PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa budynku mieszkalnego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Uszczyka 34 w Gliwicach wraz z pozyskaniem dofinansowania.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gliwice / śląskie

Numer ogłoszenia

347161/2011

Opis

Gliwice: Budowa budynku mieszkalnego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Uszczyka 34 w Gliwicach wraz z pozyskaniem dofinansowania.
Numer ogłoszenia: 347161 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295363 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Uszczyka 34 w Gliwicach wraz z pozyskaniem dofinansowania..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Zadanie nr 1: Budowa budynku mieszkalnego z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Uszczyka 34 w Gliwicach.
Zadanie nr 2: Pozyskanie dofinansowania bezzwrotnymi środkami finansowymi w wysokości 900 000,00 zł na pokrycie części kosztów inwestycji
Zadanie nr 1 - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie placu budowy.
2. Rozbiórkę pozostałości budynków i wycinka drzew i krzewów na całej nieruchomości zgodnie z wytycznymi i przedmiarem
3. Budowę budynku mieszkalnego.
4. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej:
- Chodniki, parkingi i dojazd - wg zakresu określonego w przedmiarach na terenie działki
- Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z dwoma przyłączami wody
- Oświetlenie terenu, plac zabaw, śmietnik, zieleń.
Ww. prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
5. przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zadanie nr 2 - Przedmiotem zadania jest pozyskanie dofinansowania ( bezzwrotnych środków finansowych ) w wysokości
900 000,00 zł na zabezpieczenie częściowego sfinansowania inwestycji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.21.13.40-4, 45.11.12.91-4, 45.23.31.40-2, 66.00.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Quality All Development - Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4896400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4995300,02
Oferta z najniższą ceną: 4995300,02 / Oferta z najwyższą ceną: 4995300,02
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH