Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Oszczędności Polaków wzrosły do 758 mld zł na koniec września

Autor: ISB
Dodano: 21-01-2010 10:59

Oszczędności gospodarstw domowych wyniosły 758 mld zł na koniec września 2009 r., a w trzecim kwartale wzrosły o 30,3 mld zł, tj. o 4,2%, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

"Łączna suma oszczędności, na którą składają się akcje, obligacje i bony skarbowe, środki na drugofilarowych kontach emerytalnych, jednostki i tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gotówka w obiegu oraz depozyty bankowe, wyniosła 30 września 758 mld PLN. Tym samym padł kolejny rekord - nigdy wartość środków przeznaczonych przez gospodarstwa domowe na przyszłą konsumpcję nie była wyższa, ale do tego bieżący rok zdołał nas już nieco przyzwyczaić"- podano w raporcie.

O blisko 18% rosły oszczędności ulokowane w akcjach za pośrednictwem biur maklerskich, 14,2% to dynamika aktywów funduszy inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI, zaś o 11,8% rosły środki zgromadzone w ramach oferty inwestycyjnej firm ubezpieczeniowych.

Dwucyfrowy wzrost odnotował również segment o najniższej płynności, czyli środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (10,1%). Z uwagi na to, że kapitał emerytalny to pod względem wartości drugi segment naszych oszczędności, dynamika ta wystarczyła do tego by kapitał w OFE odpowiadał za połowę zwyżki oszczędności ogółem.

Dwucyfrowym wzrostom aktywów OFE, funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych towarzyszyła dużo niższa dynamika środków pozyskanych z polskiego rynku przez zagraniczne firmy inwestycyjne.

Wpływ na niższą dynamikę miało umocnienie złotego względem euro i dolara. Proces ten był szczególnie widoczny w lipcu, gdy złoty zyskiwał na wartości po ok. 7% (w sierpniu 1,5% wobec euro i 2,9% wobec dolara), co przyczyniło się do istotnego ograniczenia zysków z zagranicznych inwestycji.

Najsłabiej w trzecim kwartale wypadły inwestycje w obligacje i bony skarbowe, środki zgromadzone w bankach oraz gotówka w obiegu. W ich przypadku dynamika wyniosła odpowiednio 3,2%, 0,4% a wartość środków pozostających poza systemem bankowym jako jedyna spadła o 2,8%.

Nadal decydującą rolę dla oszczędności Polaków odgrywają banki - wartość środków ulokowanych przez gospodarstwa domowe na rachunkach bieżących oraz lokatach nadal stanowi blisko 50% kwoty oszczędności ogółem. Zarządzane przez TFI aktywa osób fizycznych to zaledwie 20% środków trzymanych na rachunkach i lokatach bankowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021