Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Ministerstwo Finansów przyznaje: wzrost PKB będzie maleć

Autor:  PAP/PSZ  |  16-04-2019 12:47
Wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 roku wyniesie 4 proc., w 2020 roku PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc., a w 2021 roku i 2022 roku odpowiednio o 3,4 proc. i 3,3 proc. - wynika z opublikowanej 16 kwietnia przez Ministerstwo Finansów Aktualizacji Programu Konwergencji.

Na potrzeby scenariusza makroekonomicznego założono średni kurs złotego z pierwszej połowy kwietnia 2019 roku.
Fot. Shutterstock.com

"Oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2019 r. osiągnie 4 proc. rdr. W 2020 r. nieznacznie zmaleje, osiągając 3,7 proc. rdr. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-20" - napisano w dokumencie.

"Niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy pozostanie najbardziej istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego. W latach 2021-22 stopa wzrostu realnego PKB ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,4 proc. oraz 3,3 proc. rdr" - dodano.

Jak wynika z dokumentu, inflacja w całym 2019 r. wyniesie średnio 1,8 proc.

"Oczekuje się, że inflacja w całym 2019 r. wyniesie średnio 1,8 proc., a w następnych latach prognozy zbiegać będzie do celu inflacyjnego 2,5 proc. rdr. W 2019 r. ceny energii pozostaną na stałym poziomie. Jednak w horyzoncie prognozy ceny energii, podobnie jak żywności będą umiarkowanie rosnąć" - napisano.

"Ponadto, spodziewany jest wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń, przewyższającym wzrost wydajności pracy. W rezultacie oczekuje się, że inflacja bazowa osiągnie 1,6 proc. w 2019 r. i powoli zbliżać się będzie do celu inflacyjnego" - dodano.

Prognozy MF zakładają, że w 2019 r. zharmonizowana stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc. z 3,9 proc. zanotowanych w roku poprzednim, a w 2020 r. ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

"Przewiduje się, że w 2019 r. liczba osób pracujących w gospodarce polskiej nieznacznie wzrośnie, natomiast w kolejnych latach dynamika pracujących zbiegać będzie do zera. Zmiany liczby pracujących ogółem uwzględniają przyjęte w Programie założenie o stabilizacji do 2022 r. liczby pracujących w sektorze instytucji rządowych i samorządowych" - napisano.

"Uwzględniając oczekiwania dotyczące kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej, w horyzoncie Programu oczekiwane jest dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. Szacuje się, że w 2019 r. zharmonizowana stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc. z 3,9 proc. zanotowanych w roku poprzednim, a w 2020 r. ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Zakłada się, że przy utrzymaniu założonych trendów na rynku pracy stopa bezrobocia może jeszcze nieznacznie się obniżyć w horyzoncie prognozy" - dodano.

Ponadto, MF szacuje, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc., a w latach 2020-22 osiągnie odpowiednio 6 proc., 5,8 proc. i 5,7 proc. w 2022 r.

Z kolei realny wzrost spożycia publicznego w 2019 r. wyniesie 5,3 proc., by w latach 2020-22 ustabilizować się na poziomie średnio 2,1 proc.

"Na potrzeby scenariusza makroekonomicznego założono, że w całym prognozowanym okresie kurs złotego utrzyma się średnio na poziomie kursu średniego z 10 dni roboczych do 1 kwietnia 2019 r. włącznie (tj. 4,3 EUR/PLN i 3,8 USD/PLN)" - napisano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019