XI Kongres Nowego Przemysłu
 - Energetyka - Gaz - Paliwa

Warszawa  •  13-14 października 2014

Agenda

Kongres Nowego Przemysłu 2014
13-14 października 2014 r.
Warszawa, hotel Sheraton

Zakres tematyczny Kongresu Nowego Przemysłu

13 października, godz. 9.00-11.30
SESJA INAUGURACYJNA

Wystąpienia Gości Specjalnych

Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy - solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna*

 • Wytyczne dla Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej. Jaka jest polska wizja polityki klimatycznej? Czy Polska znajduje wsparcie dla swoich działań wśród innych krajów UE? Jaka jest siła negocjacyjna krajów Europy Centralnej w ramach UE?
 • Unia Energetyczna - losy pomysłu i jego oceny w Europie. Czy koncepcja Unii Energetycznej koliduje z koncepcją Wspólnoty Energetycznej?
 • Jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej? Czy warto spróbować stworzyć pilotażową wersję Unii Energetycznej w oparciu o kraje Europy Środkowej?
 • Czy jest szansa na polityczną zgodę w zakresie unijnego miksu energetycznego z wyznaczeniem dominujących źródeł energii w poszczególnych krajach członkowskich? Ile rynku a ile interwencjonizmu państwowego w obszarze energetyki?
 • Jaką rolę pełnić będzie Polska na mapie energetycznej UE? Czy mamy być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego (poprzez własne zasoby węgla) Wspólnoty, czy też liderem inicjującym reformy systemowe w energetyce?
 • Działania w krajowej energetyce służące europejskiej solidarności i bezpieczeństwu energetycznemu (infrastruktura sektora energii, zmiany w regulacjach, inwestycje)

*Dyskusja będzie oparta o Rekomendacje VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014

13 października, godz. 12.00-14.00
Rewolucja czy ewolucja? Jak eksperci widzą przyszłość polskiej energetyki

 • Czy potrzebujemy dalszej konsolidacji energetyki - kierunki ewentualnej konsolidacji w wymiarze krajowym czy europejskim?
 • Co będzie motorem zmian strukturalnych na rynku energii - ekonomia (zdobycie kapitału na realizację dużych inwestycji) czy polityka (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy)?
 • Czy kłopoty finansowe sektora mogą być sygnałem do fuzji i przejęć na europejskim rynku energii?
 • Docelowy model Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - czy potrzebujemy nowego spojrzenia na jego funkcjonalność w związku z rozwojem rozproszonych źródeł energii
 • Kierunki zmian na rynku górniczym - konsolidacja z elektroenergetyką czy prywatyzacja, a może inna droga
 • Energetyka prosumencka - czy inicjatywa drobnych inwestorów może wpłynąć na kierunek rozwoju rynku energii

 

13 października, godz. 14.30-16.30
Rynek mocy a wolny rynek

 • Dlaczego wolny rynek w Polsce nie stworzył podstaw do rozwoju wytwarzania?
 • Czy wzrost roli regulacji na rynku energii nie ograniczy jego innowacyjności?
 • Czy rynek mocy wpłynie na skalę inwestycji w rozproszone źródła energii?
 • Typologia modeli rynku mocy - model dla Polski
 • Czy rynek mocy zmieni obraz polskiej energetyki?
 • Dlaczego trzeba zmienić zasady płacenia wytwórcom?
 • Rynek mocy - polska specyfika czy problem paneuropejski?

13 października, godz. 12.00-14.00
Inteligentna energetyka - perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku

 • Czy liczba zainstalowanych liczników będzie miarą wykonania zobowiązania wobec wymogów wdrożenia smart meteringu?
 • Integracja dotychczasowych systemów billingowych albo inwestycje w nowy system kompatybilny ze smart gridem. Co się bardziej opłaca?
 • Dlaczego podstawowymi parametrami do mierzenia skuteczności wdrożenia smart meteringu nie są wskaźniki określające niezawodność dostaw energii elektrycznej - SAIDI, SAIFI?
 • Od czego zacząć efektywnie budować inteligentną energetykę - co pierwsze inteligentny licznik czy inteligentna sieć? Całościowe spojrzenie na inteligentną sieć i szukanie korzyści dla odbiorców, dystrybutorów energii i gospodarki
 • Zarządzanie inteligentną infrastrukturą energetyczną
 • Systemy zarządzania zużyciem mediów (włączając do monitoringu i wizualizacji pomiary z liczników impulsowych gazu, ciepła i wody, a także energii z liczników firm trzecich)
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w inteligentnej sieci energetycznej
 • Wykorzystanie nowych technologii ICT w energetyce, koszty wdrożeń i korzyści, efektywność działań
 • Smart grid jak kluczowy element w projektach smart city realizowanych w Polsce

13 października, godz. 14.30-16.30
Polski potencjał i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej

 • Jaka technologia pozwoli w Polsce pozyskiwać energię odnawialną w cenie zbliżonej lub niższej od paliw kopalnych?
 • Czy posiadamy potencjał naukowy, techniczny i finansowy, aby samodzielnie wpływać na światowe trendy rozwoju OZE?
 • Polska specjalność - wykorzystywanie biomasy odpadowej do produkcji biogazu, odzyskiwanie gazu z wysypisk śmieci, wykorzystywanie drewna odpadowego z lasów
 • Niewykorzystany potencjał polskiego Bałtyku - czego potrzebujemy, aby uruchomić inwestycje typu offshore
 • Doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji w OZE
 • Podstawowe stymulatory i bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, wynikające z regulacji UE, cen gazu, węgla i uprawnień do emisji CO2

 

13 października, godz. 12.00-14.00
Rozwój inwestycji ciepłowniczych - certyfikacja, efektywność, finansowanie

 • Zasady obowiązkowego przyłączania źródeł OZE do sieci ciepłowniczej. Czy OZE mogą być zagrożeniem dla rozwoju mocy cieplnych większych niże 20 MW?
 • Jaka jest przyszłość świadectw pochodzenia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji?
 • Potrzeby poprawy efektywności energetycznej w pracy systemu ciepłowniczego (np. modernizacje węzłów cieplnych)
 • Integracja instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych z systemami ciepłowniczymi
 • Inteligentna sieć ciepłownicza (skala inwestycji, standardy obsługi odbiorców) - promocja ciepła systemowego
 • Nowe moce wytwórcze dla metropolii (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań)
 • Ryzyka na rynku ciepłowniczym, czyli jak ubezpieczyć się od straty
 • Pomoc publiczna na budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczych - co zrobić, aby dystrybucja ciepła była rentowna
 • Zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji (węgiel, gaz), spodziewane zmiany w tym zakresie w 2014 roku.

 

13 października, godz. 14.30-16.30
Inwestycje w energetykę jądrową - potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki

 • Stworzenie popytu na różnego rodzaju nowe, dotychczas nierealizowane usługi
 • Odbudowa kompetencji firm budowlanych i inżynieryjnych w dziedzinie energetyki jądrowej
 • Konsolidacja polskich firm zainteresowanych projektem jądrowym
 • Udział polskich podmiotów w opracowaniu oraz realizacji krajowego planu gospodarki odpadami i wypalonym paliwem jądrowym
 • Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorem B+R w celu wypracowania nowych innowacyjnych produktów oraz zapewnienie finansowania dla badań naukowych

 

19.00 UROCZYSTA GALA

14 października, godz. 9.00-11.00
Klient na krajowym rynku energii

 • Czy jest za wcześnie na rozwój oferty produktowo-usługowej i szukanie nowych strumieni przychodów?
 • Bariery tworzenia rozbudowanej oferty pakietowej (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja kablowa, ochrona nieruchomości, ubezpieczenia)
 • Czy obecna struktura przedsiębiorstw energetycznych pozwala im na absorbcję najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z rynku?
 • Czy wzmocnienie regulacji na rynku energii spowolni rozwój usług home assistance i upowszechniania ofert bazujących na programach lojalnościowych?

 

14 października, godz. 11.30-13.30
Zmiany i perspektywy rozwoju rynku gazu na rynku polskim i europejskim

 • Skąd brać gaz, czy wystarczy gazu na polskim rynku dla odbiorców przemysłowych?
 • Znaczenie giełdy dla całego rynku gazu - rola TGE w kontekście europejskiej giełdy gazu
 • Rola dużych odbiorców gazu w kształtowaniu modelu rynku energii (TPA)
 • Gaz skroplony - potencjał rynku, nowe możliwości importu
 • Kogeneracja, Poligeneracja - przykłady realizacji w przemyśle
 • Skład i kaloryczności gazu czy może być argumentem w pozyskaniu klienta
 • Czy Polska i inne kraje UE powinny inwestować w huby gazowe, dzięki którym ceny surowca mogłyby odzwierciedlać realia rynkowe

 

14 października, godz. 14.00-16.00
Infrastruktura jako gwarant wzrostu bezpieczeństwa energetycznego - inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej

 • Nowa perspektywa finansowa - środki i skala inwestycji infrastrukturalnych w energetyce
 • Kierunki rozwoju transgranicznych połączeń energetycznych (gaz, ropa naftowa, energia elektryczna) - geopolityczne uwarunkowania i realne projekty
 • Rozwój terminali LNG, nowe kierunki importu gazu skroplonego do Polski - Australia jako gwarant globalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • Biznesowe i strategiczne cele rozwoju energetycznych połączeń gazowych i elektroenergetycznych z Ukrainą, Mołdawią, krajami bałtyckimi, krajami Europy Południowej (projekty możliwe do realizacji do 2030 r.)
 • Pojemności magazynowe - nowe realia, nowe potrzeby, nowe projekty (gaz, ropa naftowa)

14 października, godz. 9.00-11.00
Systemy wsparcia dla energetyki. Czy nie ma innej metody na realizację inwestycji w energetyce wytwórczej

 • Generacja gazowa w różnych modelach biznesowych. Czy ma sens przy braku długoterminowego wsparcia ?
 • Jakim systemem wsparcia zastąpić żółte certyfikaty w kogeneracji?
 • Czy system aukcyjny pobudzi inwestycje w OZE?
 • Skala wsparcia dla górnictwa - czy może być rentowne bez dopłat
 • Czy na systemowe wsparcie może liczyć również mikrokogeneracja?
 • Rozwój jakich źródeł energii powinno wspierać systemowo państwo?

 

14 października, godz. 11.30-13.30
Inwestycje w energetyce i ich finansowanie - jak realizować w terminie i zgodnie z procedurami

 • Modele kontraktowe FIDIC a przepisy polskiego prawa zamówień publicznych - jakie modyfikacje Warunków Ogólnych są dopuszczalne i konieczne?
 • Koszty i dostępne źródła finansowania inwestycji oraz możliwości poprawy poziomu ich opłacalności
 • Bariera ceny energii w procesie opłacalności inwestycji w energetyce
 • Kompatybilność planów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej oraz OZE z planami rozwoju sieci i planami zagospodarowania przestrzennego (procedury, bariery, praktyka)
 • Nadzór inwestorski nad inwestycją - jak realizować budowę zgodnie z planem (pułapki i praktyczne rozwiązania)

 

Badanie opinii społecznej i raport o rynku „Klient energii elektrycznej i gazu"

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!