PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn.

Gmina Nowy Korczyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Korczyn / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

101013/2014

Opis

Nowy Korczyn: Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn.
Numer ogłoszenia: 101013 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120548 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3771003, faks 041 3771044.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową trzech placów zabaw: Zadanie 1: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Stary Korczyn, działka nr 487, gmina 28-136 Nowy Korczyn, Zadanie 2: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowy Korczyn, działka nr 1577/2, gmina 28-136 Nowy Korczyn, Zadanie 3: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brzostków, działka nr 210/4, gmina 28-136 Nowy Korczyn. 3.4. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zakres robót obejmuje: - Usunięcie istniejącej warstwy ziemi wraz z poszyciem na głębokość około 10 cm, - Niwelacja terenu placu zabaw, - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefach bezpieczeństwa wokół urządzeń, - Nawiezienie humusu wraz z uwałowaniem, - Obsianie mieszanką traw gazonowych, - Nasadzenie krzewów (obwodowo), - Montaż urządzeń..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.01.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.11.21.20-8, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Rozbudowa oddziałów przedszkolnych szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brzostków, działka nr 210/4, gmina 28-136 Nowy Korczyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42248,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26472,22
Oferta z najniższą ceną: 26472,22 / Oferta z najwyższą ceną: 26472,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej w roku 2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zubrzyca Górna
(małopolskie)
Dostawa mobilnej stacji monitoringu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Główczyce
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH