PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Asysta techniczna Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok

Gmina Lublin

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

412978/2014

Opis

Lublin: Asysta techniczna Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok
Numer ogłoszenia: 412978 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240727 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, faks 81 4663001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Asysta techniczna Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Świadczenie przez okres 12 miesięcy asysty technicznej Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok. 2. W ramach usługi asysty technicznej Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu Mdok, tj.: 2.1. przekazania Zamawiającemu pełnego, aktualnego opisu tabel i pól bazy danych systemu - w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy; 2.2. dostosowywania systemu (rozumianego jako dostosowanie systemu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do funkcji realizowanych przez system - z wyłączeniem prawa miejscowego i wewnętrznych regulacji Zamawiającego - wraz z jego zainstalowaniem na serwerze Zamawiającego) - w terminie: a) 7 dni przed dniem wejścia w życie przepisu, dla którego ustalono vacatio legis, b) 14 dni od dnia ogłoszenia - w przypadku przepisów, dla których nie ustalono vacatio legis; 2.3. aktualizacji systemu (rozumianej jako zainstalowanie na serwerze Zamawiającego najnowszej stabilnej wersji systemu posiadanej przez Wykonawcę) z zachowaniem funkcjonalności opracowanych wcześniej specjalnie dla Zamawiającego oraz integracji z innymi programami i systemami - z zastrzeżeniem przypadków, gdy Wykonawca zaproponuje alternatywną funkcjonalność lub integrację, której działanie da identyczny rezultat - w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania najnowszej stabilnej wersji systemu; 2.4. przekazywania Zamawiającemu aneksu do dokumentacji użytkowej systemu - każdorazowo po jego dostosowaniu lub aktualizacji - w terminie 14 dni roboczych od dokonania zmian; 2.5. przyjmowania zgłoszeń błędów systemu, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za pośrednictwem systemu typu Serwis Desk Wykonawcy; 2.6. usuwania błędów w funkcjonowaniu systemu w terminie: a) dla błędów kategorii krytyczny (stan systemu rozumiany jako brak możliwości przetwarzania charakteryzujący się całkowitym brakiem możliwości uzyskania efektów pracy systemu, odpowiadających ustalonym założeniom funkcjonalnym w postaci rejestracji zdarzeń, wyszukiwania i edycji danych, dokonywania obliczeń, generowania zestawień i raportów) - ..... godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia błędu, b) dla błędów kategorii wysoki (stan systemu rozumiany jako ograniczona możliwość przetwarzania, w którym uzyskanie efektów pracy systemu, odpowiadających ustalonym założeniom funkcjonalnym w postaci rejestracji zdarzeń, wyszukiwania i edycji danych, dokonywania obliczeń, generowania zestawień i raportów, jest możliwe dopiero po zastosowaniu odpowiednich procedur wskazanych przez Wykonawcę) - 7 dni roboczych następujących po dniu przyjęcia zgłoszenia błędu, c) dla błędów kategorii średni (stan systemu, w którym nie występuje ograniczenie możliwości realizacji zakładanych funkcjonalności, występuje natomiast obniżenie jakości warunków pracy) - 14 dni roboczych następujących po dniu przyjęcia zgłoszenia błędu; 2.7. przekazywania Zamawiającemu pełnego i aktualnego opisu tabel i pól bazy danych systemu w ostatnim dniu każdego kwartału; 2.8. udzielania przeszkolonym użytkownikom Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznej pomocy konsultacyjnej i doradczej (hot-line) związanej z funkcjonowaniem systemu; 2.9. udzielania przeszkolonym użytkownikom i administratorom systemu pomocy w wyjaśnianiu błędów i usuwaniu skutków błędów popełnionych przez pracowników Zamawiającego w trakcie eksploatacji systemu, w tym pomocy w odtwarzaniu bazy danych; 2.10. udzielania przeszkolonym administratorom systemu wsparcia technicznego w przypadku konieczności reinstalacji oprogramowania i bazy danych; 2.11. udzielania Zamawiającemu pomocy i wsparcia w adaptacji systemu (w ramach istniejących w systemie funkcjonalności) do zmian organizacyjnych i zmian wynikających z wewnętrznych regulacji prawnych Zamawiającego; 2.12. udostępnienia Zamawiającemu na bieżąco informacji o dokonanych przez Wykonawcę czynnościach administracyjnych na bazie danych; informacje te będą zawierać wskazanie osoby wykonującej czynności oraz określenie czasu i zakresu wykonanych czynności; 2.13. przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji na temat nowych wersji systemu, nowych funkcjonalności lub rozszerzeń systemu oraz nowych rozwiązań technologicznych, w tym funkcjonalności i rozszerzeń dostępnych za dodatkową opłatą; 2.14. przywrócenia wymiany danych między systemem a systemami, z którymi wymiana danych już funkcjonuje i w zakresie, w jakim taka wymiana danych funkcjonuje - w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia w systemach zmian tego wymagających; 2.15. przeprowadzenia na uzasadnione żądanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego 1-dniowej wizyty konsultacyjno-szkoleniowej po aktualizacji systemu - w terminie 14 dni od dokonania aktualizacji; 2.16. przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy 2-dniowego szkolenia dla administratorów systemu w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 3. Zabezpieczenie Zamawiającego i przejęcie na siebie odpowiedzialność materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powstałych w związku z realizacją umowy. 4. Respektowanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96351,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 122655,60
Oferta z najniższą ceną: 122655,60 / Oferta z najwyższą ceną: 122655,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH