PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa linii kablowej 15kV w ramach budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie.

ECO Kutno Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kutno / łódzkie

Numer ogłoszenia

18915/2012

Opis

Kutno: Budowa linii kablowej 15kV w ramach budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie.
Numer ogłoszenia: 18915 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 283569 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: ECO Kutno Spółka z o.o., ul. Metalowa 10, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 024 253 30 59, faks 024 253 75 36.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii kablowej 15kV w ramach budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej 15 kV w ramach budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie
2) Zasadniczy zakres robót budowlanych obejmuje budowę linii kablowej SN-15 kV od rozdzielni 15 kV w elektrowni kogeneracyjnej ECO Kutno Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A do rozdzielni 15/15 kV, ENERGA OPERATOR w Kutnie przy ul. Im. M. Curie-Skłodowskiej 100 wraz z podłączeniami w rozdzielniach.
Linia kablowa o długości 3160 m.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę Decyzja nr 172/2011 z dnia 29.04.2011r., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, warunki przyłączenia oraz umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stanowiących załącznik nr 6 SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
4) Wykonanie w miejscu kolizji kabla z drogą na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 zamiast zaprojektowanej rury osłonowej SRS Dn 160 na odcinku 30m, dwóch rur osłonowych stalowych Dn 200.
5) W zakresie Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi wymaganymi prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz konieczne do przedłożenia u ENERGA OPERATOR w Kutnie m.in. dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną, pomiary powykonawcze, oświadczenie o gotowości do załączenia pod napięcie, protokoły odbioru i uzgodnienia, oraz dokumentację fotograficzną w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami ENERGA OPERATOR, szczegółowo określonymi w Warunkach Przyłączenia
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-Serwis Jarosław Mirzejewski, ul. Długa 14, 95-030 Rzgów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1244991,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1199127,00
Oferta z najniższą ceną: 999632,18 / Oferta z najwyższą ceną: 1476000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Opole
(opolskie)
Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z głowicami: konweksową, liniową, i endowaginalną dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kępno
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH