Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Optimus złożył wniosek o upadłość

Autor: ISB
Dodano: 23-01-2008 09:54

Spółka informatyczna Optimus złożyła do warszawskiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jej zarząd deklaruje, że podejmie działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej spółki, w szczególności w zakresie planowanej emisji akcji serii C1 z prawem poboru, podała spółka w komunikacie w środę

"W dniu 22 stycznia 2008 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu" - głosi komunikat.

Wniosek ten został złożony m.in. w związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 21 października 2007 roku w sprawie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości i wynika ze spełnienia się przesłanek, które na gruncie art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003, nr 60 poz. 535 z późn. zm.) obligują Zarząd Spółki do podjęcia czynności w powyższym zakresie, wyjaśnia spółka.

"Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż podejmuje dalsze czynności mające na celu poprawienie sytuacji finansowej spółki, w szczególności w zakresie złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2007 r. wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego dotyczącego emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej.

Spółka planuje przeprowadzić w I kw. emisję akcji, dzięki której uzyska środki na spłaty wierzytelności i dalszy rozwój.

W listopadzie przedstawiciele Optimusa informowali, że emisja nowych akcji, na skutek której kapitał zakładowy spółki zwiększy się z 9,3 mln zł do ponad 27,0 mln zł, zostanie sfinalizowana najprawdopodobniej na początku 2008 roku. Z emisji 18,7 mln akcji Optimus chce pozyskać netto prawie 18 mln zł, z czego mniej więcej 2/3 zostanie przeznaczonych na spłatę zobowiązań spółki, a pozostała część na inwestycje.

W listopadzie ub. roku akcjonariusze Optimusa zgodzili się na wystosowanie warrantów dla ABC Data, która będzie strategicznym akcjonariuszem spółki.

Grupa Optimus miała narastająco w I-III kw. 2007 roku 10,93 mln zł straty wobec 9,34 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 85,67 mln zł wobec 118,75 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020