PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Energetyka atomowa

Normy ochrony przed promieniowaniem. Konieczna aktualizacja

Autor: Andrzej Strupczewski
10-07-2016 17:26 |  aktualizacja: 10-07-2016 13:28

Dr Carol Marcus, doktor medycyny, profesor Onkologii Radiacyjnej w Szkole Medycyny na UCLA (University of California in Los Angeles) wystosowała apel do amerykańskiego dozoru jądrowego (Nuclear Regulatory Commission - NRC) by dokonał aktualizacji 10 CFR part 20 "Normy Ochrony przed promieniowaniem" z uwagi na nowe wiadomości naukowe i dowody przeczące hipotezie o liniowych bezprogowych skutkach promieniowania (Linear No Threshold - LNT), która dotychczas służyła jako podstawa do ustalania wymagań ochrony przed promieniowaniem. [Marcus, 2015].


Rys. 7. Procentowa częstość nowotworów wśród napromieniowanych mieszkańców domów na Taiwanie w porównaniu z częstością wśród osób nienapromieniowanych przyjęta jako 100% [Hwang et al. 2006] (oś pozioma- dawka promieniowania, cGy) (komentarz na rysunku - zmniejszona ilość nowotworów) rysunek zaczerpnięty z pracy [Doss 2015] Obniżona częstość zachorowań była znacząca na poziomie ufności 95% dla wszystkich nowotworów z wyjątkiem białaczki i dla guzów litych. Obniżona częstość zachorowań dla wszystkich nowotworów była znacząca przy poziomie ufności 90%. Obniżone częstości zachorowań na nowotwory wśród osób napromieniowanych chronicznymi małymi dawkami promieniowania wskazują na efekty hormetyczne promieniowania. Przedmiotem żywych dyskusji jest związek poziomu promieniowania radonu w domach i zachorowalności na raka płuc. Obszerne badania Bernarda Cohena [Cohen 1989, Cohen 1995, Cohen 1997, Cohen 2008] w USA wykazały, że przy wzroście poziomu stężenia radonu w mieszkaniach występuje obniżenie częstości zachorowań na raka płuc. Dane Cohena zostały starannie skorygowane dla uwzględnienia 54 zmiennych socjalno-ekonomicznych, włącznie z paleniem papierosów, ale nie zmieni- ło to odwrotnie proporcjonalnej zależności poziomu radonu i raka płuc. Bobby Scott [Scott, 2011] przeanalizował sytuację i sugeruje, że napromieniowanie przez niskie stężenia radonu i produktów pochodnych aktywizuje naturalne mechanizmy obronne przeciwdziałające zachorowaniom na raka płuc, włącznie z rakiem płuc powodowanym przez palenie, na poziomie stężeń radonu do 150 Bq/m3 (to jest 4 pikoCi/litr, co Environmental Protection Agency, EPA uznała za poziom wymagają- cy działań zaradczych). Powyżej tego poziomu naturalne procesy obronne tracą swą skuteczność i obserwuje się wzrost częstości zachorowań na raka płuc. Niskie stężenia radonu mają działanie hormetyczne. Klaus Becker [Becker, 2003] potwierdził, że podobne korelacje występują w populacjach w Europie Środkowej. W 1986 roku awaria reaktora w Czarnobylu przykuła uwagę świata, powodując przesadne reakcje na wielką skalę [Jaworowski 2010]. W dawnym Związku Radzieckim przeprowadzono przymusową ewakuację 360 000 osób, przy czym część z nich ewakuowano z terenów, na których promieniowanie było 5 razy MNIEJSZE niż promieniowanie na dworcu autobusowym Grand Central Station w Nowym Jorku, zbudowa nym z granitu naturalnego. W Europie Zachodniej przeprowadzono wiele niepotrzebnych aborcji wskutek obaw przed urodzeniem zdeformowanych dzieci. Zmarnowano ogromne ilości jedzenia wskutek występowania w nich minimalnych śladów skażeń, które nie byłyby szkodliwe dla nikogo. Hipoteza LNT ponosi odpowiedzialność za większość tej histerii, bo mnożenie bardzo małych dawek promieniowania przez setki milionów ludzi dawało w wyniku duże ilości zgonów na raka, rozgłaszane przez media jako wyniki "obliczeń naukowych". Obecnie największe autorytety naukowe przyznają, że takie stosowanie hipotezy LNT było błędne. Niedawne memorandum grupy roboczej ICRP zawiera stwierdzenie, że "model LNT nie jest powszechnie akceptowany jako prawdziwy biologicznie… daje on spekulatywne, nieudowodnione, niewykrywalne i złudne liczby powstające przez mnożenie nominalnych współczynników ryzyka przez oceniane dawki kolektywne otrzymywane teoretycznie przez ogromne ilości ludzi narażonych na minimalne wzrosty mocy dawki z powodu uwolnień substancji radioaktywnych do atmosfery [Gonzalez 2013]. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej MAEA stwierdziła w niedawno opracowanym dokumencie [MAEA 2013] że w razie awarii w elektrowni jądrowej moce dawki około 0,025 mSv/h (to jest około 100 razy większe niż przeciętne tło naturalne promieniowania na Ziemi) są "bezpieczne dla każdego". Jest to wielki postęp w stosunku do dawnych twierdzeń, że "nie ma dawki bezpiecznej". Również Komitet UNSCEAR w swym raporcie przedło- żonym w 2013 roku Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ [UNSCEAR 2013] stwierdził, że przewiduje “brak widocznych skutków zdrowotnych spowodowanych przez awarię w Fukushimie". Już po awarii i po przeprowadzeniu masowej ewakuacji mieszkańców z okolic Czarnobyla Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej MAEA a za nią wiele państw członkowskich przyjęły ustalenia, według któ- rych trwała ewakuacja jest uzasadniona dopiero wówczas, gdy dodatkowa dawka awaryjna w ciągu 50 lat przekracza 1000 mSv [IAEA, 2004]. Ten przepis obowiązuje także i w Polsce [Rozporządzenie RM 2004]. Gdyby taką dawkę graniczną wprowadzono w ZSRR, masowa ewakuacja byłaby niepotrzebna. Napromieniowaną ludność w Związku Radzieckim badano pod kątem wzrostu występowania chorób nowotworowych. Według raportu UNSCEAR 2000 [UNSCEAR 2000] i raportów Forum Czarnobyla 2006, poza rakami tarczycy w wysoko skażonych rejonach nie wykryto wzrostu częstości białaczki ani guzów litych, i nie ma wskazań, by występowały choroby dziedziczone genetycznie. Wzrost częstości raków tarczycy wykryto wśród dzieci poniżej 15 lat w 1987 roku, to jest w rok po awarii. Jednakże dawki promieniowania by- ły zbyt niskie, by mogły spowodować takie skutki i nie występowała zależność skutków od dawki. Co wię- cej, czas po awarii był zbyt krótki w porównaniu z obserwacjami osób, które przeżyły wybuchy bomb atomowych w Japonii, gdzie średni okres utajenia raka tarczycy powodowanego promieniowaniem wynosił 28 lat [UNSCEAR 2000]. Uważa się, że zaobserwowany zwiększony poziom utajonych raków tarczycy był spowodowany zwiększoną wykrywalnością spowodowaną przez masowe badanie przesiewowe przy użyciu bardzo czułych przyrządów [22]. Utajony rak tarczycy jest bardzo częsty i przy autopsji w różnych krajach stwierdza się, że występował on wśród 4,5 do 36% osób [Moosa, Mazzaferri 1997, Tan, Gharib 1997]. Te małe guzki rakowe pozostają zwykle niewykryte w ciągu życia mających je osób. Opracowanie bardzo czułych metod badań ultradźwiękowych pozwoliło na znacznie częstsze wykrywanie tych "niemych" lub utajonych raków tarczycy. W Stanach Zjednoczonych program przesiewowy wykrył wzrost guzków tarczycy o 2100% [Ron et al. 1992] a przymusowe coroczne badania dzieci w rejonach skażonych wokoło Czarnobyla dały podobne wyniki. Według prof. Jaworowskiego [Jaworowski 2010] naturalna częstość utajonych raków tarczycy jest około 1000 razy większa niż najwyższa częstość zarejestrowanych raków tarczycy w krajach, gdzie wystąpiły największe opady radioaktywne po awarii w Czarnobylu. Oznacza to, że znajdywanie utajonych raków tarczycy w rejonie Czarnobyla nie jest powodowane promieniowaniem po awarii, lecz jest efektem przeprowadzenia badań metodami o wysokiej czułości [Jargin 2014]. Awaria w Czarnobylu spowodowała zgony popromienne 28 ratowników, którzy otrzymali od 2,9 do 16 Gy. Trzy dalsze osoby zmarły z różnych przyczyn. Umieralność na raka wśród pozostałych ratowników jest o 15-30% niższa niż wśród ogólnej ludności rosyjskiej, a wśród mieszkańców rejonu Brianska, gdzie skażenia były największe, częstość występowania guzów litych jest o 5% niższa niż oczekiwana [Jaworowski 2010]. Warto przypomnieć wspólny raport Francuskiej Akademii Nauk i Francuskiej Akademii Medycyny [Joint Report 2005] na temat efektów karcinogennych małych dawek promieniowania, opublikowany w 2005 roku, na krótko przed opublikowaniem analogicznego raportu BEIR VII Phase 2 przez National Research Council [BEIR VII, 2006]. Mówiąc o tych samych zjawiskach, dwie grupy ekspertów doszły do różnych wniosków [Tubiana et al. 2006]. We francuskim raporcie stwierdzono, że studia epidemiologiczne nie mogły wykryć żadnego znaczącego wzrostu zachorowań na nowotwory przy dawkach promieniowania do 100 mSv, że nie ma przekonywujących danych, które wskazywałyby na jakiekolwiek zwiększenie zachorowań nowotworowych wśród dorosłych, dzieci i niemowląt otrzymujących dawki do 100 mSv. Dlatego hipoteza LNT powoduje silne zawyżenie oceny ryzyka przy małych dawkach. Jego zastosowanie jest nieuzasadnione i nie powinno być utrzymywane dla dawek poniżej 20 mSv . Natomiast raport BEIR VII we wnioskach stwierdza, że "komitet sądzi, że suma informacji zebranych w toku studiów epidemiologicznych, badań na zwierzętach i analiz przyczynowo-skutkowych przemawia na korzyść prostej zależności proporcjonalnej między małymi dawkami promieniowania a występowaniem nowotworów. Zdajemy sobie przy tym sprawę z niepewności w tej ocenie." Raport BEIR VII zaleca dalsze stosowanie hipotezy LNT przy małych i bardzo małych dawkach. Raport BEIR VII nie uwzględnia danych o progu występowania nowotworów wśród kobiet malujących radem tarcze zegarków lub wśród pacjentów, u których użyto Thorotrastu, jako środka kontrastowego przy badaniach promieniami Rentgena (dawki na wątrobę 2 Gy). Raport francuski uwzględnia te fakty. Eksperci tych dwóch grup różnią się w swych ocenach wyników studium osób, które przeżyły wybuchy bomb atomowych (Hiroszima/Nagasaki Life Span Study). Francuski raport stwierdza, że nie wykryto znaczącego wzrostu zachorowań na nowotwory przy dawkach poniżej 100 mSv, podczas gdy raport BEIR VII włącza dane dla niskich dawek do danych o dawkach wysokich, by wykazać wzrost zachorowań na raka. Badania zwierząt nie wykazują wzrostu zachorowań przy dawkach poniżej 100 mSv; wiele z nich wykazuje istnienie wartości progowych i około 40% pokazuje efekty hormetyczne. Raport francuski podkreśla wysoką skuteczność mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA oraz rolę usuwania uszkodzonych komórek (apoptozy), podczas gdy BEIR VII bagatelizuje znaczenie tych badań twierdząc, że nie wyjaśniono jeszcze wszystkich działających w nich procesów. Ważna różnica w tych raportach występuje przy rozpatrywaniu napromieniowania in utero (w łonie matki). Podczas gdy BEIR VII stwierdza, że dawki na płód wynoszące 10-20 mSv powodują wzrost częstości białaczki i guzów litych, raport francuski poddaje w wątpliwość zależność przyczynowo - skutkową, ponieważ populacja napromieniowanych zarodków jest niereprezentatywna, bo tylko kobiety ciężarne z problemami zdrowotnymi poddają się prześwietleniom promieniami Rentgena. Płody losowo napromieniowane podczas wybuchów bomb atomowych badane w ramach programu Hiroszima/Nagasaki Life Span Study nie wykazały takiego wzrostu zachorowań na nowotwory. Nie było też różnic w badaniach post partum bliźniaków, gdy jedno z nich było napromieniowane po urodzeniu a drugie nie. Bardziej szczegółowe porównania przedstawiono w [Tubiana et al. 2006]. Do przykładów uzasadniających konieczność odrzucenia hipotezy LNT podanych przez prof. Marcus, stowarzyszenie SARI, w swym liście do NRC, dodało dalsze argumenty. Studium wpływu promieniowania na zdrowie pracowników przemysłu jądrowego w 15 krajach [Cardis et al. 2005], cytowane w raporcie BEIR VII [BEIR VII, 2006] jako dodatkowe świadectwo obaw przed małymi dawkami promieniowania, nie może być już wykorzystywane dla poparcia hipotezy LNT, ponieważ dane kanadyjskie stanowiące w tym studium główny argument za LNT okazały się błędne i zostały wycofane przez Health Canada [CNSC 2011, Zablotska et al. 2014]. Istnieją też inne dane potwierdzające, że małe dawki promieniowania zmniejszają ryzyko zachorowań na raka. Są to: 1) studium pracowników stoczniowych zajmujących się okrętami z napędem atomowym, które wykazało, że pracownicy, którzy otrzymali dawki około 40 mGy, rzadziej umierali na raka niż analogiczni pracownicy niewystawieni na kontakt z promieniowaniem, którzy nie otrzymywali żadnych dawek promieniowania w ciągu swojej pracy [Sponsler, Cameron 2005].

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


24 781 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

276 110 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 216 ofert w bazie

397 692 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.