PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Badania ilościowe realizowane techniką CAPI

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

27993/2013

Opis

Warszawa: Badania ilościowe realizowane techniką CAPI
Numer ogłoszenia: 27993 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 526896 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, faks 22 653 25 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania ilościowe realizowane techniką CAPI.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie ilościowych badań opinii publicznej typu CAPI, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie 2 badań ilościowych typu CAPI na grupie reprezentatywnej dla ogółu dorosłych mieszkańców Polski, w blokach tematycznych:
1) integracji walutowej (euromonitoring) - blok pytań będzie liczył od 17 do 19 pytań - jedno badanie,
2) wiedzy o instytucjach sektora shadow banking - blok pytań będzie liczył od 20 do 31 pytań - jedno badanie.

W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie opcjonalnie prawo dodatkowego zlecenia Wykonawcy wykonania badań ilościowych typu CAPI na grupie reprezentatywnej dla ogółu dorosłych mieszkańców Polski w blokach tematycznych, składających się łącznie z maksimum 150 pytań. Każdy blok tematyczny (z liczbą pytań określoną przez Zamawiającego) liczył będzie nie więcej niż 30 pytań i traktowany będzie jako jedno badanie ilościowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.32.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TNS Polska S.A., ul. Wspólna 56, 00-687 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304811,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 214020,00
Oferta z najniższą ceną: 115620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 694950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
SUKCESYWNE DOSTAWY FORMALINY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
DOSTAWA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W PRENUMERACIE NA ROK 2012 DLA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH