Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Grupa Kęty debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 11-10-2021 06:00

W nowej strategii do roku 2025 Grupa Kapitałowa Grupa Kęty SA stawia na rozwój organiczny i przewiduje „dynamiczny wzrost” sprzedaży i zysków, przekraczający „spodziewane tempo rozwoju rynków w każdym z segmentów”. Oprócz trzech celów biznesowych czwartym jest „odpowiedzialność środowiskowa i społeczna”.


Zarząd Grupy wychodzi z założenia, że największym wyzwaniem współczesności będzie przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dlatego grupa opracowała nową politykę klimatyczną.

Przyjęte w niej cele służą „wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczeniu śladu węglowego wyrobów, ułatwieniu ponownego ich wykorzystania oraz zwiększają udział materiałów z recyklingu w procesach wytwórczych”. Dzięki temu wpisują się w przedstawioną przez Komisję Europejską wizję przyszłości neutralnej dla klimatu, ujętą w polityce klimatyczno-energetycznej do roku 2030 oraz w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Aluminiowa Grupa i jej segmenty

Grupa Kapitałowa Grupa Kęty SA jest liderem polskiego rynku aluminium. Zarówno z powodu ponad 65-letniego doświadczenia w przetwórstwie aluminium, jak i pod względem wolumenu produkcji wyrobów z niego - ma np. 25-proc. udział w krajowym rynku profili i komponentów aluminiowych. Grupa działa w skali globalnej, obsługując klientów z 57 krajów.

Jednostką dominującą GK Grupy Kęty SA jest spółka Grupa Kęty SA. Jej akcje są od 1996 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksu mWIG40. Spółka ta stoi też na czele jednego z trzech segmentów biznesowych - produkcji profili i komponentów aluminiowych (segment wyrobów wyciskanych - SWW).

Dwa pozostałe segmenty:

- projektowanie i produkcja systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (segment systemów aluminiowych – SSA ). Lider segmentu to Aluprof, który jest jednym z wiodących europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych dla budownictwa.
- produkcja opakowań giętkich (segment opakowań giętkich - SOG) – z liderem Alupol Packaging SA.
Do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA należą łącznie 24 spółki, w tym 23 zależne, z czego 15 za granicą.

 Patrz też: Grupa Kęty rozważa sprzedaż trzech spółek zależnych

Struktura produkcji i zatrudnienie

W 2020 r. segment SWW miał 35,3  proc. udział w łącznych przychodach, segment SSA - 32,3 proc., a SOG - 25,4 proc. Pozostałe przychody przypadły na usługi, w tym budowlane. Na eksport wyrobów przypadało 49 proc. łącznych przychodów grupy.

Na koniec 2020 r. zatrudniała ona łącznie ponad 5,3 tys. osób, w tym 1,35 tys. były zatrudnione w Grupie Kęty SA. W spółkach zagranicznych pracowało blisko 600 osób.

Emisja GHG

W 2020 r. łączny ślad węglowy Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA wyniósł 190,1 tys. ton CO2e i w porównaniu z 2019 r. (169 tys. ton) wzrósł o 12,5 proc., o czym poinformował zarząd w sprawozdaniu niefinansowym.

A ponieważ zastosowano w nim metodę „marked-based approach” (rzeczywiste wskaźniki podane przez dostawców energii elektrycznej i cieplnej), lecz przed publikacją sprawozdania brakowało danych od dostawców energii, w obliczeniach wielkości emisji GHG z zakresu 2 za rok 2020 grupa przyjęła wskaźniki z roku 2019. „Tym samym poziom emisji GHG podany w raporcie rocznym za rok 2020 jest tak naprawdę zawyżony”, informuje spółka.

Do dalszej analizy przyjmujemy zatem dane obliczone metodą location-based approach.

Tak liczona emisja GHG w 2020 r. Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA wyniosła 167,19 tys. ton CO2e, czyli w porównaniu z poziomem z 2019 r. (157,18 tys. ton) była o 6,4 proc. większa. Miało to związek z większym wolumenem produkcji wyrobów i większą wartością sprzedaży (wzrost o 10,3 proc.), ale także zmienionym i rozszerzonym zakresem raportowania emisji GHG.

Obok spółek zlokalizowanych w Polsce uwzględniono również spółki zagraniczne. Ponadto w przypadku produkcji wlewków aluminium (są materiałem do wyciskania profili) w 2020 r. zaczęto uwzględniać także emisje pośrednie zakresu 3.

Emisje bezpośrednie (zakres 1) stanowiły w 2020 r. ok. 20 proc. łącznej emisji CO2e. Powstały w wyniku spalania gazu ziemnego w budynkach i instalacjach, paliw w silnikach pojazdów oraz jako efekt uwolnienia czynników chłodniczych i ozonu w procesie laminacji opakowań.

Gros emisji CO2e (80 proc.) przypadło na emisje pośrednie (zakresu 2), związane z wytwarzaniem kupowanych przez firmę mediów (w tym energii elektrycznej), surowców, a także półproduktów i odpadów.

W łącznej emisji GHG grupy kapitałowej na emisje spółki wiodącej, Grupy Kęty SA, przypadło w 2020 r. 43,3 proc. emisji CO2e (82,3 tys. ton) liczonej metodą marked-based approach. Ich wolumen był o 4 proc. większy niż w 2019 r., przy wzroście wolumenu produkcji o 11,4 proc. rdr.

Emisja - wskaźniki względne

W 2020 r. na 1 mln zł przychodów Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA (3 548,5 mln zł) przypadła emisja 47,12 ton CO2e (metoda location-based), w porównaniu z 48,88 tonami rok wcześniej, co oznacza spadek o 3,6 pp, przy większych przychodach o 10,3 proc.

 Patrz też: Zarząd Grupy Kęty podtrzymuje prognozę wyników na 2020 rok

W 2020 r. na 1 mln zł EBITDA grupy (672,4 mln zł) przypadła emisja 248,64 ton CO2e, w porównaniu z 300,47 tonami w 2019 r., tj. zmalała o 17,2 pp, przy wzroście EBITDA o 28,5 proc.

Na 1 pracownika grupy przypadła w 2020 r. emisja 31,42 ton CO2e wobec 30,25 ton, co oznacza wzrost o 3,9 pp przy wzroście zatrudnienia o 2,4 proc.

Działania obniżające emisje GHG

Według informacji spółki wiodącej w 2020 r. wskaźnik intensywności emisji produktów wyniósł 0,168 ton CO2e/tonę produktu, tj. zmalał o 7 pp w porównaniach rdr. Wolumen emisji GHG zmalał zarówno dla zakresu 1, jak i 2. Było to możliwe głównie dzięki poprawie efektywności energetycznej oraz likwidacji przestarzałych instalacji.

Ponieważ największy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych grupy miała zakupiona energia elektryczna i cieplna, skupia się ona na istotnym obniżenie tego śladu węglowego. Grupa buduje układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Inne pomysły na obniżenie emisji wiążą się z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz np. z sadzeniem lasów.

Spółki Aluprof oraz Grupa Kapitałowa Kęty zdecydowała się w tym roku na zakup czystej energii ze źródeł odnawialnych, głównie pochodzącej ze spalania biomasy. Łączny wolumen dostarczanej energii pochodzącej z biomasy wyniesie docelowo 14 000 MWh, co w 100 proc. pokryje zapotrzebowanie na energię.

Plan dalszej redukcji emisji GHG skupia się na doskonaleniu procesów produkcyjnych i inwestycjach w nowoczesny park maszynowy. Wśród dodatkowych narzędzi jest np. wykorzystanie instrumentu polityki środowiskowej UE - Gwarancji Pochodzenia (dokument poświadczający odbiorcy, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z OZE).

Nowa strategia Grupy Kęty

W połowie grudnia 2020 r. zarząd spółki wiodącej przyjął strategię  rozwoju grupy kapitałowej na lata 2021-25, która została zatwierdzona przez radę nadzorczą. Jednym z czterech celów jest „odpowiedzialność środowiskowa i społeczna”.

W strategii podkreśla się, że „naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej i stopniowa redukcja śladu węglowego w procesie produkcyjnym”.

W krótszym horyzoncie, do 2025 r., zarząd zakłada m.in. obniżenie śladu węglowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA o 15 proc. w porównaniu z rokiem bazowym 2016. Wśród innych mierzalnych celów jest m.in. zwiększenie do 75 proc. udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 5 proc. (rok bazowy 2020) czy wzrost o 20 proc. udziału produktów energooszczędnych i pasywnych (rok bazowy – także 2020).

Aby uwiarygodnić działania, Grupa Kęty SA przystąpiła w 2020 r. do Aluminium Stewardship Initiative (ASI). To globalna organizacja zajmująca się ustanawianiem i certyfikacją standardów zrównoważonego rozwoju, zrzeszająca największych producentów z branży aluminium. Uzyskanie członkostwa wymagało szczegółowej weryfikacji firmy z Polski.

Celem Grupy Kęty jest jednak uzyskanie certyfikatu dla standardu „Performance Standard ASI”. Określa on 59 wymagań z trzech filarów zrównoważonego rozwoju: zarządzania, środowiska i spraw społecznych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021