Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Polak-konsument w lepszym nastroju

Autor: PAP
Dodano: 28-04-2008 16:26

W kwietniu nastroje polskich konsumentów znacząco poprawiły się: w porównaniu do poprzednich miesięcy zwiększyły się wskaźniki ufności konsumenckiej, zarówno bieżący, jak i wyprzedzający - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Według informacji GUS wskaźnik bieżący zwiększył się do minus 3,8 i był wyższy niż w marcu o 1,3 punkty procentowe (pp), a w stosunku do wartości sprzed roku o 3,7 pp.

Natomiast wskaźnik wyprzedzający przyjął wartość minus 5,5, a więc o 2,2 pp. wyższą niż w poprzednim miesiącu (w porównaniu do sytuacji sprzed roku wartość tego wskaźnika była wyższa o 2,5 pp.).

Poziom wskaźników koniunktury konsumenckiej osiągnięty w kwietniu 2008 r. wskazuje, że nastąpiły korzystne uwarunkowania gospodarcze i finansowe, które oddalają możliwość znacznego spowolnienia dynamiki konsumpcji indywidualnej - napisał GUS w omówieniu wyników.

Zanotowana znaczna poprawa wartości wskaźników koniunktury konsumenckiej wynika głównie z wysokiej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zaszłych zmian w ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, obecnego dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych oraz możliwości zaoszczędzenia pieniędzy w najbliższych miesiącach - ocenili eksperci GUS.

Spośród wymienionych wskaźników koniunktury konsumenckiej zwraca uwagę znaczne poprawienie się poziomu ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zarówno w ostatnich, jak i oczekiwanych w najbliższych 12 miesiącach. Poziom ocen zaszłych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem, natomiast oczekiwanych O na poziomie prawie takim samym jak przed rokiem - dodał GUS.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W kwietniu 2008 r. badanie przeprowadzono na próbie 1764 gospodarstw domowych.

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021