PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa chodnika DW 600 w msc. Orżyny Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/3220/73/14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

118009/2014

Opis

Olsztyn: Budowa chodnika DW 600 w msc. Orżyny
Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/3220/73/14
Numer ogłoszenia: 118009 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87701 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5346265 w. 22, faks 089 5399876.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika DW 600 w msc. Orżyny
Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/3220/73/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Budowa chodnika DW 600 w msc. Orżyny
2) Lokalizacja: droga wojewódzka nr 600 Mrągowo - Kałęczyn - Szczytno w msc. Orżyny, województwo warmińsko - mazurskie, powiat szczycieński.
3) Zamawiający informuje, iż zakres robót obejmuje budowę chodnika wraz z zatoką autobusową po prawej stronie drogi (zgodnie z kilometrażem) od km 30+151 do km 30+384.
4) Szczegółowy zakres robót zawiera FORMULARZ CENOWY - stanowiący integralną część SIWZ.
5) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową - stanowiące integralną część SIWZ.
6) W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
7) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
8) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH s.c. P.J.K Dziekońscy, Grabowo, ul. Warszawska 15, 07-415 Olszewo - Borki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179641,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90712,62
Oferta z najniższą ceną: 90712,62 / Oferta z najwyższą ceną: 142678,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy cukru, dżemów, marmolady
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH