Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wiceprezes NBP zrezygnował ze stanowiska

Autor: PAP
Dodano: 24-01-2008 16:38

- W dniu 24 stycznia zrzekłem się funkcji wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa NBP - poinformował Jerzy Pruski.

- Moja decyzja zrzeczenia się funkcji wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa NBP i członka Zarządu NBP wynika z braku możliwości dalszego, faktycznego sprawowania przeze mnie tego urzędu w sposób efektywny - napisał Pruski w oświadczeniu.

Pruski wśród powodów swojej decyzji wymienił decyzje prezesa NBP i zarządu dotyczące m.in. przyjętej strategii zarządzania rezerwami walutowymi, rozwiązań organizacyjnych oraz benchmarku strategicznego na 2008 roku, sposobu przyjmowania przez Zarząd NBP planu finansowego na 2008 rok, prognoz niedoszacowujących ryzyko wzrostu inflacji, a także zmiany ustroju organizacyjnego NBP czy zamiany regulaminu funkcjonowania zarządu NBP dotyczące sposobu sporządzania protokołów z jego posiedzeń.

- Kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem zgłaszałem zastrzeżenia oraz sprzeciw wobec decyzji Prezesa NBP i Zarządu NBP. Dawałem temu wyraz w stanowisku prezentowanym na posiedzeniach Zarządu NBP, a w kwestiach najważniejszych byłem zmuszony zgłosić zdanie odrębne do decyzji Zarządu NBP lub przedstawić pisemne stanowisko Prezesowi NBP i członkom Zarządu NBP - napisał Pruski.

- Moje wystąpienia nie tylko były ignorowane, ale w odpowiedzi na nie moja pozycja jako wiceprezesa Ś pierwszego zastępcy Prezesa NBP była stopniowo marginalizowana i w końcu przestała odpowiadać zadaniom wynikającym z ustawy o Narodowym Banku Polskim - dodał.

Pruski pisze, że ograniczenie roli wiceprezesa - pierwszego zastępcy wynikało m.in. z ograniczenia kompetencji wiceprezesów, a także ograniczenia ich roli na posiedzeniach RPP.

- Drastycznie zostało ograniczone prawo wiceprezesów NBP, jak i pozostałych członków Zarządu NBP do dokumentowania prezentowanych poglądów i stanowisk podczas posiedzeń Zarządu. Zmiany wprowadzone do regulaminu Zarządu NBP wyłączyły z protokołów z posiedzeń Zarządu zarówno opis przebiegu dyskusji, jak i zamieszczanie treści zdania odrębnego. Jest to rozwiązanie sprzeczne z dotychczasową praktyką w NBP, powszechnie stosowanymi standardami obowiązującymi przy protokołowaniu posiedzeń ciał kolegialnych, w tym takich jak m.in. Rada Polityki Pieniężnej, Komisja Nadzoru Finansowego, a wcześniej Komisja Nadzoru Bankowego. Nie odpowiada ono również standardom międzynarodowym, w tym m.in. General Council w Europejskim Banku Centralnym - napisał także ustępujący wiceprezes NBP.

- Po zakwestionowaniu przeze mnie wprowadzonego, nowego modelu organizacyjnego, jako niezgodnego z ustawą o NBP, Zarząd NBP podjął postanowienie o przeprowadzeniu oceny mojej działalności za 2007 r. Prezes NBP m.in. próbował ograniczyć swobodę spotkania i dyskutowania z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz wycofał wcześniejszą zgodę na mój udział w tradycyjnym spotkaniu wiceprezesów banków centralnych w Bazylei w dniach 31.01- 01.02.2008. NBP ma na nim być reprezentowany przez członka Zarządu, który nie jest wiceprezesem. Są to posunięcia, które uznaję za jawne represjon6wanie mojej osoby. Sekwencja zdarzeń wskazuje, że można je traktować jako karę za zwrócenie uwagi na złamanie przez Zarząd NBP i Prezesa NBP ustawy o NBP" - pisze Pruski.

"Podsumowując, znaczenie i rola wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa NBP zostały drastycznie ograniczone zarówno z formalnego, jak i praktycznego punktu widzenia. Zapisy w ustawie o NBP okazały się, w obliczu zastosowanych przez Prezesa NBP posunięć, iluzoryczne - napisano także.

- Pozbawienie mnie, przez Prezesa NBP, możliwości pełnienia funkcji wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa NBP, są działaniami pozostającymi w całkowitej sprzeczności z ustawą o NBP oraz dotychczasową praktyką NBP. Jest to wyjątkowy przypadek, kiedy niezależność personalna władz banku centralnego, w tym przypadku Narodowego Banku Polskiego, jest zniszczona przez jego Prezesa - kończy Pruski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021