PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ulicy Sienkiewicza w Radomsku

Miasto Radomsko

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radomsko / łódzkie

Numer ogłoszenia

283623/2011

Opis

Radomsko: Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ulicy Sienkiewicza w Radomsku
Numer ogłoszenia: 283623 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253947 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6854571, faks 044 6854513, 6854521.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ulicy Sienkiewicza w Radomsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanału deszczowego zakrytego oraz odcinka rowu otwartego na działkach oznaczonych nr ewid. 739/3, 739/4 obręb 17 i nr ewid. 1/3 obręb 25 dla odwodnienia pasa drogowego ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. ks. Turleja do ul. Ogrodowej w Radomsku, zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi (dla terenu zamkniętego PKP i terenu działek miejskich) opracowanymi przez jednostkę projektową Usługi Projektowe Inżynierskie i Budowlane Joanna Pluta, ul. Chłodna 9b, 97-500 Radomsko.
W ramach zamówienia należy wykonać:
1. kanał deszczowy O 600 mm z rur żelbetowych typu WITROS o łącznej dł. 170,30 m,
2. wylot prefabrykowany kanału deszczowego do rowu otwartego,
3. studnie rewizyjne żelbetowe O 1200 mm - 4 szt,
4. rów otwarty dł. 106,50 m, o szer. dna 0,60 m, umocniony ażurowymi płytami betonowymi,
5. osadnik betonowy przed wlotem rowu do kanału zakrytego.

Ustalenia dodatkowe.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Wykonawca zapewni na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia nadzór techniczny nad robotami z branżowych jednostek kolejowych, w tym: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi i PKP Energetyka S.A. Łódzki Rejon Dystrybucji.
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót zgłosić do Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi termin rozpoczęcia i czas trwania robót celem opracowania bezpośrednich warunków dla ich wykonania. Wstęp na teren kolejowy na czas prowadzenia robót nastąpi po komisyjnym podpisaniu protokołu przekazania terenu PKP.
Roboty związane z budową należy wykonać w uzgodnieniu z jednostkami zarządzającymi terenem i infrastrukturą PKP - zgodnie z zakresem ich kompetencji.
Dokumentację sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z części dotyczącej przebiegu inwestycji przez teren PKP (zgodną w zakresie realizacji z uzgodnionym przez PKP projektem), na koszt Wykonawcy geodeta uprawniony wniesie do zasobu PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie Wydział Geodezji, celem potwierdzenia wyników inwentaryzacji.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydział Geodezji PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie jest niezbędnym dokumentem przy odbiorze końcowym robót.
Koszty zajęcia terenu PKP na czas prowadzenia robót, komisyjnego przekazania i zwrotu zajętego terenu, nadzorów technicznych prowadzonych przez branżowe jednostki PKP i koszty uzgodnienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Urządzenia kolejowe nie mogą zostać naruszone. Teren budowy po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uporządkować, wyrównać i przywrócić do stanu przed wejściem na roboty, który to stan zostanie ustalony w protokole przekazania placu budowy.
Ewentualne szkody, skutki szkód lub nieszczęśliwych wypadków w stosunku do Zamawiającego, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, TK Telekom Sp z o.o., PKP Energetyka S.A. Łódzki Rejon Dystrybucji i osób trzecich powstałe podczas budowy kanału deszczowego zakrytego oraz odcinka rowu otwartego na działkach oznaczonych nr ewid. 739/3, 739/4 obręb 17 i nr ewid. 1/3 obręb 25 w Radomsku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt pokryć i naprawić.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1)Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 7 do SIWZ;
2)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ;
3)Projekt budowlano - wykonawczy wraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie budowy dla terenu działek miejskich - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ;
4)Projekt budowlano - wykonawczy wraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie budowy dla terenu zamkniętego PKP - stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.21.30-2, 45.11.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz, 97-500 Radomsko ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133388,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110725,13
Oferta z najniższą ceną: 110725,13 / Oferta z najwyższą ceną: 159171,42
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cekcyn
(inne)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH