PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 4 i Nr 5 w sprawności ...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

236899/2014

Opis

Warszawa: Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 4 i Nr 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/42/14
Numer ogłoszenia: 236899 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218771 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 4 i Nr 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/42/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, robót związanych z bieżącym utrzymaniem - 267 budynków komunalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i lokali komunalnych w 179 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w sprawności technicznej w zakresie prac dotyczących branży sanitarnej oraz inne prace naprawcze konieczne do utrzymania nieruchomości w sprawności technicznej. Szczegółowa lokalizacja, rodzaj i zakres prac, wynikające z bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem nieruchomości w sprawności technicznej, a których Zamawiający obecnie nie może przewidzieć, będą określane sukcesywnie z chwilą ich wystąpienia, zleceniami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych Administracjach Obsługi Mieszkańców, zwanych dalej w skrócie AOM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określają dokumenty stanowiące integralną część siwz: przedmiar - Załącznik Nr 8; Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9; Wykaz adresowy budynków Załącznik Nr 10; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 11 oraz projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami Załącznik Nr 12..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Instalacyjno-Budowlany Adam Kwiatkowski, ul. Relaksowa 45/36, 02-797 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228376,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 250000,00
Oferta z najniższą ceną: 250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa węgla do Sekcji Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Częstochowie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w Lublinie
Nieruchomości, lokale, inne
Lublin
(lubelskie)
Naprawy samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności (dostawczych), samochodów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH