PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

AMW ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu koncesjonowanego

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Ruchomości, oferty biznesowe, samochody ciężarowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32348114

OpisPRZETARG PUBLICZNY PISEMNY nr 07/OS/2013
NA SPRZEDAŻ NW. SPRZĘTU KONCESJONOWANEGO
122 mm haubica samobieżna 2S1 samochód (ZIŁ, UAZ ) BRDM przęsło mostu BLG-67M transporter pływający PTS-M silnik (UTD-20, W46.6) armata D-44M sprzęt łączności i radiolokacji sprzęt optyczny kamizelki kuloodporne broń (pm wz. 63, rkm wz.28 D, DP, DPM ) pakiet części zamiennych (do MIG, T-55, T-34, WZT-2) sprzęt OPBMR
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2013-04-11 o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego
w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, sala nr 502 (V piętro).
1. Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz. 443).
Do przetargu mogą przystąpić podmioty posiadające odpowiednią koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 67, poz. 679, z późn. zm.).
2. Informacje dotyczące przedmiotu przetargu (ilość, rodzaj, miejsce składowania, ceny wywoławcze) w postaci szczegółowej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, są dostępne wyłącznie dla podmiotów posiadających koncesję MSWiA lub MSW na stronie internetowej AMW: www.amw.com.plPobranie specyfikacji będzie możliwe po wcześniejszym przesłaniu kopii koncesji MSWiA lub MSW na numer faksu 22 314 98 59 i otrzymaniu od organizatora przetargu kodu dostępu.
3. Sprzęt objęty przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Zagospodarowania Mienia Ruchomego Koncesjonowanego tel. 22 314 99 67. Zgłoszenie oględzin sprzętu w formie pisemnej najpóźniej do godz. 10.00
w dniu 2013-03-25.
4. Oferty zakupu wybranych pozycji asortymentowych z przetargu należy składać na wykazie - formularzu zamówienia umieszczonym na stronie www.amw.com.plw zabezpieczonej kopercie, oznaczonej napisem "Przetarg nr 07/OS/2013 - ZGMRiOS" w kancelarii Agencji (pok. 22) w terminie do dnia 2013-04-11. do godz. 11.30. Do oferty w formie papierowej należy dołączyć ofertę zapisaną na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) oraz złożyć poświadczone "za zgodność z oryginałem" kopie: koncesji MSWiA lub MSW, aktualnego wyciągu z KRS lub aktualny, poświadczony przez osobę upoważnioną wydruk z CEIDG. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub nośnika elektronicznego spowoduje wykluczenie oferty. W przypadku rozbieżności w treści oferty złożonej na nośniku elektronicznym a ofertą w formie papierowej rozstrzygającą wersją będzie wersja papierowa.
5. Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie zapoznać się z UWAGAMI zamieszczonymi na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego asortymentu na konto: Agencja Mienia Wojskowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
nr rach.: 98 1130 1017 0000 0060 0720 0019. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, a oferentowi, którego oferta została przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia.
9. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wyłączenia z przetargu lub zmiany ilości oferowanego asortymentu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Do ceny zakupu naliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
ul
32348114

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja komornicza nieruchmości gruntowej niezabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Mąkosy stare gm. jastrzębia
(mazowieckie)
Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji wraz z czyszczeniem chemicznym oraz transportem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bytom
(śląskie)
ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH DLA JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zegrze
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH