PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bystrzyca Kłodzka / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

79225/2013

Opis

Bystrzyca Kłodzka: Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 79225 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51191 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, tel. 074 8117600, faks 074 8111588.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i Gminnych jednostek organizacyjnych w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu Gminy, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków lokat sum depozytowych Gminy Bystrzyca Kłodzka, 2) otwarcie i prowadzenie około 11 rachunków bieżących i około 11 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych, 3) realizacje poleceń przelewu złożonych w placówce banku: a) na rachunek w tym samym banku, b) na rachunek w innym banku, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych: a) posiadacza rachunku w oddziale banku, b) realizowane w imieniu własnym wpłacającego nie będącego właścicielem rachunku, 5) dokonywanie wpłat gotówkowych, 6) zamówienie blankietów czekowych (w obrocie krajowym), 7) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwości ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej, 8) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty operacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w przypadku awarii systemu uniemożliwiającego drukowanie wyciągów przekazywanie ich w formie papierowej, 9) otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty oraz automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach weekendowych gdy oprocentowanie jest wyższe niż na rachunku bieżącym 10) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości, który umożliwia: a) pracę wielostanowiskową - minimum 6 stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy, b) uzyskiwanie informacji i historii o operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich c) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i zagranicznych d) codzienne przygotowywanie wyciągów 11) otwarcie dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie, 12) udzielenie Gminie na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej na dany rok budżetowy. Zamawiajacy wymaga - pod rygorem odrzucenia oferty, aby wykonawcy spełniali następujace warunki szczegółowe: 1) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją, w tym: -aktualizację, -serwis, -szkolenie użytkowników, 2) wykonawcy posiadają lub w terminie do 15 maja 2013 r. otworzą placówkę (oddział, filię) banku na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, 3) wykonawcy zawrą umowę z jednostkami organizacyjnymi Gminy na warunkach nie gorszych niż z zamawiającym, 4) wykonawcy umożliwią korzystanie przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat, 5) wykonawcy nie będą pobierali przez okres obowiązywania umowy: a) opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przez płatników podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, b) opłat i prowizji z tytułu realizacji przelewów wewnątrz bankowych, c) opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku Gminy i jej jednostek organizacyjnych, d) opłat i prowizji za potwierdzenie salda na rachunku zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ul. Kilińskiego 2/4, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH