PARTNERZY PORTALU

Tak dużo kabli nie przybyło w Polsce jeszcze nigdy

Tak dużo kabli nie przybyło w Polsce jeszcze nigdy
W przypadku Tauron Dystrybucja udział sieci kablowych SN w strukturze sieci SN na koniec 2019 roku przekroczył poziom 38 proc. Fot. mat. pras. Tauron Polska Energia
 • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
 • Ireneusz Chojnacki
  Ireneusz Chojnacki
 • Dodano: 04-06-2020 07:06

Aby poprawić niezawodność zasilania operatorzy muszą w większym stopniu schodzić z liniami średniego napięcia pod ziemię. Słowem, budować więcej linii kablowych i zwiększać ich udział w strukturze linii średniego napięcia, także poprzez przebudowę linii napowietrznych. I okazuje się, że robią to. Sektor dystrybucji zanotował właśnie rekordowy przyrost sieci kablowych.

 • Na koniec 2019 roku długość linii energetycznych największych krajowych dystrybutorów energii przekroczyła 769 tys. km, a w tym było około 39 proc. linii średniego napięcia. W minionym roku odnotowano rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia.
 • Poziom skablowania linii SN u poszczególnych OSD wygląda różnie: na koniec 2019 roku wahał się od około 20,5 proc. w przypadku Energa Operator do ponad 96 proc. w przypadku miejskiego operatora, jakim jest innogy Stoen Operator.
 • Zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Państwa w 2019 roku miał zostać opracowany krajowy plan skablowania sieci SN do 2040 roku. Tak się nie stało, ale jak informuje WNP.PL resort klimatu, zadanie pozostaje aktualne. 


Na koniec 2019 roku, jak wynika z raportu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pod tytułem „Energetyka. Dystrybucja i przesył 2019”, długość linii energetycznych pięciu największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD - Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator, Tauron Dystrybucja) przekroczyła 769 tys. km.

Istotną rolę w strukturze sieci dystrybucyjnych odgrywają linie średniego napięcia (SN), których na koniec 2019 roku było około 302,6 tys. km, co stanowiło około 39 proc. długości linii dystrybucyjnych. Jak m.in. wskazał resort energii w projekcie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, silnie skorelowane ze wskaźnikami częstości i trwania przerw w dostawach energii jest skablowanie sieci średniego napięcia.

Ogólny wniosek był z tego taki, że aby poprawić niezawodność zasilania, m.in. zwiększając odporność sieci SN na ekstremalne zjawiska pogodowe, należy w większym stopniu schodzić z liniami średniego napięcia pod ziemię. Słowem, budować więcej linii kablowych i zwiększać ich udział w strukturze linii średniego napięcia, także poprzez przebudowę linii napowietrznych.

W 2019 roku, jak wskazuje PTPIREE w przywołanym wyżej raporcie, odnotowano rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach SN, a był to wzrost o 0,94 p.p. do poziomu 27,6 proc. W liczbach bezwzględnych wygląda to tak, jak wynika z raportu, że na koniec 2019 roku długość linii średniego napięcia pięciu największych OSD w Polsce wynosiła wspomniane już około 302,6 tys. km, a w tym około 83,6 tys. km linii kablowych.W 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem, jak wynika z danych zamieszczonych przez PTPiREE w odpowiednich raportach, każdy z największych polskich OSD mniej lub bardziej poprawił strukturę sieci SN na korzyść linii kablowych. Przy czym poziom skablowania linii SN u poszczególnych OSD wygląda różnie.

Na koniec 2019 roku innogy Stoen Operator, spółka typowo miejska, miał linie średniego napięcia skablowane w ponad 96 proc. Na kolejnym miejscu był Tauron Dystrybucja z udziałem ponad 38 proc. linii kablowych w strukturze sieci SN, a na następnych miejscach były Enea Operator - ponad 27 proc. i PGE Dystrybucja oraz Energa Operator ze zbliżonymi poziomami skablowania sieci SN, tj. odpowiednio około 21 proc. i około 20,5 proc.

Bliższe i dalsze plany kablowania sieci SN


Co się będzie działo w kolejnych latach ? OSD mają plany dalszego kablowania sieci SN. Tauron, którego spółka Tauron Dystrybucja jest największym w Polsce dystrybutorem energii elektrycznej pod względem dostaw energii do odbiorców, w kwietniu tego roku m.in. poinformował, że w perspektywie długoletniej planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych SN na linie kablowe.

- Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów. Do 2040 roku chcemy zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75 proc. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan - powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Drugi największy polski dystrybutor energii elektrycznej, PGE Dystrybucja, przed pandemią planował osiągnięcie na koniec 2020 roku skablowania sieci SN na poziomie 23 proc. Sporo wskazuje na to, że obecnie kablowanie sieci nie należy do priorytetów PGE. 

- Po dokonaniu analizy dużych inwestycji sieciowych, między innymi programu kablowania, zarząd PGE Dystrybucja uznał, że na tym etapie priorytetem będą inwestycje w programy usprawniające przyłączanie nowych klientów, bo to się przekłada w większym stopniu na ich satysfakcję z obsługi, a także w konsekwencji na budowę wartości grupy PGE - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, podczas konferencji nt. wyników grupy za I kwartał 2020.

Czy wypowiedź prezesa PGE oznacza, że PGE Dystrybucja zrezygnowała z realizacji programu kablowania mającego na celu zwiększenie w strukturze sieci SN udziału linii kablowych do min. 30 proc. do końca 2023 roku? Nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.

- Priorytetem PGE jest satysfakcja klientów i obsługa na jak najwyższym poziomie, a na to składa się przede wszystkim sprawny proces przyłączania do sieci. Odzwierciedleniem realizacji tych celów jest opracowany program inwestycyjny spółki PGE Dystrybucja. Po dokonaniu analizy dużych inwestycji sieciowych (m.in. programu kablowania) zarząd PGE Dystrybucja uznał, że na tym etapie priorytetowo traktować będzie inwestycje w programy usprawniające proces przyłączeń klientów, ponieważ to w największym stopniu przekłada się na ich satysfakcję z obsługi - poinformowało WNP.PL Biuro Prasowe PGE.

Na początku marca 2020 r. z grupy Energa otrzymaliśmy informację, że Energa Operator na koniec 2020 roku chce osiągnąć poziom skablowania sieci SN wynoszący około 21 proc., a według przynajmniej wtedy aktualnego planu rozwoju na lata 2020-2025 Energa Operator zakładała poziom skablowania sieci SN na poziomie ok. 25 proc. długości wszystkich linii SN obsługiwanych przez spółkę.

Enea Operator w lutym 2020 r. poinformowała WNP.PL, że posiada długoletni plan skablowania sieci oparty między innymi na "Koncepcji rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego napięcia Enei Operator do roku 2030". Spółka nie podała wówczas celu przewidywanego poziomu skablowania sieci SN na koniec 2020 roku, ale uzasadniła to i wskazała, jaki poziom skablowania sieci SN uważa za właściwy.

- Dążenie do zmiany struktury sieci SN z napowietrznej na kablową jest właściwe, gdyż zapewni zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Oceniamy, iż optymalnym poziomem udziału sieci kablowej SN jest pułap 75 proc. Osiągnięcie tego celu wymagać będzie przede wszystkim zapewnienia odpowiednich możliwości finansowych i formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym - wskazała Enea Operator.

Tworzenie krajowego planu kablowania sieci aktualne

Osiągnięcie wskaźnika skablowania sieci SN w skali Polski na poziomie 75 proc. to wielkie wyzwanie. W ubiegłorocznym raporcie o przesyle i dystrybucji energii w 2018 roku PTPiREE podało, że w opracowanym przez PTPiREE „Krajowym planie automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany struktury sieci z technologii linii napowietrznych na kablowe” przeprowadzono analizy dotyczące osiągnięcia poziomu 75 proc. udziału skablowania sieci średniego napięcia.

- Łączny poziom nakładów w skali OSD oszacowano na 47,6 mld zł. Obecne założenia i możliwości inwestycyjne OSD zakładają przeznaczenie na ten cel nakładów na poziomie 12,6 mld zł. Realizacja programu może zostać zatem osiągnięta jedynie przy przeznaczeniu dodatkowych środków na ten program. Przy finansowaniu tego projektu przez OSD jedynie ze środków planowanych w roku 2040 osiągnie się wartość skablowania na poziomie 43 proc., a więc wzrost w stosunku do roku 2019 o około 16 proc. - wskazało PTPiREE w raporcie za 2018 rok.

W 2019 roku, wg danych PSE, w Polsce ograniczenia dostaw energii wyniosły 9145 GWh, a z tego 9135 MWh wskutek awarii w sieci dystrybucyjnej, w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 8526 MWh. W 2018 roku w Polsce ograniczenia dostaw energii wyniosły 7280 GWh, a z tego 7278 MWh wskutek awarii w sieci dystrybucyjnej, w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 6528 MWh.

Być może cele kablowania sieci SN określi w końcu rząd, bo jak się okazuje, pomysł opracowania krajowego planu skablowania sieci SN nie poszedł w niepamięć. Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku z 2018 roku przewidywał, że w 2019 r. opracowany zostanie krajowy plan skablowania sieci średniego napięcia do 2040 roku. Tak się nie stało, ale pomysł pozostaje aktualny.

- Zadanie polegające na opracowaniu krajowego planu skablowania sieci średniego napięcia do 2040 r. pozostaje aktualne. Ze względu na aktualną sytuację związaną z epidemią analizowany jest termin realizacji tego zadania. Jak wskazano w projekcie PEP2040, skablowanie sieci średniego napięcia (SN) jest silnie skorelowane z SAIDI i SAIFI (wskaźniki częstości i trwania przerw w dostawach energii, czyli wskaźniki jakości dostaw energii do odbiorców), a udział linii kablowych w liniach SN w Polsce (w 2017 r. ok. 26 proc. ) jest jednym z najniższych w Europie - poinformowało WNP.PL Ministerstwo Klimatu.

Resort wskazał ponadto, że ponad 41 tys. km linii napowietrznych SN znajduje się na terenach leśnych i zadrzewionych, gdzie skablowanie ma szczególne znaczenie dla ograniczenia przyczyn i skutków awarii.

- Jedną z odpowiedzi na wyzwanie zwiększenia niezawodności pracy sieci jest zatem sukcesywne kablowanie sieci średniego napięcia. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie planu, wskazującego ścieżkę zwiększania udziału linii kablowych w liniach SN w Polsce do poziomu średniej w UE - wskazał resort klimatu.

Polsce do średniego unijnego poziomu skablowania sieci SN sporo brakuje. Według informacji uzyskanych z PTPiREE zgodnie z raportem Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER - The Council of European Energy Regulators) pt. „6th CEER benchmarking report on the quality of electricity and gas supply 2016” w 2015 roku średni poziom skablowania sieci SN w UE wynosił około 44 proc., a w Polsce wtedy 24 proc. Obecnie, podobnie jak w Polsce, ta średnia dla UE jest zapewne większa.


 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (10)

Do artykułu: Tak dużo kabli nie przybyło w Polsce jeszcze nigdy

 • Sygnalista POniemiecki 2020-06-05 11:34:24
  To prawda za czasów totalnej POniemieckiej oPOzycji kablowanie stało się bardzo popularne. Non stop kablują do Brukseli, a w tym zdradzieckim procederze czynnie bierze udział makrelowy rudy, kundel z Kaszeb.
  • Matołusz 2020-06-08 12:32:13
   twoja nienawiść do innych Polaków jest przerażająca
   • As 2020-06-09 08:32:51
    Przeciez napisal tylko o jednym czlowieku, w dodatku ktory sam powiedzial, ze dla niego polskosc to nienormalnosc.
 • sygnalista pisowski 2020-06-04 21:05:01
  to prawda za rządów pisu kablowanie stało się bardzo popularne szczególnie w zakładach pracy takich jak Orlen , Azoty i PGNiGe
 • Agnie 2020-06-04 18:44:31
  Cześć! Nazywam się Agnieszka, mam 23 lata. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - loveto.one/agnie
  • szczęść boże 2020-06-04 21:06:36
   hej , jestem klerykiem z seminarium , ale wolałbym abyś była chłopcem - jak w piosence Kayi
 • miki 2020-06-04 07:36:22
  Polska się buduje brawo ! Nawet plaże postawili w zimie w warsawie ale pozniej zlikwidowali ha ha
  • takaprawda 2020-06-04 09:15:44
   plaża,to pikuś,ikony inteligencji,nawet stadninę koni zajechali,komuna nie dała rady,oni "dali radę";-(
   • paws 2020-06-04 18:57:32
    Polakom rządy PO-PiSu pasują wyśmienicie...więc w czym poblem heh ;) jak wybieramy, tak mamy. Wszystko co państwowe jest h, nawet najlepszą markę potafią zje**ć
  • paws 2020-06-04 19:04:54
   Warszawiacy wiedzą co robią, wybrali Trzaskowskiego na prezia, to teraz mają. Zamiast żłobków, których nie ma, mają kartę LGBT i plażę na 3 miesiące ;) czego chcieć więcej.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.126.232
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!