Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Projekt dotyczący walki z lichwą przeszedł do kolejnej fazy procesu legislacyjnego

Autor: PAP/JS
Dodano: 21-02-2019 21:41

Nie jest możliwe odstąpienie od stosowania wobec sektora bankowego rekomendacji T, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych - poinformował UKNF w komunikacie.Jak napisano w komunikacie UKNF, "konsultacje prowadzone w ubiegłym roku pomiędzy Urzędem KNF oraz Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie nie miały formuły opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych w rządowym procesie legislacyjnym, lecz jedynie wsparcia eksperckiego Urzędu, o które wystąpiło Ministerstwo Sprawiedliwości, które było stroną wiodącą, odpowiedzialną za kształt regulacji".

Dodano, że zmieniony projekt MS przygotowywany przez ministerstwo przeszedł do kolejnej fazy rządowego procesu legislacyjnego, czyli do uzgodnień międzyresortowych (zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów i Regulaminie Rady Ministrów). "W tym procesie Urząd KNF, jak w każdym innym tego rodzaju przypadku, zgodnie z właściwością zaopiniuje przedmiotowy projekt" - napisano w komunikacie.

"Urząd KNF od początku prac nad projektem stał na stanowisku, że nie jest możliwe odstąpienie od stosowania rekomendacji T (dotyczy ona dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych - red.) wobec sektora bankowego. W opinii Urzędu zaproponowana w obecnej wersji projektu ustawy koncepcja objęcia nadzorem KNF sektora instytucji pożyczkowych oraz pośredników kredytowych wymaga zaś przeformułowania, aby docelowe rozwiązanie pozostawało w zgodzie z zasadniczymi celami, jakie ma do wypełnienia organ sprawujący nadzór ostrożnościowy nad systemem finansowym" - czytamy.

UKNF poinformował też, że z uwagi na fakt, że zakres przedmiotowych rozwiązań dotyczy systemowych zagadnień związanych zarówno z nadzorem nad rynkiem finansowym, jak i ochroną jego uczestników, konieczne jest zaangażowanie w proces szerokich konsultacji instytucji odpowiedzialnych za regulacje sektora finansowego oraz za ochronę konsumentów.

Jednym z głównych założeń - prezentowanego 14 lutego tego roku przez resort sprawiedliwości - projektu dotyczącego walki z lichwą jest ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych i tzw. chwilówek na 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podczas prezentacji projektu, mówił, że "rozwiązania sprowadzają się do zasady, że ma być: taniej, bezpieczniej i uczciwiej. Ma być tak, jak dzieje się to w cywilizowanych krajach Europy Zachodniej".

"Państwo musi ograniczać i okiełznać pragnienie zysku i żerowania korporacji, mniejszych firm, a czasami też i zwykłych lichwiarzy. Chcemy, aby pętla nie zaciskała się na szyi Polaków, chcemy aby tego rodzaju nieuczciwe praktyki zostały raz na zawsze ucywilizowane" - mówił minister. Jak dodał, często wbrew prawu próbują oni maksymalizować swój zysk, kosztem swoich klientów.

Zaznaczył, że nowe przepisy będą m.in. "precyzyjnie definiować, kiedy mamy do czynienia z lichwą, która wchodzi w sferę przestępstwa".

Odnosząc się do szczegółów planowanych regulacji Ziobro zaznaczył, że "często kusząca jest wizja zerowych odsetek, ale za tymi zerowymi odsetkami niejednokrotnie kryją się różne koszty, które w rezultacie prowadzą do tego, że takie pożyczki są wielokrotnie droższe niż, te które można byłoby uzyskać w banku".

"Co z tego, że niby formalnie, zgodnie z polskim prawem, obowiązuje zasada limitu kosztów pozaodsetkowych na poziomie 55 proc. rocznie, jak tak naprawdę jest to fikcja" - ocenił minister sprawiedliwości.

Wiceminister Marcin Warchoł dodał, że "wszelkiego rodzaju marże, opłaty dodatkowe i ubezpieczenia będą objęte limitem. "On wynosił 55 proc., a będzie wynosił 45 proc. z tym bardzo istotnym założeniem, iż przekroczenie tego limitu będzie skutkować odpowiedzialnością karną" - mówił.

W związku z tym projekt przewiduje karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat dla każdego, kto "w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna".

Limitem 45 proc. w skali roku - jak dodał - będą objęte umowy zakupów ratalnych, a także tzw. chwilówek. Limity będą jeszcze niższe w przypadku krótszych terminów - w przypadku półrocznych rat, dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5 proc., zaś przy tzw. chwilówce na okres miesiąca limit ten ma wynieść tylko 22 proc.

"Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, nie zmieniamy odsetek ustawowych" - podkreślił Warchoł. Jak zaznaczyło MS, "limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10 proc. w skali roku".

Także w przypadku bankowej pożyczki konsumenckiej, czyli pożyczki do 255 tys. 550 zł udzielonej na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, dodatkowe opłaty nie będą mogły przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki to 10 proc. w skali roku. Wskazany limit będzie także obowiązywał w przypadku bankowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę.

Limit dodatkowych opłat ma zostać wprowadzony także w sytuacjach pożyczek udzielanych na podstawie umowy cywilno-prawnej, czyli zaciąganych u prywatnej osoby. Ma on wtedy wynosić 25 proc.

Ponadto zabezpieczenie pożyczek - np. w postaci hipoteki na nieruchomości - nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45 proc. "Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości domu lub lokalu" - zapowiada resort.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021