Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Projekt ustawy o przeniesieniu nadzoru nad nawozami w konsultacjach

Autor: PAP
Dodano: 13-01-2020 16:07

Ministerstwo rolnictwa przekazało do konsultacji publicznych projekt zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu, zakładający przekazanie nadzoru nad nawozami do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Projekt wdraża do polskiego prawa regulacje europejskie - Rozporządzenie PE i Rady 2019/1009.

Jak stwierdza się w uzasadnieniu, obecnie nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych "Nawóz WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (JIHARS). Projekt przenosi te kompetencje do PIORiN, rozszerzając listę zadań tej instytucji.

Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin - podkreśla się w uzasadnieniu. "Dlatego też, w celu zapewnienia pełnej ochrony zdrowia roślin i zapobiegania ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, celowe jest powierzenie PIORiN również nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu tych środków produkcji" - stwierdza uzasadnienie projektu.

Podkreśla się także, że przekazanie obowiązków "nie pociąga za sobą konieczności przejścia pracowników z jednej inspekcji do drugiej".

Projekt zakłada, że nowa ustawa wejdzie w życie 16 kwietnia 2020 r., jak wymagają tego przepisy UE.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020