Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Polimex Mostostal debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 20-10-2021 06:00

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wahają się znacznie w ostatnich 3 latach. Budowlany potentat wnosi jednak stale duży wkład w realizację inwestycji w energetyce i infrastrukturze. Ich efektem jest m. in. zmniejszanie emisji przez partnerów i klientów Grupy.

Grupa Polimex Mostostal realizuje zadania własne, które mają służyć zmniejszeniu przez nią śladu węglowego. Z różnym efektem, bowiem bilans działań z okresu 2018-2020 jest dla niej pod tym względem zmienny. Realizowane inwestycje mają jednak swój niebagatelny udział w transformacji polskiej energetyki w kierunku efektywności i mniejszej emisyjności.

Grupa kapitałowa z tradycjami

GK Polimex Mostostal składała się w końcu 2020 r. z jednostki dominującej Polimex Mostostal SA, 18 spółek zależnych i jednej stowarzyszonej.

Patrz też: Polimex Mostostal przejmuje Instal-Lublin

Polimex Mostostal SA jest kontynuatorem działalności rynkowej spółek o ponad siedemdziesięcioletniej tradycji. Od 1997 r. spółka (pierwotnie jako Mostostal Siedlce) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecny kształt Spółka uzyskała w 2004 roku w wyniku fuzji dwóch firm: Polimex-Cekop SA (będąca spółką przejmującą) oraz Mostostalu Siedlce, a także w konsekwencji zmiany nazwy firmy na obecną, tj. Polimex Mostostal.

Podstawowym przedmiotem działalności Polimex Mostostal są usługi
budowlano-montażowe świadczone w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za
granicą oraz świadczenie usług administracyjnych na rzecz spółek z grupy.

Spółki te wykonują roboty budowlano-montażowe dla różnych sektorów przemysłu, w tym energetycznego i petrochemicznego, dla sektora infrastrukturalnego, prowadzą działalność deweloperska, a także wytwarzają produkty. Np. Mostostal Siedlce jest jednym z największych producentów (3000 ton miesięcznie) i eksporterów konstrukcji stalowych w Polsce, a także konstrukcji instalacji (kanały, kominy, elektrofiltry, itp.), krat pomostowych, a także świadczy usługi cynkowania i malowania konstrukcji stalowych.

Emisja gazów cieplarnianych

W 2020 roku grupa kapitałowa Polimex-Mostostal przyczyniła się do łącznej emisji 30,41 tys. ton CO2e, czyli w porównaniu z 2019 (23,97 tys. ton) jej wolumen zwiększył się o 26,9 proc. Nastąpiło odwrócenie tendencji spadkowej (redukcja CO2e o 5,8 proc.) zanotowanej w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

Za główną przyczyną wzrostu emisji GHG można przyjąć duże zwiększenie w 2020 r. zużycia nośników energii, w tym energii elektrycznej 37,9 proc. rdr, cieplnej o 21,1 proc. i gazu o 12,3 proc. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze emisji.

Emisje bezpośrednie (zakresu 1) w 2020 r. miały 18,4 proc. udział w łącznych emisjach CO2 grupy (5,59 tys. ton) i wzrosły o 2,6 proc. rdr. Natomiast emisje pośrednie (zakresu 2) znacznie, bo o 34 proc. wzrosły. A ponieważ to one dominują w tak liczonej łącznej emisji (obejmującej zakresy 1 i 2), grupa zanotowała regres w dekarbonizacji własnej działalności, co jest odwrotną tendencją niż ta, którą grupa zanotowała w latach 2018/19 (redukcja emisji pośrednich o 11,4 proc.).

Względne emisje GHG

W 2020 r. na 1 mln złotych przychodów grupy kapitałowej (1 615,3 mln zł) przypadła emisja 18,83 ton CO2e, czyli wzrosła o 24,7 pp w porównaniu z emisją w 2019 r. (15,1 ton; w 2019 r. w relacji do 2018 r. wskaźnik ten zmalał o 2,9 pp.). W 2020 r. skonsolidowane przychody grupy zwiększyły się o 1,6 proc. w porównaniu z 2019 r.

W 2020 r. na 1 mln złotych EBITDA grupa Polimex-Mostostal zanotowała emisję 239,5 ton ton CO2, która w porównaniu z poziomem z 2019 r. (249,68 ton) była mniejsza o 4,1 pp, przy większej wartości EBITDA rdr o 32,3 proc.

Na 1 pracownika grupy w 2020 r. (4 216 osób) przypadła emisja 7,2 ton CO2, podczas gdy w 2019 r. - 6,49 ton CO2. Oznacza to zwiększenie wartości takiego wskaźnika o 10,9 pp, przy wzroście liczby pracowników o 14,2 proc.

Działania obniżające własne emisje

Do spadku w 2019 r. emisji GHG przez grupę przyczyniło się w dużej mierze mniejsze zużycie gazu ziemnego, dzięki przeprowadzonej modernizacji systemu podgrzewania nim wanien cynkowniczych na Wydziale Ocynkowni w Mostostal Siedlce.

Doskonalona jest tam instalacja typu IPPC (skrót: Integrated Pollution Prevention and Control), czyli służąca zintegrowanemu zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli, szczególnie podczas nakładania powłok metalicznych. W zakładzie w Siedlcach emisje gazów (tlenków azotu, tlenków siarki, itp.) towarzyszą procesom spawania, malowania i cynkowania.

Tendencji spadku emisji nie udało się podtrzymać w 2020 r., głównie z powodu wspomnianego większego zużycia wszystkich trzech głównych rodzajów energii. To zachwianie spadkowej tendencji emisji należało by przypisać gospodarczemu odbiciu - szybszemu niż wskazywały prognozy - okresu wychodzenia z pandemii.

Zarząd spółki Polimex Mostostal zakłada: zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, co prowadzi do ograniczania przypisywanej grupie emisji CO2 podczas jej produkcji oraz korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych. Na terenie zakładu Mostostal Siedlce planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej i małego źródła kogeneracyjnego.

W grupie kapitałowej wdrożony jest ponadto proces „Zarządzanie środowiskowe”, zgodny z normą PN-EN ISO 14001. Jego celem biznesowym jest minimalizacja kosztów funkcjonowania, w szczególności poprzez monitoring zużycia: energii i jej nośników (energii elektrycznej, cieplnej, gazu), wody, stali, odpadów przemysłowych, w tym udziału niesegregowanych odpadów.

Wpływ pośredni na redukcję emisji GHG

Zarząd grupy Polimex Mostostal zwraca uwagę na wkład Grupy w pośrednią redukcję CO2, poprzez swoją podstawową działalność budowlaną, szczególnie kompleksową realizację projektów energetycznych – samodzielnie lub w konsorcjum z innymi wykonawcami.

Np. Polimex Mostostal wybudował w 2019 r. w Elektrowni Opole dwa nowe bloki energetyczne nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy. Po ich przekazaniu do eksploatacji Elektrownia PGE w Opolu zaspokaja 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, stając się trzecią co do wielkości polską elektrownią (po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach). Zastosowanie najnowszych technologii pozwala na uzyskanie ok. 46 proc. sprawności netto bloku i ograniczenie emisji spalin, w tym COW o ok.  20 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii.

Patrz też: Oferta Polimex-Mostostal wybrana do budowy EC Czechnica za 1,1 mld zł

Do uzyskania podobnych efektów przyczyniła się zrealizowana przez Polimex-Mostostal budowa dwóch bloków gazowo-parowych (nr 9 i 10) wraz) z gospodarkami pomocniczymi dla Elektrowni Dolna Odra (PGE GiEK), o mocy 700 MWe każdy. Nowe bloki zapewniają niższą emisyjność CO2 do środowiska w stosunku do bloków węglowych i są jednymi z najnowocześniejszych i przyjaznych środowisku elektrowni systemowych w Europie. Każdy z bloków umożliwia wyprowadzanie 67,5 MWt mocy cieplnej w postaci pary technologicznej i wody sieciowej.

Tak więc zwiększenie wykonawczej aktywności przez jedną z kluczowych polskich grup budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego per saldo przeniosło emisyjną korzyść środowisku. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jednostkowy wzrost zużycia energii potrzebnej do realizacji tych inwestycji będzie owocował mniejszymi emisjami przez cały okres eksploatacji nowych efektywniejszych energetycznie i mniej emisyjnych instalacji u inwestorów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023