Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ciech debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: PS
Dodano: 18-09-2020 18:30 | Aktualizacja: 18-09-2020 18:36

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych. Spółka ma osiem zakładów produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Rumunii. Tylko w ostatnich trzech latach obniżyły one łączne emisje gazów cieplarnianych  (CHG) o 5,7 proc. Spółka podjęła zarazem szereg działań, które powinny pogłębić ten proces.

Jak wskazuje spółka, takie są efekty sukcesywnego zwiększania nakładów na inwestycje w ochronę środowiska. Mają one na celu efektywne wykorzystanie surowców i energii, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz racjonalną gospodarkę odpadową.

Grupa szczególną wagę przykłada ponadto do stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych.

Emisja CO2e

W 2019 roku Grupa Ciech przyczyniła się do łącznej emisji (bezpośredniej i pośredniej) 2 850 953 ton GHG, w przeliczeniu na ekwiwalent CO2e. W porównaniu do 2018 roku poziom ten obniżyła o 3 proc., a w porównaniu do 2017 r. (3 023 697 tony) - o 5,7 proc.

Największy udział w łącznej emisji CHG mają radiacje powstające w produkcji wytwarzanej samodzielnie (i kupowanej) energii elektrycznej i cieplnej - w 2019 r. stanowiły one 73,4 proc. Ich poziom wzrósł w porównaniu z 2017 r., kiedy stanowiły one 70,2 proc. całej emisji CO2.

Odwrotna sytuacja występuje z emisją wynikającą z procesów produkcyjnych, czyli podstawowej dla firm grupy działalności oraz w łańcuchu dostaw. W 2019 r. ich poziom wynosił 759 262 ton, tj. miał 26,6 proc. udział w łącznej emisji grupy. Zmalał on w porównaniu z 2017 r., kiedy wynosił 29,8 proc.

Wskaźniki emisyjności

W 2019 roku grupa Ciech osiągnęła 3,55 mld zł przychodów. Po przeliczeniu oznacza to, że każdej 1 złotówce przychodu towarzyszyło 0,8 kg emisji CO2. Był to zatem poziom nieco niższy, niż w 2017 r. (0,85 kg).

Na 1 złoty EBITDA w 2019 r. (663 mln zł) przypadały 4,3 kg CO2, w porównaniu z 3,74 kg w 2017 r. - także dlatego, że w 2019 r. wartość EBITDA była o prawie 18 proc. mniejsza.

W przeliczeniu na 1 pracownika, w 2019 r. grupa wyemitowała 769,5 ton CO2, podczas gdy w 2017 r. - 780,1 ton. Na obniżenie tego poziomu główny wpływ miał spadek w tym okresie ogólnej emisji CO2.

Krótkoterminowe plany zmniejszania emisji

W horyzoncie „kilku najbliższych lat” spółka chce przede wszystkim zwiększać we własnych elektrociepłowniach udział innego paliwa niż węgiel, którego spalanie wydziela najwięcej gazów cieplarnianych. Właśnie przygotowuje inwestycję w energetykę gazową w Inowrocławiu. Do istniejących tam bloków węglowych Ciech dobuduje gazowe układy kogeneracyjne oraz kotły gazowe, częściowo eliminując węgiel jako paliwo o wysokiej emisji CO2.

Jej ograniczanie Ciech planuje osiągnąć także przez poprawianie wskaźników zużycia energii w procesach technologicznych. Według założeń, po uruchomieniu nowych źródeł w 2021 roku, 25 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej w polskich zakładach sodowych Grupy będzie pochodzić z układów gazowych.

W 2020 roku Ciech pracuje nad postępowaniami przetargowymi dla tej inwestycji oraz pozwoleniem na budowę dla jednostki gazowej o mocy 16-25 MWe i 30 + 45 ton/h pary wodnej.

Oprócz tego Ciech planuje działania o obniżające emisję CO2 w mniejszej skali, np. modernizację kotłów węglowych w Janikowie i Inowrocławiu. Ich efekty powinny przełożyć się na zmniejszenie emisji CO2 o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie po 2021 roku.

Perspektywiczne plany zmniejszania emisji

W perspektywie następnych 4-6 lat Ciech chce zrealizować kolejne projekty, których celem będzie systematyczne obniżanie emisji pochodzącej ze spalania węgla.

Pierwszy z nich to współpraca przy budowie spalarni odpadów, które mogą powstać przy obu polskich zakładach sodowych spółki. Budową, finansowaniem i eksploatacją spalarni zajęliby się partnerzy, natomiast Ciech - zagwarantuje odbiór pary technologicznej, w oparciu o wieloletnie umowy. Realizacja tego projektu może przyczynić się do zmniejszenia emisji w tych zakładach o kilkaset tysięcy ton CO2 rocznie.

Kolejny projekt wiąże się z fotowoltaiką i dotyczy wszystkich lokalizacji spółek Ciechu. Trwają analizy możliwości budowy paneli na własnych gruntach i dachach budynków.

Spółka ocenia, że zagospodarowując dostępne powierzchnie panelami, mogłaby produkować kilkadziesiąt tysięcy megawatogodzin energii, co też pozwoli na obniżenie emisji CO2.

Własna działalność badawczo-rozwojowa skupia się m.in. także na innowacyjnych projektach zmniejszania emisji, takich jak zawracanie dwutlenku węgla w procesie produkcji sody. Zbudowana w Inowrocławiu instalacja pilotażowa na linii do produkcji sody umożliwiła już obniżenie o kilka tysięcy ton CO2 emisji. To są obiecujące wyniki, dlatego spółka analizuje możliwość implementacji rozwiązania w zakładach w Inowrocławiu w pełnej skali.

Co przeszkadza?

W odpowiedzi na nasze pytanie, jakie działania regulacyjne mogłyby zdynamizować proces ograniczania śladu węglowego w firmie, Ciech odpowiedział: „regulacje związane z obowiązkiem ograniczenia emisji pośrednich”.

Natomiast za największe przeszkody we wdrażaniu inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 Ciech uważa:
Zobacz także: Zielony Indeks WNP.PL. Emisje CO2 w firmach i gospodarkach państw Europy

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020