PARTNERZY PORTALU

Sprzedaż ciągu technologicznego do produkcji precyzyjnych rur zimnociągnionych Walcowni Rur Silesia SA w likwidacji

Sprzedaż ciągu technologicznego do produkcji precyzyjnych rur zimnociągnionych Walcowni Rur Silesia SA w likwidacji
Walcownia Rur Silesia
  • Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Walcownię Rur Silesia SA w likwidacji
  • Dodano: 16-10-2019 14:01

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu linii produkcyjnej do produkcji precyzyjnych rur zimnociągnionych oraz zakładu utrzymania ruchu, wchodzących w skład masy likwidacyjnej Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji z siedzibą  w Siemianowicach Śląskich. 

I. Przedmiot przetargu
Likwidator Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41 – 100), przy ul. Stalmacha 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000276980, NIP: 6431704223, REGON: 24055587000000, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład masy likwidacyjnej Spółki, działającej w branży metalurgicznej, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży likwidacyjnej składników aktywów trwałych w ramach postępowania likwidacyjnego  („Regulamin”).

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zbiór rzeczy wchodzących w skład linii produkcyjnej oraz związanego z utrzymaniem działalności produkcyjnej, zakładu utrzymania ruchu, za łączną cenę nie niższą niż wartość rynkowa wynosząca 5 249 000,00 zł netto (pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy i 0/100 zł) tj. 6 456 270,00 zł brutto (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt i 0/100), przy czym dopuszcza się składanie odrębnych ofert na:
(1) maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnej - cena netto 4 951 500,00 zł (6 089 345,00 zł brutto)
(2) maszyny i urządzenia związane z utrzymaniem działalności produkcyjnej cena netto 297 200,00 zł (365 556,00 zł brutto)

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty łączne na zakup linii produkcyjnej wraz z zakładem utrzymania ruchu tj. maszynami i urządzeniami związanymi z utrzymaniem działalności produkcyjnej.

W braku ofert na łączny zakup linii produkcyjnej wraz z zakładem utrzymania ruchu, będą rozpatrywane oferty odrębne, zgodnie z  punktami  (1) i (2).

Oferowany majątek można oglądać po uprzednim umówieniu się. Szczegółowy wykaz majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży dostępny jest u Likwidatora i na stronie www.wrsilesia.pl

Tryb sprzedaży
Sprzedaż, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Szczegółowa procedura sprzedaży wskazana jest w Regulaminie, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

Składanie ofert
Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2019 r., do godz. 12.00, osobiście lub listownie na następujący adres:
Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji
ul. Stalmacha 8
41 – 100 Siemianowice Śląskie 
według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku przesłania oferty pocztą, za dzień złożenia oferty traktuje się dzień wpływu oferty na wskazany wyżej adres, a w przypadku złożenia oferty
w ostatnim dniu obowiązywania terminu również godzina jej wpływu.

Wymogi dotyczące składania ofert opisano szczegółowo w Regulaminie.

II. Wadium
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji nr 86 1020 2368 0000 2102 0261 6605, prowadzony przez PKO Bank Polski SA, w kwocie równej 5% ceny wywoławczej sprzedawanych składników aktywów trwałych, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy.

Dowód wniesienia wadium należy załączyć do składanej oferty.

III. Dokumenty przetargowe
Z Regulaminem i innymi dokumentami dotyczącymi przetargu można zapoznać się na stronie internetowej Spółki: https://www.wrsilesia.pl. 

IV. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w terminie do jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Termin ten może zostać wydłużony przez Likwidatora. Termin związania ofertą obowiązuje do czasu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia.

V.  Publikacja ostatecznego wyniku postępowania przetargowego
Ostateczny wynik postępowania przetargowego publikuje się:
1) na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu dominującego wobec Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.),
2) na stronie internetowej Spółki,
3) w widocznym i publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki,
4) w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

VI. Informacje przetargowe
W sprawie uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetargu lub dokonania oględzin składników majątkowych należy kontaktować się z:
1) sekretariatem WRS – tel.: +48 32 35 99 400/421; e – mail: sekretariat@wrsilesia.pl,
2) Panem Michałem Filarskim e – mail: mfilarski@tfsilesia.pl
3) Panem Bartoszem Długołęckim e – mail: bdlugolecki@tfsilesia.pl

VII. Zastrzeżenia
1. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zasad przetargu lub treści ogłoszenia o przetargu.
2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zakończenia przetargu w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt IV.
4. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.


ANNOUNCEMENT ON SALE BY TENDER

of the production line and equipment connected with the maintenance of production activities included in the insolvency estate of Walcownia Rur Silesia S.A. in liquidation with its registered office in Siemianowice Śląskie

I. Object of the tender
The Liquidator of Walcownia Rur Silesia S.A. in liquidation with its registered office in Siemianowice Śląskie (41 – 100), at ul. Stalmacha 8, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS number: 0000276980, tax id. no. (NIP): 6431704223, business id. no. (REGON): 24055587000000, launches a written invitation to tender for the sale of assets included in the insolvency estate of the Company operating in the metallurgical sector, under the terms and conditions specified in the Regulations for the liquidation sale of fixed assets within the liquidation proceedings (the “Regulations”).

The object of the tender procedure is the set of items included in the production line and connected with maintaining production activities for a total price not lower than the net market value of PLN 5,249,000.00 (five million two hundred and forty-nine thousand PLN 00/100), i.e. PLN 6,456,270.00 gross (six million four hundred and fifty-six thousand two hundred and seventy PLN 00/100), whereby separate bids may be submitted for:
(1) machines and equipment included in the production line - net price of PLN 4,951,500.00 (PLN 6,090,345.00 gross)
(2) machines and equipment connected with the maintenance of the production activity, the net price of PLN 297,200.00 (365,556.00 gross)

In the first place, the bids for the purchase of the production line together with machines and equipment connected with the maintenance of the production activities will be considered.
In the absence of bids for the purchase of the production line with machines and equipment connected with the maintenance of the production, separate bids will be considered in accordance with points (1) and (2).

The detailed list of movable assets intended for sale is available at the Liquidator.

II. Sale mode
The sale referred to in this announcement will be conducted in the form of a written open tender. The detailed sale procedure is specified in the Regulations, which constitutes an integral part of this announcement. The Regulations and other documents relating to the tender are available on the Company’s website: https://www.wrsilesia.pl.

III. Submission of bids
Bids should be submitted by 15 November 2019, 12.00 a.m., in person or by letter to the following address:
Walcownia Rur Silesia S.A. in liquidation
ul. Stalmacha 8
41 – 100 Siemianowice Śląskie
according to the rules specified in the Regulations. If a bid is sent by post, the date of the bid submission will be the day when the bid is received at the address specified above, and if the bid is submitted on the last day of the term, the time of its receipt is also taken into account. The requirements for the submission of bids are described in detail in the Regulations.

IV. Bid bond
The bid bond should be paid to the bank account of Walcownia Rur Silesia S.A. in liquidation no. 86 1020 2368 0000 2102 0261 6605, kept by PKO Bank Polski S.A. in the amount equal to 5% of the starting price of the sold fixed assets, whereas the date of the bid bond submission will be the date on which the indicated bank account is credited.  The proof of payment of the bid bond should be attached to the bid submitted.

V. Tender documents
The Regulations and other documents concerning the tender are available on the Company’s website: https://www.wrsilesia.pl.

VI. Opening of bids
The bids will be opened on 15 November 2019 at the Company’s registered office. The most advantageous bid will be selected within one month of the opening of bids. The time limit may be extended by the Liquidator. The bid validity period remains in force until the most advantageous bid is selected or the tender is terminated without settlement.

VII. Publication of the final outcome of the tender procedure
The final outcome of the tender procedure is published:
1)   on the website and the Public Information Bulletin of the Company’s parent entity within the meaning of Article 4 point 3 of the Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection (Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.),
2)   on the Company’s website,
3)   in a visible and publicly accessible place at the Company’s registered office,
4)   in other places customarily accepted for placing announcements.

VIII. Tender information
In order to obtain detailed information on the tender or to inspect the assets, please contact:
1)    the WRS secretariat – tel.: +48 32 35 99 400/421; e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl  
2)  Mr. Michał Filarski, e – mail: mfilarski@tfsilesia.pl  and Mr. Bartosz Długołęcki, e – mail: bdlugolecki@tfsilesia.pl 

 IX. Reservations
1.     The tendering authority reserves the right to cancel or change the rules of the tender or the content of the announcement of invitation to tender.
2.     The tendering authority has the right to terminate the tender at any time, without giving reasons and without selecting any of the bids.
3.     The submission of the bid bond referred to in point IV is the prerequisite for taking part in the tender.
4.     The bidder that offers the highest price wins the tender.×

KOMENTARZE (2)

Do artykułu: Sprzedaż ciągu technologicznego do produkcji precyzyjnych rur zimnociągnionych Walcowni Rur Silesia SA w likwidacji

  • suwnicowa 2019-11-01 21:21:54
    Ja tylko wspomnę ... nie tak dawno temu pana wystąpienie w Parku tradycji zapadło głęboko tak że człowiek w tym momencie traci resztę szacunku P Tobiszowski Ci co pięknie przemawiają i wzbudzają nadzieję w ludziach nie zawsze są warci swych słów .... rozum ludzki można okłamać duszy nie to dla tych którzy uważają się za wierzących dla poklasku bo z Bogiem do ludzi to przez społeczeństwo lepiej są widziani ....bo są ze śląska bo swoi .... budowanie wizerunku z Bogiem na ustach a potem pozostawienie rzeczy własnemu biegowi bo to mnie już nie dotyczy jakie to zacne ..... oddani swym ideałom robienia kariery z której społeczeństwo nic nie ma to powtórka z historii dedykuję panu ten wiersz ..... Ja płaczę za każdym razem kiedy go czytam i nie wstydzę się tego bo jestem prawdziwa ... Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego Raduje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, Pod wieczór niczemu nie wierzy, Czy wątpi, czy ufa — jednako — Do ciebie człowieku należy. Uczę się ciebie i uczę I wciąż cię jeszcze nie umiem — Ale twe ranne wesele, Twą troskę wieczorną rozumiem.
  • Hutnik 2019-11-01 17:08:13
    wszyscy klienci i ludzie którzy znają się na hutnictwie (nie z książek )i odwiedzali ten zakład pukają się w czoło jak można zamknąć tak dobrze wyposażony w maszyny i urządzenia zakład .Premier powinien wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za te decyzje

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.219.167.194
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!