PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała

Gmina Lubień

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubień / małopolskie

Numer ogłoszenia

245805/2014

Opis

Lubień: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała
Numer ogłoszenia: 245805 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212995 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubień, Lubień 50, 32-433 Lubień, woj. małopolskie, tel. 18 26 82 017, faks 18 26 82 035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja następującego zadania pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała, w skład którego wchodzą roboty budowlane, roboty sieciowe z zakresu instalacji sanitarnych, mające doprowadzić do wybudowania kanalizacji sanitarnej fi 200 długości 916,00,m, fi 160 długości 84,00 m, kolektorem tłocznym PE 90 mm długości 320,00 m oraz przepompownią sieciową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. Należy również wykonać ogrodzenie oraz oświetlenie przepompowni ścieków, monitoring przepompowni ścieków w oparciu o modemy GPRS, kamerowanie kanalizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: - dokumentacją projektową, - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - przedmiarem robót - należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. 5. Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne wyrobów i producentów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów innych producentów niż wskazano w projekcie, pod warunkiem jednak zachowania parametrów jakościowych i technicznych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.23.13-8, 45.23.24.23-3, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy
Nr 00007-6921-UM0600085/14 w ramach działania
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H.U. Kośmider Stanisław Kośmider, ul. Słoneczna 24b, 34-700 Rabka Zdrój, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 966269,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 579317,98
Oferta z najniższą ceną: 579317,98 / Oferta z najwyższą ceną: 840853,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puńsk
(podlaskie)
Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, w ramach realizacji projektu nr KIK/20 Wkład w poprawę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH