Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

mBank debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 25-10-2021 17:45

Bankowość nie należy do sektorów o wysokiej emisyjności gazów cieplarnianych. mBank sam obniża emisje, ale przede wszystkim wpływa na emisyjność i klimat pośrednio. Sektor bankowy stymuluje prośrodowiskowe zmiany  poprzez ukierunkowaną politykę kredytową - wspierając klientów w realizacji projektów dekarbonizacyjnych.

W raporcie niefinansowym za 2020 r. zarząd mBanku podkreśla, że udzielane klientom z różnych branż finansowanie ma duże znaczenie w ochronie klimatu: „Możemy zmniejszać swój wpływ głównie przez ograniczanie finansowania klientów z branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE”.

A skala działalności jest znacząca – grupa mBanku zajmuje np. trzecie miejsce w  internetowym „Rankingu kont osobistych” (październik 2021 r.), czy piąte pod względem liczby klientów (dane z rankingu na III kwartał 2020 r.) i pod względem wysokości aktywów.

Grupa kapitałowa

Jednostką dominującą grupy jest mBank S.A. To spółka zarejestrowana w Polsce, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej dominującym akcjonariuszem jest Grupa Commerzbank AG (69,27 proc.), drugi co do wielkości bank w Niemczech.

Protoplastą mBanku był Bank Rozwoju Eksportu, powołany uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca 1986 r. Akcjonariusze w marcu 1999 r. podjęli uchwałę o zmianie nazwy na BRE Bank SA, a w kwietniu 2013 r. – na mBank. Bank świadczy usługi dla osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i w walutach obcych.

Patrz też: Koszty ryzyka prawnego mBank-u dla kredytów w CHF to 436,8 mln zł

W skład grupy kapitałowej mBank wchodzi ponadto:

- sześć spółek z sektora bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (mBank Hipoteczny, mFaktoring, Leasing, Asekum, G-INVEST, Tele-Tech Investment),

- dwie spółki obsługujące rynki finansowe (mBank Hipoteczny, mLeasing),

- sześć spółek z sektora bankowości detalicznej (mFinanse, mBank Hipoteczny, Leasing, Asekum, LeaseLink, mElements) oraz  

- Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jako podmiot zależny.

Emisje GHG

Grupa Kapitałowa mBanku wylicza emisje gazów cieplarnianych według standardu GHG Protocol, w tym emisje zakresu 2 - według metody location based. Dane o emisjach obejmują następujące spółki: mBank (z oddziałami w Czechach i na Słowacji), mBank Hipoteczny, mLeasing, mFinanse i mFaktoring.

W 2020 r. tak liczone emisje GK mBanku wyniosły 9 371,4 ton CO2. W porównaniu z wolumenem z 2019 r. (15 601,5 ton) były zatem mniejsze o 39,9 proc., a w porównaniu z 2018 r. (16 334,6 ton) – o 42,6 proc.

Największy udział w łącznej emisji GHG grupy – 79,4 proc. - miały emisje pośrednie zakresu 2, powstające podczas spalania paliw do wytworzenia kupowanej przez spółki grupy energii elektrycznej. Ich zmniejszenie o 33,6 proc. w 2020 r. (rdr) zadecydowało głównie o łącznej redukcji emisji GHG przez grupę.

Zarazem w 2020 r. jeszcze silniej zmalała emisja bezpośrednia – ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach – o 56 proc.

Emisje relatywne GHG

Na 1 mln zł dochodów całkowitych GK mBanku w 2020 r. (5 867 mln zł), przypadła emisja 1,6 ton CO2e. W porównaniu z 2019 r. (2,8 ton) była o  -42,8 pp mniejsza, przy wzroście dochodów całkowitych o 6,2 proc. rdr.

Na 1 mln zł wyniku operacyjnego GK mBanku w 2020 r. (1,41 mln zł) przypadła emisja 6,64 ton CO2e, czyli w porównaniu z 2019 r. (7,75 ton) zmalała o14,3 pp, przy spadku wartości wyniku operacyjnego o 29,9 proc. rdr.

W 2020 r. na 1 pracownika grupy przypadła emisja 1,4 ton CO2e, a w porównaniu z 2019 r. (2,3 tony) była o -39,1 pp mniejsza, czemu towarzyszyło zmniejszenie o 1,2 proc. liczby pracujących.

Efektywne energetycznie biura obniżają emisje

Duża redukcja emisji bezpośrednich grupy mBanku osiągnięta została głównie dzięki digitalizacji procesów, czynności bankowych i operacyjnych, a ponadto na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Jej zużycie, podobnie jak innych mediów (wody, papieru, plastiku) spadło znacząco po przeprowadzce w Łodzi z sześciu różnych budynków do jednej siedziby – budynku z system certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM. Podobny plan zarząd realizuje w Warszawie.

Emisje pośrednie (zakresu 2) grupa redukuje poprzez modernizację instalacji technicznych w placówkach banku. Głównie dotyczy to wymiany źródeł światła na LED, starego sprzętu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na urządzenia wykorzystujące ekologiczne czynniki chłodnicze i systemy oszczędzające energię (rekuperacja, inwertery).

Do zmniejszenia zużycia energii w 2020 r. przyczyniła się też organizacja pracy zdalnej, a jej efektem była redukcja blisko 1/3 biurek i towarzyszącego wyposażenia w nowym budynku w Warszawie.

Zarząd podkreśla, że dla największych obiektów centrali banku w Warszawie (Wieża mBank) i w Łodzi (Przystanek mBank) zakontraktował w 2021 r. zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z certyfikatem EKO Premium Tauron.

Wsparcie zielonej energetyki

Zarząd mBanku podkreśla, że wspiera zieloną transformację energetyczną gospodarki, m.in. przez finansowanie projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W grudniu 2018 r. bank zatwierdził politykę kredytową finansowania instalacji OZE, przeznaczając na ten cel 500 mln zł. W kolejnych latach ją zwiększał, w tym w 2020 r. dwukrotnie podwoił limit kredytowy ich finansowania (w grudniu – do 4 mld zł).

Patrz też: mBank na razie nie planuje oprocentowania depozytów

W 2020 r. grupa sfinansowała inwestycje fotowoltaiczne w kwocie 440 mln zł, a także udzieliła finansowania dla farm wiatrowych w wysokości 790 mln zł.

Na koniec 2020 r. poziom wykorzystania limitu OZE od początku wprowadzenia polityki wyniósł 49 proc. Wartość całego finansowania przez mBank wyniosła 1 970 mln zł. Obejmuje to 720 mln zł na projekty PV, 1 180 mln zł na farmy wiatrowe oraz 70 mln zł na biogazownie. Przekłada się to na produkcję ok. 1 440 MWp czystej energii rocznie.

Jedną z największych transakcji zrealizowanych przez mBank w 2020 r. była - kolejna już - umowa finansowania projektów fotowoltaicznych grupy R. Power. mBank udzielił na ten cel kredytu o wartości 102 mln zł. Najnowsza tura finansowania projektów grupy R. Power zostanie przeznaczona na budowę 32 elektrowni o łącznej mocy 29,4 MWp na terenie całej Polski.

Również firma mLeasing realizuje finansowanie paneli fotowoltaicznych. Spółka wdrożyła ofertę skierowaną do przedsiębiorców z sektora MŚP.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023