Oddział KWK "Jankowice"

Oddział KWK "Jankowice"
Fot. Adobe Stock/PTWP. Data dodania: 20 września 2022

Kopalnia posiada aktualne zaliczenie pokładów do III kategorii zagrożenia metanowego i ustalone granice pola III kategorii zagrożenia metanowego na wszystkich poziomach w granicach obszaru górniczego KWK „Jankowice” decyzją Dyrektora OUG w Rybniku z dnia 16.11.1995r L.dz. VII-722/1/95.

·
 • Rok rozpoczęcia eksploatacji - 1916

 • ·
 • Plan Ruchu na lata 2007-2009 zatwierdzony decyzją Dyrektora OUG w Rybniku
  L.dz. RYB/0234/0020/06/11579/JW z dnia 15.12.2006r.

 • ·
 • Koncesja na wydobywanie węgla i metanu nr 215/93 zatwierdzona przez MOŚZNiL dnia 26.01.1994r uzupełnionej decyzją z dnia 17.06.1996r znak BKk/PK/7668/96; ważna

 • ·
 • do 31.01.2019r.

 • ·
 • Dokumentacja geologiczna zatwierdzona przez MOŚZNiL dnia 26.08.1999r.

 • ·
 • Projekt Zagospodarowania Złoża zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 18.05.2000r ; ważny do 31.12.2010r.
4. Teren górniczy [km2] -16,5
5. Powierzchnia obszaru górniczego [km2]- 15,8 + 12,5 (O.G.Radlin I)
6. Wielkość zasobów (stan na 31.12.2006r)
 • bilansowe - 267 783 tys. ton

 • przemysłowe - 211 762 tys. ton
7. Pokłady (ściany) przewidziane do eksploatacji w 2008r.:
Punkty 8-11 - dane - grudzień 2007
8. Szyby wentylacyjne – powietrze odprowadzane [m3/min] - 26 760
9. Otwór równoznaczny kopalni [m2] -4,74
10. Ilość całkowitego wydzielającego się metanu [m3/min] -50,27
11. Ilość ujmowanego metanu [m3/min] -22,98
12. Zagrożenie metanowe:
Kopalnia posiada aktualne zaliczenie pokładów do III kategorii zagrożenia metanowego i ustalone granice pola III kategorii zagrożenia metanowego na wszystkich poziomach w granicach obszaru górniczego KWK „Jankowice” decyzją Dyrektora OUG w Rybniku z dnia 16.11.1995r L.dz. VII-722/1/95. Pokłady: 509, 510, 601, 602, 607, 610 na terenie obszaru górniczego kopalni „Jankowice” zostały udostępnione jedynie rurą szybową szybu nr 8 i zostały zaliczone w granicy do 20m od rury szybu nr 8 do I kategorii zagrożenia metanowego decyzją Dyrektora OUG w Rybniku z dnia 02.09.2002r L.dz. 007/730/0001/02/04578/2K.
Szyb nr 8, wyrobiska przyszybowe szybu nr 8 na poz.565m, przekop północny, część przekopu południowego i zachodniego I na poz. 565m oraz upadowa kamienna z poz. 565m do 400m, - zarządzeniami KRZG nr 72/2002 z dnia 05.09.2002r oraz nr 45/2004 z dnia 05.07.2004r. - zaliczone zostały do pola I kategorii zagrożenia metanowego oraz szyb nr 8, objazd szybu nr 8 na „N” poz. 700m od węzła 43 do węzła 205a, objazd szybu nr 8 na „S” poz. 700m od węzła 205a do węzła 43 przez węzły 2005b, 100a, 100, chodnik dojściowy 1, chodnik wodny 1, chodnik wodny 2, wjazd do przekopu zachodniego I poz. 700m od węzła 100a do 100b, przekop zachodni I poz. 700m od węzła 100b do pokł. 605, wjazd do przekopu zachodniego II poz. 700m od węzła 205 do węzła 205b, przekop zachodni II poz. 700m od węzła 205 do węzła 205a, - zarządzeniem KRZG nr 21/35/2007 z dnia 16.05.2007r również zostały zaliczone do pola I kategorii zagrożenia metanowego.
13. Stacja odmetanowania:
Stacja odmetanowania zlokalizowana jest na powierzchni szybu 3, wyposażona w 3 sprężarki Aerzener typ GNB-15,11 (jedniostopniowe).
14. Zagrożenie pożarowe:
Mała (grupa II), średnia (grupa III) i duża (grupa IV) skłonność węgli do samozapalenia.
15. Zagrożenie wyrzutami metanu i skał:
nie występuje
16. Zagrożenie wodne:
Decyzją Dyrektora OUG w Rybniku l.dz. 007/538/0001/04/03999/KB z dnia 19.05.2004r zaliczono:
 • część złoża KWK „Jankowice” poniżej poziomu 565m ograniczona od południa, wschodu i zachodu warstwicą pokładu 404/5 na poz. 565m, od północy uskokiem „B” w pokładach 403/2, 403/3, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 405/1, 405/2, 405/4, 406łg, 406 łd, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2 do II stopnia zagrożenia wodnego,

 • pozostałą część złoża do I stopnia zagrożenia wodnego.
Decyzją Dyrektora OUG w Rybniku (l.dz. 007/538/0001/05/10511/KB z dnia 02.12.2005r. zaliczono:
 • część złoża KWK „Jankowice” i „Marcel” w pasie przygranicznym tych kopalń obejmującego pokłady 415/2, 417/1+2, 501/2+3, 502/1 do II stopnia zagrożenia wodnego,
17. Zagrożenie tąpaniami:
Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku (L.dz. 007/7022/0001/04/09659 /SD z dnia 10.12.2004r.) kopalnia uzyskała zaliczenie części pokładów: 501/2+3; 501/3, 503+504łg, 505, 506+507; 506 w południowej części złoża KWK „Jankowice” (w O.G. „Jankowice” i w O.G. „Radlin I”), które zalegają poniżej poziomu 400m, do I stopnia zagrożenia tąpaniami.
Granice zaliczenia części w/w pokładów stanowią:
 • od północy: płaszczyzna uskoku III,

 • ·
 • od wschodu: płaszczyzna pionowa wyznaczona linią przekrojową przekopów Ia oraz warstwice poziomu 400m,

 • ·
 • od południa: warstwice poziomu 400m oraz granica eksploatacyjna z KWK „Marcel” w Radlinie, ustanowiona decyzją Dyrektora OUG w Rybniku z dnia 13.02.1990r l.dz. IV 74/15/89,

 • ·
 • od zachodu: nasunięcie michałkowickie.
Z dniem 29.12.2007r w KWK „Jankowice” uruchomiono Stację Geofizyki Górniczej. Do pomiaru rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami stosowany jest 16 kanałowy system sejsmiczny ARAMIS M/E z cyfrową transmisją sygnałów DTSS. System sejsmiczny ARAMIS M/E z cyfrową transmisją sygnałów DTSS umożliwia lokalizację wstrząsów zaistniałych w rejonie kopalni, określanie ich energii oraz ocenę zagrożenia tąpaniami metodami sejsmologii. W skład systemu ARAMIS M/E wchodzi:
· serwer przetwarzający systemu ARAMIS M/E z oprogramowaniem ARAMIS_WIN do lokalizacji wstrząsów i określania ich energii oraz oprogramowaniem HESTIA do oceny zagrożeń tąpaniami,
· serwer rejestrujący systemu ARAMIS M/E z oprogramowaniem ARAMIS_REJ,
· standardowo jedna lub opcjonalnie dwie cyfrowe transmisje sygnałów sejsmometrycznych DTSS z których każda wyposażona jest w:
o stację powierzchniową transmisji SP/DTSS zawierającą:
§ odbiorniki cyfrowe OCGA,
§ moduł sterowania transmisją ST/DTSS z zegarem satelitarnym GPS,
§ moduł załączania napięcia zasilającego,
§ zasilacz SR 15-150-4/11 I z transformatorem bezpieczeństwa.
Stacja powierzchniowa współpracuje z:
o dołowymi stacjami nadawczymi SN/DTSS z których każda zawiera:
§ sejsmometr SPI - 70
§ nadajnik sejsmiczny NSGA
Sieć sejsmologiczna składa się z pięciu stanowisk sejsmometrycznych rozmieszczonych w wyrobiskach dołowych kopalni „Jankowice” i trzech stanowisk zlokalizowanych w wyrobiskach kopalni „Marcel”. Do tego celu wykorzystano kabel teletechniczny przeprowadzony otworem z kopalni „Marcel” do kopalni „Jankowice”. Obserwacje sejsmologiczne prowadzone są w sposób ciągły na wszystkich zmianach nie wyłączając dni wolnych od pracy.
18. Szyby:
 • Szyb 2 - szyb wdechowy o głębokości 436,3 m, dwuprzedziałowy, z dwoma urządzeniami wyciągowymi, średnica tarczy wynosi 6,6m,

 • ·
 • Szyb 3 - szyb wydechowy o głębokości 421,3m z jednym urządzeniem wyciągowym, średnica tarczy wynosi 6,8m,

 • ·
 • Szyb 4 - szyb wydechowy o głębokości 273,5m bez stałego urządzenia wyciągowego, średnica tarczy wynosi 5,0m,

 • ·
 • Szyb 7 - szyb wdechowy o głębokości 634,2m, dwuprzedziałowy, z dwoma urządzeniami wyciągowymi, sztuczne dno – 471m, średnica tarczy wynosi 7,5m,

 • ·
 • Szyb 8 - szyb wdechowy o głębokości 731,8m, dwuprzedziałowy, z dwoma urządzeniami wyciągowymi, średnica tarczy wynosi 8,5m.
19. Stacje wentylatorów głównych:
 • Szyb 3 2 x WPK-3.3 rezerwa WPK-3.3,

 • Szyb 4 1 x WPK-3.3 rezerwa WPK-3.3.
20. Poziomy:
 • poz.165m - wentylacyjny,

 • ·
 • poz.250m - wentylacyjny,

 • ·
 • poz.260m - wentylacyjny,

 • ·
 • poz.270m - wentylacyjny,

 • ·
 • poz.400m - wydobywczy, główne staśmowanie, transport materiałów, komora MW, główne odwadnianie, wentylacyjny,

 • ·
 • poz.565m - wydobywczy, główne staśmowanie, transport materiałów,

 • ·
 • poz.700m - w budowie.
21. Ilość czynnych ścian :
na dzień 1 stycznia 2008r - 3 ściany.
22. Obudowy zmechanizowane (planowane w ścianach w 2008r):
 • Pioma-Jankowice 19/32.8 Oz, Pioma-RZN 10/25 Oz, Hydrotech 15/36 Poz, Glinik 15/29 Poz, Glinik 20/45 Poz
23. Kombajny ścianowe (planowane w ścianach w 2008r):
 • Electra 1000, Electra 1000/A, EDW SL-300 – 2 szt., + planowana dzierżawa – 1 szt.
24. Kombajny chodnikowe (stan na 1. stycznia 2008r):
 • AM-50 - 4 szt.,
 • R-130 - 3 szt.
25. Środki transportu załogi:
 • lokomotywy : akumulatorowe LeaBM12T/M, LeaBM12A2, spalinowe P35E (Ferrit), Lds-100K-EMA,

 • ·
 • kolejki spągowe KS-650 (Becker-Pioma),

 • ·
 • kolejki spągowe zębate spalinowe KSZS-650 (Ferrit, Pioma),

 • ·
 • kolejki podwieszana spalinowa (Scharf, Pioma),
26. Odstawa główna:
 • poz. 400m

 • o
  • 6 Gwarków 1400 o łącznej długości trasy 1126m,

  • o
  • przenośnik zgrzebłowy B1772 – 10m,
 • poz. 400m –565m
  • przenośnik BOGDA o długości trasy 1070m,

  • o
  • 2 przenośniki PT-1400 NOWOMAG o łącznej długości trasy 1067m,
 • poz. 565m
  • 6 Gwarków 1400 o łącznej długości trasy 4415m,
 • poz. 565m – 650m
  • BOGDA 1200 o długości trasy około 1000m – w budowie.

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

DANE KONTAKTOWE

Kompania Węglowa SA - Oddział KWK Jankowice

Adres: 44-253 Rybnik, Jastrzębska 12

Strona www: www.kwsa.pl

Ogólny adres e-mail: jankowice@kwsa.pl

Telefon: 32 422 30 31

Fax: 32 739 23 30

Zarząd: Aleksander Wardas - dyrektor

Struktura właścicielska: KW SA udział: 100%

KOPALNIE

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Oddział KWK "Jankowice"

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.232.179.37
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!