Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Rząd we wtorek o programie Kolej Plus

Autor: PAP
Dodano: 02-12-2019 15:20

Rada Ministrów ma się we wtorek zająć programem Kolej Plus, który ma tak zmodyfikować przepisy, by pomóc w zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego społeczeństwa.

Jak wcześniej informował resort infrastruktury, Kolej Plus ma pomóc wspierać rozwój i rewitalizację linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym, i powstrzymać ich degradację.

Kolej Plus ma się składać z kilku segmentów - jednym z nich jest segment inwestycyjny, który ma doprowadzić pociągi do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in. upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych. Stwarzają także zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa.

Nowe przepisy pozwolą na przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych. Mają też umożliwić samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa.

Zmiany eliminują też dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra; wprowadzają też możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe.

nowelizowane przepisy pozwolą również na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskich Linii Kolejowych do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020