PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108622 L BLINÓW I - BLINÓW II na odcinku 236 m w km 0 + 236

Gmina Szastarka

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szastarka / lubelskie

Numer ogłoszenia

163329/2013

Opis

Szastarka: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108622 L BLINÓW I - BLINÓW II na odcinku 236 m w km 0 + 236
Numer ogłoszenia: 163329 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szastarka , 23-225 Szastarka, woj. lubelskie, tel. 015 8714104, faks 015 8714130.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszastarka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108622 L BLINÓW I - BLINÓW II na odcinku 236 m w km 0 + 236.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie- roboty pomiarowe 0,24 km, roboty ziemne wykonywane koparkami 130,61 m3, dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochod.samowyładowczymi, krotność 4 -96,10m3, ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.III-IV dostarczonego sam.samowyładow.96,10m3, zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 96,10m3, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.III-IV pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 370,00m2, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.25 cm 13,25 m2, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, w-wa gr 10 cm 356,75 m2, przedłużenie w km0+075 ist przepustu drogowego z prefabrykatów żelbetowych rurowych jednootworowych o śr.100 cm na ławie z pospółki grubości 45 cm po zagęszczeniu 1,00 m, obrzeża betonowe o wym.20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 245,00 m, obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 5 m, krawężniki betonowe wystające, na płask na zjeździe, o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12,15 na podsypce cementowo-piaskowej 239,70 m, chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 356,75 m2, zjazdy z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13,25 m2, ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 472,00 m2, umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi Mebana podsypce cem-piaskowej z uzupełnieniem otworów płyt podsypką cement.piaskową 1,20 m2, ścieki z elementów PCV 160 mm na podsypce cement.piaskowej 12,00 m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 2. 380 zł słownie dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2 Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jedn.z 2007 r. Dz. U. Nr 42,poz.275 ze zm 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto BS Ziemi Kraśnickiej O Szastarka-nr rachunku 57 8717 1077 2007 7000 3971 0021. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w księgowości Zamawiającego, pokój nr 9, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.6.Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art.46 Pzp. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art.46 ust.5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) i informacje dotyczące złożonych dokumentów -oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zał.nr.2 -wykaz min. dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie chodnika o powierzchni min. 400 m2 każda, zał. nr.4, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, -oświadczenie, że osoba, wymieniona w załączniku nr 7, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia zgodne z Prawem budowlanym zał.nr.6, -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności (minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń branży drogowej) odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w kwocie odpowiadające minimum 50.000 zł słownie pięćdziesiąt tysięcy zł, -wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. -pełnomocnictwo dla lidera podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba, osoby nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli -kserokopię dowodu wniesienia wadium -lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowejzał.nr.5 -wykonawca, który wylicytuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na przedmiot zamówienia, -udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres min.36 miesięcy, licząc od daty sporządzenia końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót. - nie dopuszcza się składanie faktur częściowych. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę y uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia. Informacje uzupełniające CENA. Wykonawca, który wygra licytację, złoży w postąpieniach najniższą cenę, zostanie z nim zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Przed zawarciem umowy dostarczy do Zamawiającego szczegółowy kosztorys ofertowy na wylicytowaną cenę, na podstawie załączonego przedmiaru robót do ogłoszenia dostępnego na stronie www.gminaszastarka.pl bip przetargi. Przygotowany kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik do umowy. Kolory i kształt kostki chodnikowej należy nawiązać do chodnika istniejącego, ponadto ten fakt proszę uzgodnić z zamawiającym. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1.Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie kopertach nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej, za sposób zabezpieczenia kopert odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona ZP.271.16.13 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA WYKONANIE CHODNIKA W BLINOWIE nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków. 3.Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW 1. Wykonawca składa wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w ogłoszeniu.2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze, w sposób czytelny oraz podpisany w sposób określony w opisie przez osoby uprawnione, podpisujące wniosek. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia.3.Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4.W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.5.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie konsorcjum o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie we wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku.6.Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek, osobę uprawnioną. 7.Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.8.Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 96 ust 3,tj. zaproszenia do udziału w licytacji. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 9. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.10.Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO PRZEPROWADZENIU LICYTACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.1.błędnie wyceniony kosztorys ofertowy, w tym niezgodność z zakresem rzeczowym podanym w ogłoszeniu przedmiar robót, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.4.W przypadku wygrania licytacji przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie konsorcjum ma m.in. upoważniać jednego z członków konsorcjum, Głównego Partnera, jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową, stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia, być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego, być zawarta w formie pisemnej, określać zakres rzeczowofinansowy każdego z członków konsorcjum INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.1.Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie do momentu otwarcia licytacji. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu,na pismie lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie doręczone pocztą lub osobiście na adres GMINA SZASTARKA, 23-225 SZASTARKA TEL.15 87 14 145, FAX.15 87 14 130,e-mail szwedom3@wp.pl art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał dokumenty pocztą elektroniczną. W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą elektroniczną. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego drogą faksową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 15 87 14 145 wew. 207. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego OK na numer podany przez Wykonawcę, na wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej . Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową,e-mail szwedom3@wp.pl.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na wniosku zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane na wskazane adresy e-mail Wykonawców, a Wykonawca ma obowiązek potwierdzić Zamawiającemu fakt otrzymania zaproszenia. 3. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową i elektroniczną może odbywać się tylko w dniach pracy urzędu Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 do 15,30 na numer 15 87 14 130 lub e mail szwedom3@wp.pl. UWAGA W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15,30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 4.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy.1.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku a.działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej(np.przedłużające się ciągłe opady deszczu) b.konieczności wykonania prac lub badań geologicznych,terenowych jeżeli zajdzie taka konieczność, c.konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w opisie do zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 2.zmiana stawki i kwoty podatku VAT, określonego w wynagrodzeniu brutto, stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów wprowadzających zmiany. 3.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5.Strona, która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę projekt umowy zał.nr.8
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 10 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne, komputer klasy PC lub równoważny z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej...
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: : 1.Zamawiający udzieli zamówieniaWykonawcy,który zaoferuje najniższą cenę brutto,2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia.Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać,gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie,minimalna różnica między kolejnymi ofertami, wartość 7.000 zł brutto.7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 79 565.22 zł brutto. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej,a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców....
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja jednoetapowa czas trwania: 60 minut


IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 26.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka, w sekretariacie, pokój nr.14.
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji, o godzinie 09:00. Dokładny dzień i godzina zostaną podane w zaproszeniu..
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Licytacja jednoetapowa zakończy się po upływie 60 minut
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.2.Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach, w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego-w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym-w gwarancjach bankowych- w gwarancjach ubezpieczeniowych-w poręczeniach udzielanych przez podmioty,o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej www.gminaszastarka.pl bip w zakładce przetargi.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oprogramowania (znak sprawy : oprogramowanie-23-2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawy ryb przetworzonych i konserwowanych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rabka-Zdrój
(małopolskie)
Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobiegniew
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH