PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Sulnówko 74C z możliwością wykorzystania...

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów EKO-Wisła sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świecie / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

274060/2014

Opis

Świecie: Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Sulnówko 74C z możliwością wykorzystania gazu w systemie mikrokogeneracji wraz z dostawą myjki do kół
Numer ogłoszenia: 274060 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221888 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów EKO-Wisła sp. z o. o., Sulnówko 74C, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3301980, faks 52 3301980.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Sulnówko 74C z możliwością wykorzystania gazu w systemie mikrokogeneracji wraz z dostawą myjki do kół.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odgazowania kwater nr 1, 2 i 3 na składowisku odpadów w m. Sulnówko z gospodarczym wykorzystaniem gazu składowiskowego w systemie mikrokogeneracji obejmujące: - odwierty pod studnie odgazowujące o śr. 350 mm - 255,4 m - montaż rurociągów z rur perforowanych polietylenowych o śr. 160 mm - 184,9 m - montaż rurociągów z rur pełnych polietylenowych o śr. 160 mm - 483,1 m - wykopy pod rurociągi w gruncie III kat. na odkład - 11632,25 m3 - podsypka filtracyjna pod rurociągi z piasku - 37,0 m3 - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 90 mm - 1057,0 m - ułożenie rur osłonowych o śr. 200 mm - 30 m - zasypanie rurociągów piaskiem - 124,26 m3 - zasypanie wykopów mechaniczne - 11528,25 m3 - montaż studni kontrolnych o śr. 500 mm - 5 szt - montaż stacji połączeniowych - 3 szt - montaż odwadniaczy sieciowych - 4 szt - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 63 mm (instalacja odciekowa) - 824,0 m - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 75 mm (instalacja odciekowa) - 26,0 m - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 32 mm (instalacja odciekowa) - 107,0 m - montaż pomp pneumatycznych - 4 szt - montaż rurociągów ze sprężonym powietrzem o śr. 32 mm - 810,0 m - montaż rurociągów ze sprężonym powietrzem o śr. 12 mm - 85 m - adaptacja istniejących studzienek odgazowujących - 5 szt - montaż stacji mikrokogeneracyjnej wraz z wykonaniem fundamentu - 1 kpl. - wykonanie linii kablowej zasilającej - 100,00 m - ułożenie rur osłonowych dla linii kablowej - 39,00 m - doposażenie istniejącej rozdzielnicy - 1 szt - roboty pomiarowe, montaż kształtek i zaworów, roboty towarzyszące. oraz dostawa, montaż i rozruch myjni przejazdowej do czyszczenia kół i podwozi pojazdów opuszczających składowisko - 1 kpl. o następującej charakterystyce: dla utrzymania czystości pojazdów transportujących odpady oczekuje się dostarczenia myjni najazdowej kół i podwozi samochodowych w formie myjni natryskowej z przenośnikiem zgrzebłowym usuwającym szlam z dna zbiornika zintegrowanego z urządzeniem. Lokalizacja myjni umożliwiać będzie czyszczenie kół i podwozi pojazdów opuszczających teren całego zakładu, tj. zarówno ze składowiska jak i sortowni z obiektami towarzyszącymi. Czyszczenie kół i podwozi będzie realizowane przez natrysk wody pod wysokim ciśnieniem (3-4 bar) z tryskaczy umieszczonych w podłodze oraz na bokach myjki. Oczekuje się zastosowania myjni z obiegiem zamkniętym wody i zapewnieniem możliwości uzupełniania jej niedoborów z zakładowej sieci wodociągowej. Urządzenie będzie uruchamiane automatycznie poprzez najazd pojazdu na konstrukcję myjni lub za pomocą fotokomórki. Przez powolny przejazd samochodu przez myjkę myte będą koła i podwozie. Szerokość myjki, w tym części myjącej od dołu będzie zapewniać bezproblemowy przejazd pojazdów, w tym również ponadgabarytowych o szerokości do 3,8 m. W celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia należy dobrać pompę o mocy min. 10 kW. Myjnia będzie zagłębiona w terenie w poziomie drogi, przygotowana do zabudowy zgodnie z dokumentacją projektową posadowienia. Do urządzenia doprowadzona będzie energia elektryczna oraz woda. Wymagane wyposażenie techniczne: - pulpit sterowniczy z systemem sterowania, - zintegrowany zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 10 000 litrów, - system dysz dennych umożliwiających dokładne mycie profili wewnętrznych i zewnętrznych kół, - pompa główna min. 10 kW, ciśnienie wody na dyszach w zakresie 3-4 bar, - system odprowadzenia osadu z automatycznym przenośnikiem zgrzebłowym, - szerokość przejazdowa - min. 3,8 m, - obieg zamknięty wody, - wydajność myjni min. 100 pojazdów w 10 h, - kontener wysypowy na osad o pojemności min. 0,3 m3 Uwaga: myjka zostanie posadowiona na fundamencie wykonanym przez Zamawiającego. Doprowadzenie energii elektrycznej i wody leży w gestii Zamawiającego...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-9, 45.22.21.10-3, 45.23.11.10-9, 42.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działania 2.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKOWAT Sp.j.
A. Barański, A. Kamiński, G. Kamińska, ul. Niepdległości 44, 73-150 Łobez, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1024733,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1232224,06
Oferta z najniższą ceną: 1232224,06 / Oferta z najwyższą ceną: 1943572,41
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Naprawa, metodą bezwykopową, kanalizacji deszczowej dn 800mm w ul. Gospodarczej w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH