PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego

Gmina Duszniki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Duszniki / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

256806/2014

Opis

Duszniki: Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze
socjalno-sanitarne klubu sportowego
Numer ogłoszenia: 256806 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218486 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 2919075, 2919400, faks 61 2919131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze
socjalno-sanitarne klubu sportowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja -remont budynku byłej hydroforni na zaplecze socjalne klubu sportowego obejmuje roboty budowlane w zakresie :
1) branża ogólna budowlana : zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym postawienie tablicy informacyjnej, informacji BIOZ ,
a) demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych, rozbiórka komina, demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej,
b) skucie tynków wewnętrznych, posadzki, demontaż rynien i rur spustowych,
c) usunięcie części warstwy papy asfaltowej połaci dachowej
d) wykonanie ław fundamentowych pod ściany działowe wraz z izolacją przeciwwilgociową poziomą i pionową oraz podest schodów zewnętrznych,
e) wykonanie ścian działowych, obróbki blacharskie i orynnowanie, tynki wewnętrzne, posadzki, sufity podwieszane, położenie płytek ,malowanie ścian,
f) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
g) zadaszenie z poliwęglanu nad wejściem głównym do budynku,
h) opaska piaskowo- żwirowa wokół budynku, brama wjazdowa, furtka + ogrodzenie

2) branża elektryczna : wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą oraz instalacji odgromowej , przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

3) instalacja wod-kan, wentylacja :
a) zasilanie budynku w wodę z istniejącego przyłącza wody, ciepła woda z nowego podgrzewacza elektrycznego o poj. 120 litrów ,montaż kompletów ustępowych, umywalek z półpostumentem, kabin natryskowych z brodzikiem i syfonem, baterii umywalkowych i natryskowych, wpustów podłogowych z kołnierzem
b) ścieki sanitarne odprowadzane będą nowym przyłączem z włączeniem do zewnętrznej
studzienki rewizyjnej przyłącza do nowej przepompowni,
c) wykonanie nowego przyłącza tłocznego do istniejącej sieci gminnej ze szczelną studzienką rewizyjną z włączeniem do niej poprzez studzienkę rozprężną. Studzienka przepompowni posiadać będzie zatapialną pompę z rozdrabniaczem . W skład pompowni wchodzi również szafa sterownicza wraz z wyposażeniem.

4) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, tj. między innymi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, kosztorysów różnicowych w stosunku do kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu powykonawczego wszystkich branż
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia , którego okres określa projekt umowy.

Szczegóły przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , zapisy projektu umowy.

Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych,
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, uzgodnień z gestorami sieci,
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
przekopów kontrolnych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót .
Jeżeli koszty te nie mają pokrycia w odpowiedniej pozycji przedmiarowej, to zamawiający przyjmuje, iż znajdują się w kosztach pośrednich.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z późn. zm ) oraz zgodnie z polskimi normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 prawa budowlanego i STWiOR..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.32.40.00-4, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.21.52-2, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.23.24.40-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamawiający planuje pozyskać środki finansowe z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 - Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Robót Inżynieryjnych, Łukasz Walor, ul.Klonowa, 64-550 Duszniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204884,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 213989,69
Oferta z najniższą ceną: 213989,69 / Oferta z najwyższą ceną: 252401,95
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: Część I - budowa oświetlenia ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czerwonak
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH