Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Grupa Cognor debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 07-10-2020 14:05

Grupa Cognor operuje w branży hutniczej – "trudnej” ze względów środowiskowych i podlegającej systemowi EU ETS. Charakter procesów sprawia, że emisje utrzymują się na wysokim poziomie. Tym większy jest potencjał jednak podjętych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Cognor jest w tym obszarze aktywny, choć poziom emisji wzrósł w ubiegłym roku w porównaniu do 2017 r.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach. Jej dywizja produkcyjna reprezentowana jest przez dwa oddziały: Huta Stali Jakościowych z siedzibą
w Stalowej Woli oraz Ferrostal Łabędy z siedzibą w Gliwicach. Produkują one półwyroby i wyroby hutnicze ze stali, zarówno długie (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki) jak i płaskie (blachy grube i cienkie).

Drugą część grupy stanowi dywizja surowcowa, reprezentowana przez oddział Złomrex z siedzibą w Poraju. Zajmuje się ona skupem, przeróbką i sprzedażą  złomów stali i metali nieżelaznych do podmiotów produkcyjnych grupy oraz klientów zewnętrznych.

„Jeszcze w nieodległej przeszłości UE prowadziła politykę zniechęcania do wytwarzania stali na miejscu i starała się wypychać produkcję wyrobów hutniczych poza Europę. (…) Przemysł hutniczy został wpisany na czarną listę i nie miał prawa korzystać z jakichkolwiek form wsparcia z funduszy unijnych, podczas gdy piętrzono restrykcje środowiskowe w tym następowało ograniczenie ilości darmowych praw do emisji dwutlenku węgla” – stwierdza zarząd w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. Jak dodaje, na szczęście jest to przeszłość.

Emisje

W 2019 roku zakłady produkcyjne grupy Cognor wyemitowały 117 065 ton CO2e. Dane te nie obejmują emisji związanych ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła oraz powstałych w łańcuchu dostaw.

W porównaniu z 2018 rokiem, w ub. roku emisje bezpośrednie Cognor zmalały o 6,4 proc., jednak w porównaniu z 2017 r. (115 944 ton) wzrosły o 1 proc.

Jak informuje zarząd, grupa „ma pełną świadomość wpływu swojej działalności na środowisko naturalne i dokłada wszelkich starań, aby minimalizować negatywne skutki w tym zakresie”.

Zakłady grupy są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS). W trzecim okresie rozliczeniowym, tj. 2013 – 2020, zasady funkcjonowania tego systemu przewidują, że uprawnienia do emisji CO2 są nabywane w drodze aukcji, choć zarazem operatorzy instalacji są uprawnieni do otrzymania określonej liczby darmowych uprawnień do emisji CO2 (EUA - European Union Allowances).

Na rok 2019 spółkom Grupy zostało przydzielone 93 121 EUA, co zaspokaja ok. 74 proc. ich zapotrzebowania. W pozostałym zakresie grupa korzysta z posiadanych rezerw emisji z lat ubiegłych lub kupuje uprawnienia.

Wskaźniki

W 2019 r. łączne przychody grupy Cognor przekroczyły 1,9 mld zł. W przeliczeniu oznacza to, że 1 zł przychodów towarzyszyła emisja 0,06 kg CO2e z bezpośredniej produkcji.

W relacji do zysku operacyjnego przed potrąceniami, 1 zł EBITDA towarzyszyła emisja 1,16 kg CO2.

Natomiast na 1 pracownika w 2019 r. był to poziom emisji 58,3 ton CO2.

Działania

W celu zmniejszenia skali ingerencji w środowisko naturalne Grupa stosuje w produkcji stali technologię  EAF (piecy elektrycznych). Generujące ona niższe zanieczyszczenia w postaci emisji gazów, w porównaniu do pieców hutniczych opartych na technologii BOF (produkcja stali w konwertorach).

Grupa Cognor „prowadzi odpowiedzialną politykę w zakresie gospodarowania materiałami i surowcami oraz zarządzania energią”, informuje zarząd. W części jej oddziałów (Stalowa Wola, Gliwice, Kraków) prowadzony jest odzysk ciepła z własnych pieców. Operacja ta zmniejsza ilość zużywanej energii, pozwalając tym samym na ogrzewanie pomieszczeń biurowych i socjalnych.

W latach 2018/2019 w oddziale Cognor w Stalowej Woli przeprowadzono kilka inwestycji, które pozwoliły zmniejszyć zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej, a tym samym zredukować emisję CO2 do atmosfery.

Największe efekty w 2019 r. przyniosła zakończona budowa nowego pieca obrotowego w  walcowni, gdzie m.in. zużycie gazu na tonę wygrzanego wsadu zmniejszono o 9 Nm3. 

Inną istotną dla środowiska inwestycją była wymiana gazowej wytwornicy pary w stalowni (kotła parowego) dla potrzeb procesu wytwarzania próżni. Dzięki temu uzyskano zmniejszenie zużycia gazu o 15 proc. na tonę wyprodukowanej stali.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023