PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i zaplecza rekreacyjnego na obszarach wiejskich Gminy Staszów

Gmina Staszów

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Staszów / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

28129/2015

Opis

Staszów: Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i zaplecza rekreacyjnego na obszarach wiejskich
Gminy Staszów
Numer ogłoszenia: 28129 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9647 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i zaplecza rekreacyjnego na obszarach wiejskich
Gminy Staszów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i zaplecza rekreacyjnego na
obszarach wiejskich Gminy Staszów. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Zadanie nr 1 pn: Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnych boisk sportowych na działce ozn. w ewid. gruntów
nr 390 położonej w miejscowości Oględów w zakresie:
-budowy boiska sportowego wraz z wyposażeniem do piłki nożnej o wymiarach 29,0 m x 44,0 m o
nawierzchni trawiastej;
-budowy boiska sportowego wraz z wyposażeniem do piłki siatkowej o wymiarach 9,50 m x 18,0m o
nawierzchni trawiastej;
-wykonania piłkochwytów dł. 82,0 m, w tym: 58,0m wys. 6,0m (za bramkami), 24,0m wys. 4,0m (boczne);
-zagospodarowania terenu obejmującego m. in. elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci;
2) Zadanie nr 2 pn: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu.
Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnego boiska oraz placu zabaw na działce ozn. w ewid.
gruntów nr: 379, położonej w miejscowości Jasień w zakresie:
-budowy boiska sportowego wraz z wyposażeniem do piłki nożnej o wymiarach 23,0 m x 43,0 m o
nawierzchni trawiastej;
-wykonania placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią trawiastą, obejmującego urządzenia:
-zestaw zabawowy dwuwieżowy ze zjeżdżalnią - 1 szt,
-huśtawka wagowa podwójna (ważka) - 1 szt,
-huśtawka wahadłowa - 1szt,
-bujak na sprężynach (kiwak) -2 szt,
-urządzenie linarne - 1 szt,
-tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt,
-kosz na śmieci - 2 szt ,
-ławki z oparciem - 4 szt,
-ogrodzenie z paneli zgrzewanych (dł. ogrodzenia ok. 60 mb w tym 1 furtka),
-zagospodarowania terenu obejmującego m. in. tereny zielone, ławki bez oparcia- 6 szt., kosze na śmieci - 2
szt., stojaki rowerowe;
zgodnie z dokumentami (w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia) oraz inne konieczne prace
gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ponadto odrębnie dla każdego zadania należy:
-zapewnić obsługę geodezyjną, w tym wykonać inwentaryzację powykonawczą,
-umieścić tablicę informacyjną o źródłach finansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie objęte pomocą w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW
na lata 2007-2013.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami, stanowi załącznik Nr 9 SIWZ.
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum
36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego.
Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami
zawartymi w SIWZ.
DOT. ZAD NR 1
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ:
Cena wybranej oferty: 76887,62 zł,
Oferta z najniższą ceną: 76887,62 zł,
Oferta z najwyższą ceną: 169478,59 zł,
INFORMACJA O ZAOFEROWANYM TERMINIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ OFERTY
ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM TERMINEM
GWARANCJI I RĘKOJMI:
Termin gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60 miesięcy,
Najkrótszy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy,
Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy,
DOT. ZAD NR 2
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ:
Cena wybranej oferty: 103651,45 zł,
Oferta z najniższą ceną: 103651,45 zł,
Oferta z najwyższą ceną: 199936,46 zł,
INFORMACJA O ZAOFEROWANYM TERMINIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ OFERTY
ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM TERMINEM
GWARANCJI I RĘKOJMI:
Termin gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60 miesięcy,
Najkrótszy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy,
Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 45.34.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie objęte pomocą w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr 1 pn: Budowa
boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo - Budowlany DARBUD Adam Darowski, Kłoda , ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97667,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76887,62
Oferta z najniższą ceną: 76887,62 / Oferta z najwyższą ceną: 169478,59
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2 pn: Budowa
ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo - Budowlany DARBUD Adam Darowski, Kłoda , ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186631,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103651,45
Oferta z najniższą ceną: 103651,45 / Oferta z najwyższą ceną: 199936,46
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont kapitalny elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji nr spr.P/076/2014/SZ/WIM-44/ZP/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
specjalistyczny sprzęt medyczny (ZOZ/ZP/PN/DOS/19/12/2011)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wągrowiec
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH