Centra stali czekają na budownictwo

Centra stali czekają na budownictwo
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022
  • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
  • Autor: Konstrukcje stalowe
  • Dodano: 07-01-2017 15:34

Największym odbiorcą stali jest oczywiście budownictwo, które konsumuje ponad 40% surowca. I tu również jest największy problem. Przetargi są odkładane, proces inwestycyjny się rozciąga, wykorzystanie środków unijnych nie zadowala. Wszystko to powoduje, że budownictwo jako cała gałąź rozczarowuje, bowiem zakładaliśmy tutaj znacznie wyższy poziom zamówień - mówi prezes zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, Iwona Dybał.

• W pierwszym półroczu 2016 r. produkcja stali na świecie (i w Polsce) wyraźnie zmalała. Później jednak producenci to nadrobili i rok obecny zapowiada się jako rekordowy. Skąd, zdaniem Pani Prezes, tak radykalna zmiana?

- Rzeczywiście w pierwszej połowie roku globalna produkcja stali zmalała o 2%, w Polsce zaś o 11. Po dziewięciu miesiącach tego roku sytuacja się odwróciła. Chiny, które początkowo ograniczyły produkcję we wrześniu właściwie osiągnęły poziom podobny do tego sprzed roku. Wyjątek stanowi tu Polska, która wskutek remontu wielkiego pieca hutniczego w Krakowie notowała słabsze wyniki, jednak jak zapewniają hutnicy, uzyskane po modernizacji możliwości pozwolą na wytworzenie nie tylko stali lepszej jakości, ale i nadgonienie wielkości produkcji. Globalna produkcja spadała natomiast wskutek osłabnięcia chińskiej gospodarki i jej wewnętrznego zapotrzebowania na wyroby hutnicze. Ale mimo poprawy wskaźnika wykorzystania mocy, mamy cały czas do czynienia z ogromną nadprodukcją na świecie oraz stale rosnącym chińskim eksportem. I choć Chiny deklarują ograniczenie do 2020 r. mocy o 150 mln t, trudno mieć nadzieję, że jest to coś więcej niż zagrywka psychologiczna wysyłana w rynek.

• Już w III kwartale Konsorcjum Stali osiągnęło wysoki wzrost przychodów i zysku. Czy podobnie pomyślne rezultaty osiągają też inni wytwórcy? Jakiego typu wyroby decydują głównie o tej koniunkturze?

- W drugim kwartale mieliśmy do czynienia z dużymi zwyżkami cen co pozwoliło wielu dystrybutorom na osiągnięcie dobrych wyników.

Ten trend nie utrzymał się w trzecim kwartale, w którym obserwowaliśmy korektę cen. Przez cały ten okres zużycie utrzymywało się jednak na stabilnym, podobnym poziomie. Szczególnie w wyrobach dla budownictwa istnieje jeszcze duże pole do wzrostów, bowiem wyniki osiągane w tym sektorze oraz wskaźniki na kolejne miesiące sygnalizują, że wiele inwestycji zostało odroczonych w czasie. Mówiąc szerzej, mam przekonanie, że jest cały czas szansa na podwyżki, ale trudno się będzie ich spodziewać przed końcem roku. Planowane są ponadto podwyżki węgla koksowego, które pozostawały ostatnio na niskim poziomie, co również nie pozostanie bez znaczenia.

• Czy zapowiadane zaostrzenie działań antydumpingowych ze strony Komisji Europejskiej przyniosło oczekiwane skutki? Czy należy oczekiwać dalszej intensyfikacji takich działań? Na ile dotkliwe jestzjawisko omijania barier celnych (granice Polski ze Wschodem są granicami Unii Europejskiej)?

- Sytuacja już znacząco się poprawiła choć jest jeszcze wiele do zrobienia.

Obecnie obserwujemy wielokrotnie większą aktywność Komisji Europejskiej w kwestiach ceł antydumpingowych. Są rozpoczynane kolejne postępowania nie tylko w odniesieniu do Chin - jest to znacząca poprawa sytuacji w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Wydaje się, że ten proces, który jest tak bardzo wspierany przez producentów, będzie się tylko intensyfikował. Przez lata Unia Europejska była najbardziej otwartym rynkiem, za co zapłaciła ogromnym kryzysem, jak ten w Wielkiej Brytanii. Poziom ceł w Stanach Zjednoczonych jest wielokrotnie wyższy niż na Starym Kontynencie.

W blachach zimnowalcowanych cła w UE dochodzą do 25%, w USA do 255%, w wyrobach pokrywanych w UE do 58% a w USA do 210%.

Przykłady można by mnożyć. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych chroni się rynek, Unia Europejska jako jedyna w tak dużym natężeniu używa zasady mniejszego cła. I to jest najważniejszy obecnie problem.

Wyjść z dotychczasowych praktyk i szybciej reagować na to co dzieje się na globalnym rynku stali.

• Stwierdziła Pani, że import blach do Polski stanowi już 60% zużycia i że sytuację może poprawić utworzenie Śląskich Hut Stali. W jaki sposób powstanie silnego podmiotu w hutnictwie będzie dawało korzyści dystrybutorom wyrobów?

- Nie jest prawdą, że dla dystrybutora ważna jest tylko cena i szuka on jedynie najtańszej oferty. Obecnie rynek stali jest o wiele bardziej skomplikowanym mechanizmem, w którym przeplata się dużo różnych uwarunkowań. Silny podmiot, ofertujący dobry produkt po konkurencyjnej cenie, pochodzący od krajowego producenta zawsze wygra u dystrybutora z importowym źródłem dostaw. Nie chodzi tu tylko o czas tej dostawy. Silny podmiot w postaci Śląskich Hut Stali będzie w stanie oferować szeroki wachlarz produktów i to również jest korzyść dla dystrybutora, który może jednym zamówieniem zaspokoić liczne potrzeby swojego odbiorcy.

• Jeżeli prognozuje się, że w wyniku działań antydumpingowych huty w Europie podniosą ceny, to dlaczego miałoby to poprawić wyniki lokalnych centrów serwisowych? Przewagę zdobędą te centra, które zgromadziły wcześniej zapasy tańszej stali.

- Ograniczenie importu z kierunków objętych cłem antydumpingowym naturalnie spowoduje zwiększenie zainteresowania dystrybutorów zakupem z innych źródeł, w tym bezpośrednio od europejskich hut. Pamiętajmy, że może dojść do wstrzymania nawet 80% dostaw blach gorącowalcowanych w kręgach do Unii Europejskiej z dumpingowych kierunków. W uprzywilejowanej sytuacji postawi to tych lokalnych przetwórców, którzy od dawna współpracują z lokalną hutą i nie muszą nagle zmieniać źródeł dostaw materiału wsadowego. Natomiast przetwórcy, którzy działali do tej pory bardziej globalnie, będą musieli w szybkim czasie zmienić kierunek zakupu. Oczywiście, ci z przetwórców którzy zgromadzili zapasy tańszej stali, na podwyżkach skorzystają.

Jednak poziom zapasów nie jest na tyle duży, by ewentualna podwyżka, której przecież obecnie nie obserwujemy, miała jakiś zasadniczy wpływ na zyskowność przedsiębiorstw.

• List menedżerów przemysłu stalowego do KE dotyczył "zasad uczciwego handlu stalą", a więc zapewne praktyk dumpingowych oraz zbyt restrykcyjnych ograniczeń emisji. Czy sektor handlu stalą w Polsce akceptuje treść tego listu? Czy w jakiejś formie polscy dystrybutorzy przyłączyli się do tej interwencji?

- Postulaty zawarte w otwartym liście do europejskich liderów są zbieżne z tym co mówi Polska Unia Dystrybutorów Stali od dłuższego czasu. Zależy nam na tym aby polski i europejski rynek był zdrowy, osadzony na zasadach uczciwej konkurencji. Postrzegamy hutnictwo całościowo, produkcja i dystrybucja to naczynia połączone, dlatego uważam, że każdy z uczestników rynku bierze odpowiedzialność za niego i w jego interesie leży aby dbać o uczciwość zasad. MES dla Chin jest zagrożeniem, dumpingowe ceny destabilizują rynek, towar pochodzący z krajów o mniej restrykcyjnych przepisach ma nieuczciwą przewagę nad europejskimi przedsiębiorstwami. Te postulaty są znane od dawna, warto oczywiście wykonywać takie gesty symboliczne jak wspólny list, ale równie ważny jest dialog z administracją państwową, dlaczego takie rozwiązania są niekorzystne.

• Które branże inwestycyjne są obecnie najważniejszym odbiorcą produktów stalowych? Na ile można ocenić spadki zapotrzebowania (a może wzrost) ze strony wykonawców inwestycji infrastrukturalnych?Które z wyrobów i branż inwestycyjnych rokują najlepsze nadzieje w 2017 r.?

- Popyt na wyroby długie w pierwszym półroczu utrzymał się na poziomie z roku poprzedniego, spadło natomiast nieznacznie zużycie wyrobów płaskich. Spory ponad 10% wzrost odnotował sektor rurowy, w którym wreszcie ruszają przetargi, ale także "dzięki" temu, że poprzedni rok był naprawdę zły. Ta statystyka mówi bardzo wiele o rynku odbiorców stali w Polsce. Największym z nich jest oczywiście budownictwo, które konsumuje ponad 40% stali. I tu również jest największy problem. Przetargi są odkładane, proces inwestycyjny się rozciąga, wykorzystanie środków unijnych nie zadowala. Wszystko to powoduje, że budownictwo jako cała gałąź rozczarowuje, bowiem zakładaliśmy tutaj znacznie wyższy poziom zamówień. Jest on stabilny, ale daleki jednak od oczekiwań. Jeśli nie nastąpi radykalne przyspieszenie ze strony największego inwestora - czyli administracji, kolejny rok może być już bardzo trudny. Sytuacja wygląda natomiast lepiej w pozostałych sektorach konsumujących stal. We wzrostach zużycia stali przodują takie segmenty jak metalowy, transportu oraz samochodowy i to w najbliższym okresie one powinny dawać zarobić na rynku stali.

• Czy daje się ostatnio (w ciągu np. 1-2 lat) zauważyć wzrost popytu na innowacyjne i szlachetniejsze gatunki stali w Polsce? W jakim stopniu, Pani zdaniem, polskie huty nadążają w tym względzie za Europą?

- Ten rynek wzrasta, ale jest to trudny rynek, wiążący w dużej mierze odbiorcę finalnego z producentem. Stale wysoko specjalistycznych gatunków nigdy nie będą produktem masowym, który decyduje w największej mierze o rentowności prowadzenia dystrybucji wyrobów hutniczych. Jest to ciekawy, perspektywiczny rynek, ale pozostanie niszowym.

• Czy, Pani zdaniem polskie centra serwisowe są obecnie w stanie podjąć każdy rodzaj zlecenia, czy też istnieją wyroby i usługi, jakich nie da się w Polsce wykonać?

- W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ogromnym rozwojem centrów serwisowych w Polsce. I warto tutaj dodać, że nie tylko w grę wchodziło powiększanie możliwości ilościowego przetworzenia materiału poprzez dodawanie kolejnych linii, ale także zupełnie nowych możliwości np. w odniesieniu do grubości materiału. Obecnie rynek centrów serwisowych w Polsce jest bardzo nowoczesny i wyspecjalizowany. Oprócz centrów dedykowanych dla różnego rodzaju odbiorcy, mamy też przedsiębiorstwa koncentrujące się na wybranej gałęzi przemysłu np. dla sektora samochodowego czy AGD. Jestem przekonana, że nasz rynek przetwórstwa jest w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem postawionym przez klienta.

• Na ile zróżnicowany jest stopień automatyzacji i komputeryzacji centrów serwisowych w różnych państwach Europy? Czy da się określić pozycję Polski na tej mapie? Czy istnieją w kraju firmy zdolne doefektywnej modernizacji tych centrów, czy też raczej trzeba korzystać z usług zagranicznych?

Na pewno kraje Europy Zachodniej przodują w implementacji rozwiązań IT dla centrów serwisowych, zwłaszcza Niemcy czy Włosi. Jednak również na tym polu dużo zmienia się w naszym kraju. Porównując sytuację obecną z tą sprzed kilku lat, to tę zmianę można by nawet określić jako rewolucyjną. Mamy obecnie w Polsce centra, w których każdy najmniejszy proces jest poddany komputeryzacji z doskonałym podglądem na to, w jakiej fazie produkcji się znajdujemy. Nie jest to oczywiście jeszcze standard, ale wydaje się, że to kwestia najbliższych lat. Podczas ostatniej konferencji organizowanej przez PUDS: "Forum techniczne Centrów Serwisowych i Wyrobów Płaskich" mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska takim rozwiązaniom i to zarówno prezentowanym przez firmy z branży IT jak i już zaimplementowane rozwiązania, działające w polskich stalowych centrach serwisowych.

• Dziękujemy za rozmowę.

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Centra stali czekają na budownictwo

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.227.251.94
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!