Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

CIR: Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z uchwałą w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (komunikat)

Autor: PAP
Dodano: 21-09-2021 18:05

Centrum Informacyjne Rządu informuje:

Centrum Informacyjne Rządu informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z uchwałą w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 - dokumenty przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd chce zmienić budżet na 2021 r., ponieważ dochody państwa będą znacząco wyższe od pierwotnie zaplanowanych - nawet o ponad 78 mld zł. Więcej pieniędzy zostanie więc przeznaczonych m.in. na zdrowie, wsparcie dla samorządów, drogi i koleje, osoby z niepełnosprawnościami oraz pomoc dla rolnictwa.

Dobry wynik finansów państwa i stabilna sytuacja budżetowa to przede wszystkim efekt szybkiego odbicia gospodarczego. Przełożyło się ono na wyższe wpływy podatkowe i lepszą sytuację finansową podatników - zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Według prognoz, w 2021 r. dochody państwa mogą być większe od zaplanowanych do tej pory o 78,5 mld zł.

W 2021 r. rząd będzie nadal wspierał wzrost gospodarczy Polski - ze szczególnym naciskiem na inwestycje - przy równoczesnym zmniejszeniu deficytu - z planowanych 82,3 mld zł do 40,4 mld zł, czyli o ponad połowę.

Dodatkowe środki w 2021 r.

Samorządy

Rząd pomoże samorządom w realizacji wykonywanych zadań. JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego:

8 mld zł na realizacje zadań własnych;

4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

Drogi i koleje

Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym:

na drogi - o ponad 3,6 mld zł,

na kolej - o 6,4 mld zł.

Przyspieszenie inwestycji drogowych będzie miało szczególne znaczenie dla rozwoju Polski lokalnej, jako wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych. Natomiast zwiększone wydatki na kolej przyczynią się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych form transportu.

Większe inwestycje infrastrukturalne będą także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa, w szczególności w warunkach wychodzenia z trudności związanych z walką z COVID-19.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Rolnictwo

O ok. 650 mln zł zwiększone zostaną środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

Zdrowie

Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

Inwestycje w nauce wyższej

Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce przeznaczony zostanie dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

Kultura

O ok. 672 mln zł zwiększone zostaną środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej

Ok. 2,7 mld zł przeznaczone zostanie na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.).

Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł).

Wpływy z podatków

Wpływy z PIT mają wynieść 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej zaplanowanych było 69,3 mld zł).

Wpływy z CIT mają wynieść 49,5 mld zł (dotychczas 37,1 mld zł).

Wpływy z VAT mają wynieść 214,5 mld zł (dotychczas 181 mld zł).

Wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

Wskaźniki gospodarcze

PKB ma wzrosnąć o 4,9%, co oznacza wzrost w stosunku do dotychczasowej ustawy budżetowej o 0,9%.

Inflacja ma wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3% (1,8% w dotychczasowej ustawie budżetowej).

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

Deficyt i dług

Deficyt w 2021 r. ma wynieść 40,4 mld zł (82,3 mld zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

Nowelizacja budżetu na 2021 r. została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. W tym i kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalającą na zwiększone wydatki.

W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami COVID-19 powinny naturalnie wygasać. Będzie to ograniczało nasz deficyt i przy prognozowanym dla Polski wzroście gospodarczym będzie przyczyniało się do redukcji zadłużenia do PKB.

Jednocześnie nie zakładamy silniejszej konsolidacji fiskalnej. Za radą MFW i OECD, nie zamierzamy zbyt szybko zacieśniać polityki fiskalnej, aby nie zmniejszyć wzrostu gospodarczego.

Zakładamy, że przestrzeń budżetowa w 2023 r. w relacji do PKB będzie cały czas większa niż przed pandemią.

Nie wykluczone również, że dojdzie do korekty unijnych reguł fiskalnych, co może pociągnąć za sobą korektę tych krajowych. Uważamy, że warto stworzyć dodatkową przestrzeń na wydatki inwestycyjne, bo obecny kształt reguł fiskalnych w UE doprowadził do silnej zapaści w tym obszarze w wielu europejskich krajach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021