PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki.

Gmina Gorzyce

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzyce / podkarpackie

Numer ogłoszenia

107190/2013

Opis

Gorzyce: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki.
Numer ogłoszenia: 107190 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50750 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie, tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, faks 015 8362209.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce - Gmina Gorzyce, obejmującego swoim zakresem: - budowę - boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową EPDM wraz z wyposażeniem sportowym - 1056 m2; - budowę ogrodzenia boiska o funkcji piłkochwytów - 148 m; - budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacja zasilająca i odgromowa 1 kpl.; - montaż ławek do widzów - pięciomiejscowych - 4 szt.; oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F. B. MAX-BUD Mariusz Mieszkowicz, ul. Mickiewicza 83, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 254396,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 275864,36
Oferta z najniższą ceną: 275864,36 / Oferta z najwyższą ceną: 347095,57
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowe Ostrowy
(łódzkie)
Materiały zużywalne do chromatografów jonowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 51/52
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH