PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarczowie

Urząd Gminy Gowarczów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gowarczów / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

79979/2014

Opis

Gowarczów: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarczowie
Numer ogłoszenia: 79979 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78080 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gowarczów, pl. XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie, tel. 048 6724037, 6724022, faks 048 6724744, 6724037 w. 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarczowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarczowie-kolektor ŁB, Ł, ŁA, ŁC, CC - kanał z rur PCV fi 200 dł. 1 208,50 m, kanał z rur PCV fi 160 dł. 417,00 m
Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie przez działki prywatne, w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych. Projekt przewiduje przejścia pod drogami asfaltowymi metodą przewiertu oraz wykopach otwartych. Posadowienie kanałów nie koliduje z istniejącymi urządzeniami sieciowymi. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z PE oraz z kręgów betonowych. Rozstaw studzienek kanalizacyjnych na trasie kanałów zaprojektowano pod katem podłączeń domowych, przyjmując maksymalny rozstaw studzienek dla odcinków prostych równy 50 m. Na studzienkach należy zamontować włazy żeliwne obetonowane D-40 w drogach oraz C-25 w pozostałym terenie. Kanały zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych o wymiarach 200x5,2 mm oraz PCV 160x4,0 mm. Należy stosować rury z wtopioną uszczelką. Elementy kaskad wykonać z rur i kształtek PCV 200 i 160 mm. Wszystkie stosowane rury winny mieć atest ITB. Posadowienie kanałów i zasypka wykopów zgodnie z opisem części budowlano-konstrukcyjnej. Całość kanalizacji wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Teren na działkach prywatnych doprowadzić do stanu pierwotnego, pasy drogowe dróg gminnych doprowadzić do stanu pierwotnego, w miejscach istn. nawierzchni asfaltowych odtworzyć nawierzchnie, pasy dróg powiatowych według warunków określonych
w decyzji Nr OD.5440/258/2009 z dnia 10.06.2009r.
dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ
Ilekroć w dokumentacji projektowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż w wymienionych w dokumentacji projektowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.00-6, 45.23.24.40-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: W ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum : BB Grupa Sp. z o.o. -Lider, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Boruch ,, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 485548,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 439860,30
Oferta z najniższą ceną: 439860,30 / Oferta z najwyższą ceną: 973348,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH