Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Polskie firmy zredukowały emisje o 5,1 proc.

Autor: Oskar Filipowicz
Dodano: 18-11-2021 14:05

Zbadaliśmy deklaracje emisyjności prowadzonej działalności w ponad 50 polskich firmach przemysłowych i energetycznych uzupełnionych o handel, finanse i usługi. Okazało się, że rok do roku zredukowały one emisje o 5.1 proc.


Co ważne: wszystkie firmy ujęte w wskaźniku – niezależnie od tego, czy dotyczy ich już formalny obowiązek raportowania emisji – pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie do serwisu lub same wystąpiły z wolą dołączenia do specjalnej wyszukiwarki.

Wśród prezentujących się w serwisie podmiotów sporo jest grup przemysłowych, reprezentowani są najwięksi z racji specyfiki działania emitenci CO2 w Polsce, czyli firmy energetyczne będące w fazie trudnej, ale intensywnej zmiany swojego miksu energii na bardziej zielony.

Reprezentowani są czempioni polskiego sektora energii paliw, najwięksi eksporterzy, ale także firmy sektora finansowego, IT czy handlu, których wpływ na klimat ma inny charakter i skalę. Taka różnorodność sprawia, że wskaźnik można uznać za reprezentatywny. Ta jego cecha będzie silniejsza w kolejnych wydaniach – wraz z akcesem kolejnych firm.

Dodaj swoją firmę i stwórz z nami kolejne edycje Zielonego Indeksu.

Ujęte w obliczeniach firmy wzięły także udział w ankiecie pokazującej generalny kierunek zmian związanych z dostosowaniem biznesu do celów zrównoważonego rozwoju. U zdecydowanej większości ankietowanych (blisko 87 proc.) nakłady na redukcję emisji w katach 2019/2020 wzrosły.
Ten inwestycyjny wysiłek motywowany jest jednocześnie kilkoma czynnikami – w większości przypadków (93,3 proc.) założeniami strategii ESG, choć firmy podkreślają także wagę oczekiwań otoczenia rynkowego (80 proc.) oraz aktualną i przyszłą presję regulacyjną (60 proc.).

Firmy żyją w serwisie

Obecność firm w serwisie Zielony Indeks nie sprowadza się do prezentacji danych statystycznych. O działaniach każdej z „zielonych firm Indeksu” powstał artykuł opisujące strukturę, a przede wszystkim aktualnie podejmowane wysiłki na rzecz redukcji emisji.

Tak skonstruowaną wizytówkę firmy uzupełniają zaprezentowane graficznie indywidualne wskaźniki względne, pokazujące emisję w odniesieniu do danych finansowych i zatrudnienia. Teksty te są sukcesywnie aktualizowane o dane o emisjach za rok 2020 oraz informacje o postępach w ich redukcji. Jednocześnie do serwisu aplikują nowe firmy.

Wskaźnik powstał na podstawie aktualnych danych uzyskanych od 50 firm aktywnie współpracujących z serwisem Zielony Indeks. Pulę danych o ich emisjach w latach 2019-2020 uzupełniono o analogiczne informacje pochodzące z ogólnie dostępnych raportów niefinansowych (CSR, ESG) zebrane przez dział analiz PTWP - wydawcy portalu i serwisu.

Wskaźnik jest de facto uśrednionym saldem emisji rok do roku (2019/2020) i obrazuje efekt zbiorowego wysiłku dekarbonizacyjnego, stanowiąc jednocześnie swoisty benchmark dla całej polskiej gospodarki.

Wskaźnik uzupełniają procentowe wyniki krótkiej ankiety – jej wyniki składają się na statystyczny opis klimatu dekarbonizacyjnego wśród czołowych firm polskiej gospodarki.

Emisje – wszyscy się uczą

Firmy działające na polskim rynku szybko się uczą. Wymagania dotyczące raportowania wpływu działalności gospodarczej na środowisko – w tym szczególnie obliczanie i komunikowanie na rynku poziomu swoich emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego produktów rosną.

I coraz częściej są to działania realne a nie greenwashing (nierzetelne wykorzystanie informacji o wpływie na środowisko dla celów wizerunkowo-marketingowych).

Prezentacja swoich emisji w szeroko dostępnym serwisie, np. na stronie WNP.PL, odpowiedzialność (tych, których dotyczy obowiązek raportowania) wobec regulatora, a przede wszystkim wizerunkowe konsekwencje ujawnienia faktu marketingowego wykorzystywania zafałszowanych danych wydają się wystarczające, by zjawisko celowej nierzetelności zanikało.

W niektórych przypadkach raportowanie nie obejmuje emisji powstających w łańcuchu dostaw (tzw. Scope 3), które są trudniejsze do obliczenia, bo wymagają solidarnego raportowania przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw czy kooperacji. Problem ten wkrótce zniknie – wraz z upowszechnieniem praktyki obliczania własnych emisji.

Szerzej i głębiej – rodzina Zielonego Indeksu

Publikacja głównego wskaźnika emisyjności nie wyczerpuje planów serwisu, który znajduje się pod adresem: https://www.wnp.pl/energetyka/zielony-indeks/. Tego typu elementy wykorzystujące zebrane ramach działań serwisu dane będą się pojawiły sukcesywnie, tworząc zestaw wskaźników: odnoszących emisje do parametrów finansowych (wskaźniki względne) czy obrazuje zmiany emisyjności w wybranych branżach z odniesieniem do ich specyfiki, jeśli chodzi o emisje.

Poszerzające się stale grono firm raportujących w serwisie zaprosimy do aktywnej współpracy, by pozyskiwać coraz ciekawsze dane, opinie, informacje. Cześć z nich zapewne weźmie udział w naszym styczniowym EEC Trends – konferencji przygotowującej merytoryczny grunt dla kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, kwiecień 2022). Zielona transformacja gospodarki i zmiany klimatu będą z pewności jednym z głównych nurtów tematycznych Kongresu.

Serwis Zielony Indeks nadal będzie korzystał z wiedzy wyspecjalizowanych ośrodków analitycznych, komentatorów i partnerów serwisu. Bezpośrednim zapleczem eksperckim pozostanie Rada kampanii Zielony Indeks, w skład której wchodzą autorytety w dziedzinie emisji i zielonej transformacji oraz przedstawiciele firm - liderów zmiany.

Wraz z pogłębianiem wiedzy i powiększaniem zasobu gromadzonych w serwisie danych rósł będzie zakres, rozmaitość i poziom merytorycznego zaawansowania prezentowanych treści: raportów, wskaźników i innych form.

Trwały pozostanie cel istnienia serwisu Zielony Indeks – otwartego, szerokiego forum prezentacji wysiłku działających na polskim rynku firm wpisujących się w jeden z najważniejszych megatrendów współczesnej gospodarki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023