PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

499418/2013

Opis

Warszawa: Budowa ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 499418 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 478786 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4438701, 22 4438696, faks 22 675 18 83.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 w Warszawie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 143 przy ul. Bartniczej 8 w Warszawie. 1. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1) karczowanie drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych, 2) demontaż starego ogrodzenia i budowa nowego, 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia przedmiar robót, dokumentacja projektowa i STWiOR. 3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z wyrobów i materiałów: 1. o właściwościach i parametrach technicznych identycznych jak zastosowane w zamówieniu podstawowym, 2. fabrycznie nowych, 3. spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 4. dopuszczonych do stosowania w budownictwie...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.34.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZIEL - BUD Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79875,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 98247,23
Oferta z najniższą ceną: 98247,23 / Oferta z najwyższą ceną: 98247,23
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego zrealizowanego na podstawie umowy nr TAR-10/WID/C/V/10/11/43/2013/2048 zawartej w dniu 22 lipca 2013 r. w Warszawie między Zamawiającym, a firmą ZIEL - BUD Wojciech Rukat z siedzibą w 03-116 Warszawa, ul. Czarodzieja 17. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, stanowi nie więcej niż 50,0 % wartości tego zamówienia, polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH