PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leżajsk

Gmina Leżajsk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Leżajsk / podkarpackie

Numer ogłoszenia

84775/2014

Opis

Leżajsk: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leżajsk
Numer ogłoszenia: 84775 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22271 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie, tel. 017 240 62 00, faks 017 240 62 48.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leżajsk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leżajsk w miejscowościach Wierzawice, Brzóza Królewska, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie oraz dowieszenie opraw na istniejącej linii w miejscowościach Rzuchów i Stare Miasto. W skład zamówienia wchodzi budowa: - oświetlenia drogowego o łącznej długości 1309m częściowo podwieszonego na istniejących słupach energetycznych nN przewodem AsXSn 2x25 mm2 - linii kablowej długości 146m - montaż opraw oświetleniowych o mocy 70W i 100W w ilości 37 szt. montowanych na wysięgnikach rurowych. Inwestycja będzie realizowana w następujących miejscowościach: - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 467/1 i 467/2 w miejscowości Chałupki Dębniańskie, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 401/1 i 401/2 w miejscowości Chałupki Dębniańskie, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 978/2 i 1008 w miejscowości Wierzawice, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 77 Lipnik Przemyśl w km 99+129 do 99+230 w miejscowości Wierzawice, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 3875 i 3989 w miejscowości Brzóza Królewska, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 5931 w miejscowości Brzóza Królewska, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 3352 w miejscowości Brzóza Królewska, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej na terenie domków letniskowych w m. Brzóza Królewska, - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o nr ew. 1708 i 1765/1 w miejscowości Piskorowice, - Podwieszenie opraw oświetlenia drogowego na istniejącej linii oświetleniowej. Szczegółowy zakres robót określa: 1) Załącznik nr 8: Przedmiary robót. 2) Załącznik nr 9: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3) Załącznik nr 10: Dokumentacja techniczna. Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych.. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Podane w dokumentacji projektowej typy opraw oświetlenia tj. AMBAR 2 70W, AMBAR 2 100W podano, jako wyznacznik standardu. Dopuszcza się zmianę opraw na inne przy zachowaniu równoważnych parametrów takich jak: szczelność całej oprawy IP 66, obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego, układ optyczny z głęboko tłoczonego polerowanego i anodyzowanego aluminium zamkniętego kloszem ze szkła. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca może zastosować inne podstawy wyceny niż podane przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, kosztorys powykonawczy, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 31.50.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELEKTRYK S.C. WOJCIECH ZABŁOTNI, DANUTA ZABŁOTNIA, UL. BERNARDYŃSKA 8, 37-300 LEŻAJSK, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151042,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77156,95
Oferta z najniższą ceną: 76114,15 / Oferta z najwyższą ceną: 113509,59
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rewitalizacja centrum miejscowości Ciężkowice - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ciężkowice
(małopolskie)
Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonych w Pionkach
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Pionki
(mazowieckie)
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 7 z terenów w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH