Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Solidarność: trzeba zablokować „Fit for 55”

Autor: JD
Dodano: 07-10-2021 12:18 | Aktualizacja: 07-10-2021 12:43

Podczas obrad w Jarnołtówku, które odbyły się w dniach 5-6 października, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przyjęła stanowisko, w którym wezwała polski rząd do zablokowania pakietu „Fit for 55”. W ocenie Komisji Krajowej związku pakiet ten stanowi gigantyczne zagrożenie dla polskiej i unijnej gospodarki oraz dla poziomu życia mieszkańców państw członkowskich.


- Najbardziej dotkliwie negatywne skutki pakietu „Fit for 55” odczują uboższe kraje UE, takie jak Polska. „Fit for 55” będzie mieć skrajnie szkodliwy wpływ na niemal wszystkie gałęzie gospodarki oraz codzienne życie obywateli - wskazano w stanowisku.

Rząd powinien podjąć wszelkie możliwe działania

W ocenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność obowiązkiem polskiego rządu jest podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz zablokowania pakietu „Fit for 55” oraz wyegzekwowanie od Komisji Europejskiej przedstawienia kompleksowej analizy kosztów tego pakietu.

Niektóre szacunki mówią, że koszt wdrożenia „Fit for 55” może przekroczyć 5 bln euro. Dla porównania całkowity budżet Next Generation EU, czyli unijnego funduszu odbudowy, który ma wesprzeć państwa członkowskie dotknięte pandemią Covid-19, wynosi „zaledwie” 800 mld euro, czyli przeszło 5-krotnie mniej.

Jak informuje śląsko-dąbrowska Solidarność, w stanowisku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność wezwała także polski rząd do jak najszybszej interwencji na forum Unii Europejskiej w sprawie koniecznych zmian w systemie handlu emisjami EU-ETS.

Komisja zwróciła uwagę, że koszt zakupu pozwolenia na na emisję 1 tony CO2 na początku 2018 roku wynosił ok. 8 euro. Obecnie wzrósł blisko 8-krotnie przekraczając poziom 60 euro. Unijny rynek handlu emisjami stał się rynkiem spekulacyjnym, nad którym instytucje UE straciły jakąkolwiek kontrolę.

Cios dla przemysłu

- Rosnące w niespotykanym tempie ceny uprawnień emisyjnych wymuszają tempo transformacji, któremu przemysł nie jest i nie będzie w stanie sprostać. Zamiast zapowiadanej sprawiedliwej transformacji, niebawem będziemy więc mieli do czynienia z masową likwidacją przedsiębiorstw i miejsc pracy. W obliczu powyższego bezwzględnie konieczne jest doprowadzenie do stabilizacji, obniżenia lub choćby zamrożenia cen uprawnień emisyjnych - zaznaczono w stanowisku Komisji Krajowej.

Zobacz także: G. Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu

Należy dodać, że Komisja Krajowa zajmowała się też podczas obrad innymi kwestiami. Przyjęła także stanowisko, w którym domaga się od rządu realizacji zapisów porozumienia z kwietnia 2019 roku w sprawie wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z średnią płacą w gospodarce narodowej. Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność wyrazili także sprzeciw wobec planów resortu edukacji dotyczących wydłużenia czasu pracy nauczycieli, gdyż doprowadzi to do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w oświacie.

Podczas obrad w Jarnołtówku Komisja Krajowa podjęła też decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników służb mundurowych (dotyczy to m.in. policji, straży pożarnej czy służby więziennej). Zdaniem członków Komisji Krajowej związku zapisy tej ustawy naruszają konstytucyjną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji wobec osób znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o jednakowe warunki pracy i służby) i powinny one być traktowane tak samo.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021