PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Przytocznica

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mikstat / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

276790/2013

Opis

Mikstat: Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Przytocznica
Numer ogłoszenia: 276790 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208072 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Przedborów 49, 63-510 Mikstat, woj. wielkopolskie, tel. 062 7320499 w. 42, faks 062 7320500.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Przytocznica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi z lokalizacją jezdni w miejscu istniejącego przebiegu drogi leśnej. Długość drogi do przebudowy wynosi 945m. W km 0,275 i 0,880 zastosowano mijanki długości 20,0m z skosami wjazdowymi i wyjazdowymi po 10,0m.
Parametry techniczne:
- klasa drogi leśna główna
- kategoria ruchu KR1
- szerokość jezdni 3,5m,
- szerokość jezdni przy mijance 5,5m
- szerokość korony do 5,0m
- szerokość poboczy gruntowych: obustronnie po 0,75m,
- nawierzchnia warstwa dolna z kruszywa łamanego twardego tłucznia 40/60 lub mieszanki 31,5/63 (ze skał melafir, gabro, granit) stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy 15cm,
- j.w warstwa górna grubości 10 cm z mieszanki 0/63 zamiałowanej miałem,
- pochylenie poprzeczne jezdni 3% - 4% dwustronne,
Lokalizacja:
Leśnictwo Przytocznica
63-505 Doruchów
Powiat: ostrzeszowski
Województwo: wielkopolskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
-Kosztorys ofertowy (nakładczy) - zał. nr 2 do SIWZ
-Projekt budowlany - zał. nr 3 do SIWZ
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 4 do SIWZ
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDKOM
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
J. Hofman i K. Kosecki sp. j., ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 278609,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185674,21
Oferta z najniższą ceną: 185674,21 / Oferta z najwyższą ceną: 311516,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH