Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Grupa LUG debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 07-10-2020 14:09

Grupa LUG zaliczana jest do czołowych producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych na polskim rynku. W ciągu 30 lat działalności przeszła długą drogę - dziś kreuje nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki świetlnej, które pomagają ich klientom zarządzać zużyciem energii i obniżać emisję gazów cieplarnianych.

Grupa LUG ma spore - własne - osiągnięcia w ograniczaniu emisji CO2. A należy podkreślić, że poprzez swoje produkty, innowacyjne źródła światła i systemy zarządzania oświetleniem zmniejszające zużycie prądu przyczynia się pośrednio do zmniejszania gazów cieplarnianych u swoich klientów. Nie tylko w Polsce, lecz także w wielu krajach, dokąd je eksportuje.

Emisje

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Grupa LUG w 2019 roku wyemitowała do atmosfery blisko 2,24 tys. ton CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla). Dane te obejmują emisje bezpośrednie i pośrednie, ale bez emisji powstałych w łańcuchu wartości.

Na działalność operacyjną Grupy przypadło 47,5 proc. emisji gazów cieplarnianych generowanych w 2019 r., czyli będących skutkiem zużycia paliw w budynkach oraz wykorzystania paliw w transporcie.  Pozostałe 52,5 proc. łącznych emisji gazów cieplarnianych przypada na emisje pośrednie, które w całości były skutkiem wytwarzania kupowanej energii elektrycznej.

W porównaniu z 2018 r. grupa obniżyła w 2019 r. poziom tak liczonej emisji o 6,5 proc., przy czym emisje bezpośrednie zmalały o 15,7 proc. (m.in. dzięki zmniejszeniu o 28,3 proc. zużycia oleju napędowego i zmniejszeniu wykorzystania benzyny w transporcie, przy zwiększeniu o 4,1 proc. zużycia gazu ziemnego w budynkach i instalacjach spółki). Emisje towarzyszące zakupowi prądu wzrosły o 4,2 proc.

Wskaźniki relatywne

W 2019 r. łączne emisje Grupy LUG w przeliczeniu na jednostkę produktu (wyprodukowaną oprawę oświetleniową) wyniosły 5,2 kg CO2e. Poziom ten był o 11,7 proc. wyższy niż rok wcześniej (4,6 kg CO2e na jednostkę produktu), ponieważ wyprodukowano mniejszą niż przed rokiem liczbę opraw.

Na 1 zł przychodów Grupy w 2019 r. (168,50 mln zł) przypadło 0,013 kg CO2e, na 1 zł EBITDA (2,61 mln zł) - 0,86 kg CO2e, a na 1 pracownika - 3954,8 kg.

Działania ograniczające emisję

Zarząd Grupy informuje, że obecnie jej wpływ na zmianę klimatu ma miejsce przede wszystkim w następujących obszarach:

- wydobywania surowców oraz wytwarzania materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji opraw oświetleniowych wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Dlatego LUG wybiera takie surowce, materiały i komponenty, które charakteryzują się możliwie niskimi wbudowanymi emisjami gazów cieplarnianych. W przypadku niektórych materiałów, takich jak aluminium, stal i szkło, procesy te są energochłonne i wymagają spalania paliw kopalnych lub użycia energii elektrycznej, która w większości jest wytwarzana w procesach wysokoemisyjnych;

- transport surowców, materiałów i komponentów od dostawców do Grupy LUG oraz gotowych produktów do klientów jest prowadzony różnymi środkami transportu. Redukowanie emisji w tym zakresie będzie możliwe w miarę dekarbonizacji działalności operacyjnej partnerów logistycznych Grupy LUG.

- zużycie paliw i energii w procesach produkcyjnych oraz zużycie energii cieplnej i elektrycznej w nieruchomościach. Wpływ Grupy LUG w tym zakresie będzie stopniowo ograniczany w miarę zwiększania efektywności energetycznej oraz zwiększania udziału energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Na emisję CO2 wpływ mają także sposoby gospodarowania odpadami powstającymi w działalności operacyjnej. Redukcja tego źródła emisji będzie następowała z czasem, w miarę przechodzenia do modelu gospodarki cyrkularnej. „Tempo tych zmian nie jest zależne wyłącznie od Grupy LUG, lecz od stopnia dostosowania całej gospodarki”, podkreśla zarząd.

Pomagają innym

Projektowanie, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych opartych o źródła światła LED przyczynia się do zwiększania efektywności energetycznej i obniżania pośrednich emisji gazów cieplarnianych przez klientów Grupy LUG.

Ograniczenie emisji wynika zarówno z wyższej efektywności źródeł światła LED, jak i ze stosowania systemów smart lighting, które pozwalają na dostosowanie natężenia światła do aktualnych warunków otoczenia i do potrzeb użytkowników oświetlanej przestrzeni.

Wpływ na zmianę klimatu ma także gospodarowanie odpadami powstającymi po cyklu życia opraw oświetleniowych. Zmniejszanie tego wpływu jest możliwe dzięki takiemu projektowaniu opraw, by były one w jak największym stopniu możliwe do naprawy i modernizacji oraz dzięki stosowaniu materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020