Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

CCC debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 17-11-2020 06:00

Co piąta para obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawana jest w jednym z ponad 1200 sklepów grupy kapitałowej CCC lub za pośrednictwem platformy e-commerce. Jeden z największych producentów butów na Starym Kontynencie nie uchyla się od działań na rzecz klimatu. I ma wyniki.


Realizując założenia CSR, w tym politykę środowiskową, w 2019 roku grupa CCC przyjęła nową strategię korporacyjną „GO.22 na lata 2020-2022”. Głównym celem strategicznym, który CCC chce osiągnąć już do roku 2021, jest obniżenie - w porównaniu do śred­niej za lata 2015-2017 - wskaźników emisji zanie­czyszczeń do środowiska o 5 proc. Dotyczy to każdego z trzech obszarów: zużycia energii elektrycznej, emisji gazów cieplarnianych oraz ilości wytworzonych odpadów.

Emisje z poprawką

Grupa prezentuje pełne dane o emisji gazów cieplarnianych począwszy od 2019 roku, zgodnie z metodologią Greenhouse Gas Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard).

W pierwszym takim zestawieniu („Raport niefinansowy Grupy CCC za 2019 r.”) zarząd CCC SA poinformował, że łączne emisje gazów cieplarnianych powstających bezpośrednio w produkcji (tzw. scope 1) oraz pośrednio (w produkcji i zakupie energii elektrycznej i ciepła – scope 2), wyniosły 92 651,4 ton.

Jak informuje rzecznik prasowy CCC SA Daria Sulgostowska, po opublikowaniu raportu niefinansowego „został on poddany zewnętrznej weryfikacji, która obejmowała m.in. rewizję kalkulacji emisji gazów cieplarnianych. W tym procesie wykryte zostały nieścisłości w kalkulacjach i drobne zmiany dotyczące użytych wskaźników intensywności emisyjnej”.

Analizę przeprowadziła niezależna instytucja - Bureau Veritas.

Według nowych obliczeń, w 2019 roku Grupa CCC wyemitowała łącznie 69 062,2 ton CO2e. Zakres emisji ujęty jako scope 1 nie zmienił się (4 666,6 ton CO2e), natomiast zmniejszeniu uległa emisja z zakresu scope 2 (64 395,6 ton CO2e, pierwotnie - 87 984,8 ton).

Z nowego zestawienia wynika zatem, że tylko 6,8 proc. łącznej emisji CO2e przypadło na emisje bezpośrednie. Około 45 proc. emisji ujętej zakresem scope 1 było skutkiem spalania paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków, a reszta – skutkiem wykorzystywania paliw w pojazdach użytkowanych przez pracowników.

Zdecydowana większość (93,1 proc.) łącznych emisji gazów cieplarnianych generowanych w działalności operacyjnej Grupy CCC przypadała w 2019 r. na emisje pośrednie. W ponad 60 proc. były one skutkiem wytwarzania kupowanej energii elektrycznej, a pozostałe - kupowanej energii cieplnej.

Wskaźniki względne

W 2019 roku Grupa Kapitałowa CCC uzyskała 5 844,7 mln zł przychodów. Na 1 mln zł przychodów przypadło 11,82 ton CO2e (na 1 złoty przychodów - 0,01182 kg).

Na 1 mln zł EBITDA (849,4 mln zł) wolumen emisji w 2019 r. wynosił 81,31 tony (na 1 zł EBITDA – 0,08131 kg), a na 1 pracownika – 4,53 tony.

Grupa ogranicza emisje

Wskazana wyżej struktura emisji gazów cieplarnianych determinuje działania zarządu, w celu ich ograniczania. Skupiają się one na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, w tym pozyskiwaniu tej energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczaniu emisji w transporcie.

Przykładem realizacji pierwszego zadania jest inwestycja w farmę fotowoltaiczną na budynku jednego z magazynów w Polkowicach. W 2019 r. instalacja ta wytworzyła 55,4 MWh energii elektrycznej, co pozwoliło uniknąć wyemitowania do atmosfery 42,8 ton CO2e.

Zarząd realizuje plan zmniejszenia zużycia prądu w salonach sprzedaży obuwia (w 2019 r. było ich 1200). W 2018 r. opracowano model optymalnego zarządzania tą energią. Ma on na celu eliminowanie zbędnych źródeł poboru prądu oraz rezygnację z pracy wszystkich urządzeń w trybie „stand by”, poza obwodami serwerowymi.

Tego typu modernizacje zakończono w 2019 r. w 460 salonach w Polsce. Wstępna analiza przeprowadzona na grupie testowej 30 salonów pokazała oszczędności średnio 760 kWh/salon/miesiąc. W przypadku podobnych wyników we wszystkich salonach Grupy CCC oszczędności wynosiłyby ponad 10 tys. MWh rocznie, co stanowi ponad 8 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej grupy kapitałowej.

W 2019 r. kontynuowana była wymiana oświetlenia metalohalogenowego, rozpoczęta w 2015 roku, na źródła światła LED. Nie generują one strat cieplnych do otoczenia, czyli nie obciążają systemów klimatyzacyjnych salonów (metalohalogeny tylko połowę energii wykorzystywały do oświetlenia).

W celu ograniczenia emisji GHG (tj. wszystkich gazów cieplarnianych) w transporcie, grupa CCC wymienia auta z napędem spalinowym na hybrydowe. W 2019 roku już 40 proc. jej pojazdów miało napęd hybrydowy, co zmniejszyło koszty eksploatacyjne i redukcję gazów cieplarnianych.

Zarząd podkreśla, że w znacznie większym stopniu emisje w transporcie (niż emisje własnej floty pojazdów) wynikają z przewozów pojazdami zewnętrznymi, podczas dowozu surowców, materiałów i towarów. Zakres ten jest przypisany scope 3, ale grupa jeszcze go nie kalkulowała.

Zielone wyzwanie

W pierwszej w historii firmy strategii zrównoważonego rozwoju zakłada się redukcję zużycia energii o 2 proc. w 2020 r., o 5 proc. w 2021 r. i o 7 proc. – w 2022 r. (w porównaniu do poziomu z roku 2019).

Ze względu na to, że największa cześć emisji gazów cieplarnianych spowodowana jest zużyciem energii elektrycznej, w nowych inwestycjach własnych CCC wykorzystuje wyłącznie energooszczędne technologie i energię z OZE, w tym własne instalacje fotowoltaiczne. Spółki grupy wdrażają też inteligentne systemy zarządzania budynkami.

Grupa realizuje także program „CCC Green Challenge”. Zakłada on eliminację zbędnych źródeł oraz wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań. Przykładowo, wymiana opraw oświetleniowych w sklepach CCC wpłynęła na mniejsze zużycie prądu o ok. 50 proc.

CCC posiada certyfikaty ekologiczne dla kupowanej energii elektrycznej. Oznacza to, że obecnie prawie 140 salonów oraz siedziba w Polkowicach wykorzystują prąd pochodzący z małych elektrowni wodnych, co przekłada się na obniżanie emisji.

W transporcie spółki powszechniej sięgają – zarówno w Polsce, jak i Europie – po transport kolejowy, który emituje mniej GHG niż transport drogowy.

Współpraca z dostawcami

Obecnie 100 proc. dostawców materiałów i półproduktów grupy CCC podpisało Kodeks Postępowania CCC. Ale grupa pracuje nad jego aktualizacją. Będą tam zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu czy wprowadzaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kodeksem tym mają zostać objęci od początku 2021 roku także dostawcy usług inwestycyjnych, a od początku roku 2022 – dostawcy usług cyfrowych i pozostałych.

Spółka CCC rozpoczęła też w tym roku prace, aby określić poziom emisji pośrednich, powstających w łańcuchu wartości (scope 3) oraz określić możliwość ich redukcji. Cele redukcji emisji GHG dla tego zakresu CCC planuje realizować od roku 2022.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023