PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie...

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

55538/2014

Opis

Wałbrzych: Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz bieżące utrzymanie informacji pasażerskiej na terenie Wałbrzycha i gmin ościennych
Numer ogłoszenia: 55538 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15379 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz bieżące utrzymanie informacji pasażerskiej na terenie Wałbrzycha i gmin ościennych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym technicznym utrzymaniem, konserwacją przystanków autobusowych, remontem przystanków, utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymaniem elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymaniem informacji pasażerskiej (tabliczki, informacje i rozkłady jazdy) na przystankowych położonych na terenie Wałbrzycha i gmin ościennych, tj.: Szczawna-Zdroju, Boguszowa-Gorc, Jedliny-Zdroju, Mieroszowa. Prace wykonywane na terenie gmin ościennych dot. komunikacji miejskiej realizowanej przez operatora w związku z zawartymi porozumieniami międzygminnymi. Zakres rzeczowy: - Gmina Wałbrzych: 281 przystanków, w tym 133 wiaty, 164 kosze na odpady, 43 słupki pod rozkłady jazdy, 21 tablic informacji pasażerskiej i 28 podświetlanych gablot reklamowych, - gminy ościenne: 49 przystanków wyposażonych w tabliczki na rozkłady jazdy (utrzymanie informacji pasażerskiej). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy: - na terenie Gminy Wałbrzych: 5 dodatkowych przystanków, 10 wiat przystankowych, 10 koszy na odpady, 15 tablic informacji pasażerskiej oraz 20 podświetlanych gablot reklamowych, - na terenie gmin ościennych: 15 dodatkowych przystanków w zakresie utrzymania informacji pasażerskiej. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dyżurów telefonicznych od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia, gwarantujących stały kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym oraz Strażą Miejską, Policją i Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania w trybie natychmiastowym (do 1 godziny od otrzymania zgłoszenia) zagrożeń spowodowanych uszkodzeniem wiat i innych urządzeń przystankowych na skutek kolizji drogowych, wandalizmu lub działania sił przyrody, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku - zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję i Urząd Miejski - lub zabezpieczenie ich, w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia zagrożeń.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 63.71.21.00-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

konsorcjum firm
Lider Katarzyna Szulc, prowadząca działalność gospodarczą pn. Tech-Znak Katarzyna Szulc, ul. Grodzka 41/1, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
Partner Franciszek Sobkowiak, prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowo- Produkcyjny Franciszek Sobkowiak, ul. Kasztanowa 4a, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 445698,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 409200,00
Oferta z najniższą ceną: 409200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 409200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH