Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Budimex debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: PS
Dodano: 29-10-2020 00:01 | Aktualizacja: 29-10-2020 07:24

Budimex jest jedną z największych firm budowlanych na polskim rynku - o ponad 50-letniej tradycji. We wszystkich segmentach wykonawstwa realizuje działania, które bezpośrednio lub pośrednio zmniejszają zużycie energii w różnej postaci, surowce i materiały, co ogranicza emisję gazów cieplarnianych.


Dbałość o środowisko ma szczególne znaczenie w przypadku budowy kubaturowej. Jak wynika z raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), budynki są najbardziej znaczącymi „odbiorcami” energii w Unii Europejskiej, którym przypisuje się niemal 40 proc. całkowitego jej zużycia i wysoką emisję CO2, sięgającą 36 proc.

„Specyfika naszego biznesu sprawia, że to co robimy, niesie długofalowe konsekwencje dla środowiska naturalnego i społeczeństwa” - stwierdza zarząd Budimeksu w raporcie CSR za 2019 rok. Dlatego jakość zastosowanych materiałów budowlanych, technologie niskoemisyjne i jakość realizacji wpływają nie tylko na bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów, ale też i ich walory użytkowe, włącznie z pośrednim, późniejszym ograniczaniem emisji GHG.

Pierwszy z brzegu przykład, wcale nieoczywisty. Podczas budowy obwodnicy Olsztyna na drodze S51 wyzwaniem inżynieryjnym był 138-mio metrowy most na rzece Łynie. Budimex zastosował nowoczesne rozwiązania budowlane - kompozytowe zbrojenie konstrukcji, bardziej odporne na negatywne czynniki środowiskowe niż tradycyjne, a więc nie wymagające też kosztownych napraw wynikających np. z korozji. W łańcuchu eksploatacji i przyszłych napraw, oszczędził energię i potencjalną emisję spalin.

Obecnie Budimex – w konsorcjum firm i instytutów - pracuje nad innowacyjną technologią do wykorzystania w energetyce i ciepłownictwie. Ma ona zmniejszyć emisje substancji szkodliwych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych (typu MCP).

Emisja GHG

W 2019 roku łączny poziom emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na CO2e Grupy Budimex przekraczał 432 829,3 ton. W porównaniu z 655 634,8 tonami w 2018 roku (pierwszy rok, od którego grupa liczy emisje) poziom ten był zatem mniejszy o 34 proc.

Na łączną pulę złożyła się w 2019 r. emisja 64 041,4 ton CO2e z bezpośredniej produkcji (scope 1), która była o 16,3 proc. mniejsza w porównaniu rdr, emisja 14 958,6 ton CO2e wynikająca z zakupionej energii elektrycznej i ciepła (scope 2) – mniejsza o 23,9 proc. niż w 2018 r. oraz 353 829,3 ton emisji pośredniej, powstającej w łańcuchy dostaw i wartości, którą obniżono o 36,7 proc.

Sposoby redukcji emisji

Na sukces w postaci zmniejszenia emisji składa się wiele różnych działań. Według informacji zarządu, grupa w większym stopniu wykorzystała w 2019 roku technologie niskoemisyjne. Np. w budownictwie drogowym używa się granulatu i destruktu asfaltowego oraz stosuje nowoczesne rozwiązania zmniejszające emisję w wytwórniach mas asfaltowo-bitumicznych.

Aby zoptymalizować transport materiałów - i tym samym minimalizować ślad węglowy inwestycji - grupa ma sieć własnych wytwórni mas bitumicznych, które w razie potrzeby w ciągu 5-6 tygodni mogą być przeniesione do innej lokalizacji.

Z roku na rok rośnie też skokowo udział energii odnawialnej w miksie energetycznym - obecnie sięga 20 proc.

Podczas projektowania inwestycji wykonywanej w systemie „projektuj i buduj” spółki grupy optymalizują bilans tzw. mas zimnych przewidzianych do odwozu (poprzez zmianę pochylenia skarp, pogrubienia warstw humusu, itp.). Systematycznie zwiększają równie w robotach udział materiałów odzyskanych (np.  tłucznia kolejowego czy gruzu rozbiórkowego do dróg technicznych) – z poziomu 2 proc. w 2015 r. wzrósł do 8,6 proc.

Budimex wykorzystuje też dwukrotnie więcej (niż w 2015 r.) ubocznych produktów spalania: popioły (do osuszania i stabilizacji gruntu), żużle - zamiast normalnego gruntu  (do budowy nasypów) - i spoiwa hydrauliczne,  które w 90 proc. pochodzą z ubocznych produktów spalana.

Wskaźniki względne

W latach  2018-19 Grupa Budimex poprawiła efektywność gospodarki emisjami GHG. W 2019 r. na 1 zł przychodów skonsolidowanych (7 569,7 mln zł) przypadło 0,057 kg CO2e, w porównaniu z 0,089 kg w 2018 r., tj. o 36 proc. mniej; w tym samym okresie przychody powiększyły się o 2,5 proc. Na 1 mln zł przychodów skonsolidowanych przypadło zatem - odpowiednio - 57,19 ton w 2019 r. i 88,75 ton w 2018 r.

Na 1 zł EBITDA w 2019 r. przypadło 1,02 kg CO2e, w porównaniu z 1,4 kg w 2018 r., tj. poziom ten zmalał o 27,1 proc., przy mniejszej EBITDA o 9,6 proc. (424,1 mln zł w 2019 r., 469,1 mln zł w 2018 r.).

Na 1 pracownika w 2019 r. przypadło 57,91 tony CO2e, podczas gdy w 2018 roku 109,33 tony, czyli poziom ten zmniejszył się o 47 proc., m.in. także na skutek wzrostu zatrudnienia o 24,6 proc. (z 5997 w 2018 r. do 7 474 w końcu 2019 r.).

Oddziaływanie na kooperantów

Dużą rolę w zmniejszaniu przez grupę Budimex emisji GHG odgrywają podwykonawcy i kooperanci. Jak podkreśla zarząd, „zobowiązujemy (ich) w Kodeksie Kontrahenta do respektowania norm prawnych i decyzji środowiskowej na terenie danej inwestycji”.

Zainteresowani współpracą podwykonawcy na etapie składanej oferty muszą zapoznać się m.in. z wytycznymi dotyczącymi standardów środowiskowych, w tym ograniczania emisji GHG.

W 2019 roku kwalifikacji wstępnej poddano 885 podwykonawców i wykonano 1420 ocen podsumowujących współpracę, podczas których analizowane były również kwestie środowiskowe. Jedynie w 9 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane z ochroną środowiska.

Zarząd zapowiada, że od przyszłego roku będzie zwiększać wymagania środowiskowe względem kontrahentów.

Inne uwagi

Zarazem kierownictwo Budimeksu zaznacza, że bieżąca energochłonność prac (i będąca jej konsekwencją emisyjność) jest ściśle powiązana z etapem, na którym znajduje się aktualnie realizacja inwestycji.  „Stosunkowo długi, bo znacząco przekraczający rok, cykl realizacji kontraktu sprawia, że porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonności w ujęciu rocznym, bywa dość niemiarodajne. Pozytywne lub negatywne zmiany wyników mogą bowiem wynikać z aktualnego stanu realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym”.

W opinii zarządu, proces ograniczania śladu węglowego mogą zdynamizować regulacje, dotyczące  wszystkich firm z danej branży, a nie tylko tych odpowiedzialnych i świadomych biznesowo.

Za największe przeszkody we wdrażaniu inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 wskazuje się: koszt technologii, wciąż ograniczoną dostępność do energii „zielonej” w Polsce oraz niewysoki poziom zachęt i ocen w przetargach związanych z obniżaniem emisji CO2.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023