PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.

Gmina Bychawa

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bychawa / lubelskie

Numer ogłoszenia

85696/2013

Opis

Bychawa: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Numer ogłoszenia: 85696 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19808 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, woj. lubelskie, tel. 81 5660004 w. 42, faks 81 5660048.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III - odcinek: od istniejącej studni S124 do studni S105 oraz studni S117 z przykanalikami bocznymi łącznie 332,5 mb.:
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne,
- rozebranie oraz odbudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 834 oraz drogi gminnej.
2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:
- opracowania projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót na drodze wojewódzkiej - projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami - 4 egz., oraz wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu na koszt własny.
- przygotowanie dokumentów niezbędnych w celu uzyskania uprawnienia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi oraz ponoszenie kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót.
- zapewnienie odbioru pasa drogowego przez właściwego zarządcę po zakończeniu robót w pasie drogowym,
- zapewnienia odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli odpowiednich zarządców mediów znajdujących się w obrębie prowadzonych robót,
- informowania zarządców mediów, urządzeń oraz cieków wodnych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o rozpoczęciu i zakończeniu robót, ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb, zapewnienia odbioru wykonanych robót przez właściwych zarządców po zakończeniu robót.
- informowania mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami w formie ogłoszenia,
- zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji w stanie odkrytym i powykonawczej na koszt własny,
- zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny,
- utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku - zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
- wykonania niezbędnych ekspertyz, badań, prób i pomiarów na koszt własny,
- ustanowienia kierowników budowy i powierzenie tych czynności osobie z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej,
- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli jakości.
3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Inst. Sanit. C.O. i Gaz. Mieczysław Kostek, ul. Wł. Łokietka 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 499500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 236724,08
Oferta z najniższą ceną: 236724,08 / Oferta z najwyższą ceną: 268224,99
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH