Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Warszawska giełda podała wyniki finansowe

Autor: PAP/rs
Dodano: 05-11-2020 22:14 | Aktualizacja: 05-11-2020 22:44

Grupa GPW zanotowała w trzecim kwartale 32 mln zł zysku netto, 38,3 mln zł zysku operacyjnego i 47 mln zł wyniku EBITDA - poinformowała giełda w komunikacie. Wyniki są zgodne z konsensusem PAP Biznes, gdyż analitycy spodziewali się 32,3 mln zł zysku netto, 38,4 mln zł zysku operacyjnego i 47,2 mln zł EBITDA.

W tym samym okresie zeszłego roku grupa GPW miała 41,1 mln zł zysku netto, 47 mln zł zysku operacyjnego i 55,9 mln zł EBITDA.

Przychody grupy GPW w trzecim kwartale wzrosły do 88,4 mln zł i okazały się o 2 proc. wyższe od konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 86,6 mln zł. Rok temu GPW miała 82,5 mln zł przychodów.

Koszty operacyjne grupy GPW wyniosły w trzecim kwartale 49,8 mln zł wobec 36,1 mln zł przed rokiem i 45 mln zł w poprzednim kwartale.

Łączne koszty działalności operacyjnej grupy GPW w trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 150,9 mln zł i były wyższe o 17,2 mln zł, tj. o 12,8 proc. w stosunku do kosztów w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wzrost kosztów jest wynikiem wzrostu kosztów osobowych o 15,1 proc., wzrostu kosztów podatków i opłat o 84,2 proc. oraz wzrostu kosztów usług obcych o 7,1 proc. Opłata dla KNF za 2020 rok dla całej grupy wyniosła 13,8 mln zł w porównaniu do 6,7 mln zł w 2019 roku, co oznacza wzrost o 105 proc.

Na koniec trzeciego kwartału marża EBITDA grupy GPW spadła do 53,2 proc. wobec 67,8 proc. rok wcześniej, a marża zysku netto spadła do 36,2 proc. z 49,8 proc. kwartał temu.

Narastająco od początku 2020 roku grupa GPW ma 287,9 mln zł przychodów, 132,7 mln zł zysku operacyjnego, 160,3 mln zł EBITDA oraz 104,8 mln zł zysku netto.

Spadek zysku netto w pierwszych trzech kwartałach rok do roku o 3 proc. jest rezultatem wyższego w stosunku do poprawy wyniku operacyjnego oujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie.

Wzrost o 12,5 proc. przychodów ze sprzedaży grupy GPW w ciągu trzech kwartałów wynikał przede wszystkim z wyższych o 25,5 proc. przychodów w segmencie rynku finansowego. Wzrost przychodów z rynku finansowego w największym stopniu (o 49,5 proc.) dotyczył przychodów z rynku akcji.

Przychody z rynku towarowego były niższe rdr o 6,2 mln zł (o 5,5 proc.). Spadek w głównej mierze wynika ze spadku przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi o 6,4 mln zł (o 23,1 proc.) oraz z tytułu prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 3,9mln zł (o 17,3 proc.). W tym samym czasie nastąpił wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 2,2 mln zł (o 19,4 proc.) oraz wzrost przychodów z obrotu gazem o 0,5 mln zł (o 5,7 proc.), co częściowo zrekompensowało spadek przychodów spowodowany zakończeniem obrotu prawami majątkowymi z kogeneracji.

W pierwszych 9 miesiącach 2020 r. EBITDA Towarowej Giełdy Energii wyniosła 40,5 mln zł, co oznacza spadek rdr o 26,1 proc. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 33,4 mln zł (spadek o 29,3 proc.). Zysk netto wyniósł 37,3 mln zł w stosunku do 65,8 mln zł rok wcześniej.

Spadek zysku netto TGE o 43,3 proc. to efekt niższych przychodów ze sprzedaży o 5,7 mln zł, tj. o 7,4 proc. przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 5,8 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 18,8 mln zł, czyli o 63,9 proc.

Nakłady inwestycyjne grupy GPW od początku roku wyniosły łącznie 21,8 mlnzł, z czego 6,9 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i 14,9 mln zł na wartości niematerialne. Dla porównania przed rokiem nakłady inwestycyjne grupy wyniosły łącznie 8,8 mlnzł, z czego 2,4 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 6,4 mln zł na wartości niematerialne.

Nakłady inwestycyjne w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w GPW dotyczyły w głównej mierze nakładów na prowadzony projekt System GRC, GPW Data i nowy system transakcyjny, nakładów na nowy kalkulator indeksów, centralną szynę danych, a także na bieżące utrzymanie sprzętu.

W Towarowej Giełdzie Energii wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów związanych z utrzymaniem systemów oraz prowadzonymi projektami: rynek rolny, projektem rynku dnia bieżącego XBiD, OTF, a także z projektem "komercjalizacja danych".

Na koniec września wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł -1,6x wobec -1,2x rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł na koniec września 52,4 proc., wobec 52,3 proc. rok wcześniej.

Wskażnik ROE wyniósł na koniec trzeciego kwartału 13,3 proc. wobec 17 proc. przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
               
Przychody 88,4 86,6 2,1% 7,1% -13% 287,9 13%
EBITDA 47,0 47,2 -0,4% -16% -26% 160,3 5,3%
EBIT 38,3 38,4 -0,1% -19% -29% 132,7 6,5%
zysk netto j.d. 32,0 32,3 -0,8% -22% -26% 104,8 -3,1%
               
marża EBITDA 53,2% 54,5% -1,29 -14,62 -9,29 55,91% -3,54
marża EBIT 43,3% 44,3% -0,96 -13,63 -10,16 46,31% -2,37
marża netto 36,2% 37,3% -1,06 -13,63 -6,81 36,58% -5,69

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021