PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa placów zabaw w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Suwałki / podlaskie

Numer ogłoszenia

251112/2014

Opis

Suwałki: Budowa placów zabaw
w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki
Numer ogłoszenia: 251112 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227358 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5663121, faks 87 5663121.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw
w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie uregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121,
z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Starym Folwarku i Przebrodzie na terenie gminy Suwałki
w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1.1 Organizacja placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Starym Folwarku (nr geod. 285/10). Zamówienie polega na budowie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Starym Folwarku wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Folwarku w tym na:
a. dostawie i montażu wyposażenia: - zabawki wielofunkcyjnej- 1 szt. - huśtawki tradycyjnej dla dwóch osób - 1 szt. - huśtawki konik - 1 szt. - piaskownicy - 1 szt. - sprężynowca konik - 1 szt. - sprężynowca auto - 1 szt. - karuzeli z ławeczkami - 1 szt. Każde urządzenie zabawowe należy wyposażyć w tabliczkę informacyjną dotyczącą bezpiecznego sposobu użytkowania. Wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69). Załączone zdjęcia przykładowych urządzeń zabawowych oraz szczegółowe opisy mają na celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego, co do funkcji zabawowych i rodzaju urządzeń, parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry należy traktować jako minimalne. Prezentowane karty techniczne nie sugerują producenta a jedynie służą zobrazowaniu wymagań Zamawiającego, można zastosować produkty dowolnego producenta lub dostawcy
o parametrach równoważnych lub lepszych od przedstawionych w projekcie. b. wykonaniu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem (200 m2) - wszystkie wykorzystane elementy nawierzchni placu zabaw powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne PZH, certyfikaty bezpieczeństwa i Kartę Produktu oraz być realizowane zgodnie z normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadek. Nawierzchnie bezpieczne o kolorze zbliżonym do pomarańczowego powinny odpowiadać krytycznej wysokości upadku HIC=1,50 m. Nawierzchnię placu zabaw zaprojektowano z użyciem płytek o wymiarach 50/50 cm, w układzie regularnym. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne, nie gorsze. Wszystkie elementy ogrodzenia placu zabaw powinny być wykonane zgodnie
z normą 1176-17 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Należy zadbać o właściwe wykończenie elementów ogrodzenia, furtki oraz miejsc montażu poszczególnych elementów, tak aby nie stanowiły one elementu zagrożenia urazem. Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest nieuzbrojony i zagospodarowany zielenią niską (nawierzchnia trawiasta). Budowę placu zabaw usytuowano na placu z boiskiem od strony południowej głównego budynku istniejącego Zespołu Szkół w Starym Folwarku. Projektowane wejście na ogrodzony teren placu zabaw od strony wschodniej, od strony terenów zielonych, obecnie nie zajętych przez urządzenia sportowe. 1.2 Organizacja placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Przebrodzie(nr geod.61.) Zamówienie polega na budowie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przebrodzie
w tym na: a. dostawie i montażu wyposażenia: - zabawki wielofunkcyjne- 1 szt. - sprężynowiec piesek - 1 szt. - sprężynowiec żaba - 1 szt. - wciągarka do piasku z podestem - 1 szt. - piaskownica wraz z przykryciem - 1 szt. - ławka z bali z oparciem - 1 szt. - huśtawka podwójna - 1 szt. - zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym - 1 szt. - karuzela tarczowa z siedziskiem - 1 szt. b. wykonaniu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz
z ogrodzeniem (200 m2) - wszystkie wykorzystane elementy nawierzchni placu zabaw powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne PZH, certyfikaty bezpieczeństwa i Kartę Produktu oraz być realizowane zgodnie z normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadek. Nawierzchnie bezpieczne o kolorze zbliżonym do pomarańczowego powinny odpowiadać krytycznej wysokości upadku HIC=1,50 m. Nawierzchnię placu zabaw zaprojektowano z użyciem płytek o wymiarach 50/50 cm, w układzie regularnym. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne, nie gorsze. Wszystkie elementy ogrodzenia placu zabaw powinny być wykonane zgodnie z normą 1176-17 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Należy zadbać o właściwe wykończenie elementów ogrodzenia, furtki oraz miejsc montażu poszczególnych elementów, tak aby nie stanowiły one elementu zagrożenia urazem. Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest nieuzbrojony
i zagospodarowany zielenią niską (nawierzchnia trawiasta). Budowę placu zabaw usytuowano na placu przed głównym budynkiem Zespołu Szkół w Przebrodzie - od jego strony północnej. Projektowane wejście na ogrodzony teren placu zabaw od strony wschodniej, od strony terenów zielonych i dodatkowego dojazdu do budynku szkoły. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu do montażu obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie placu zabaw, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw. Każde urządzenie zabawowe należy wyposażyć w tabliczkę informacyjną dotyczącą bezpiecznego sposobu użytkowania. Wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69). Załączone do SIWZ zdjęcia przykładowych urządzeń zabawowych oraz szczegółowe opisy mają na celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego, co do funkcji zabawowych i rodzaju urządzeń, parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry należy traktować jako minimalne. Prezentowane karty techniczne nie sugerują producenta a jedynie służą zobrazowaniu wymagań Zamawiającego, można zastosować produkty dowolnego producenta lub dostawcy
o parametrach równoważnych lub lepszych od przedstawionych w projekcie. Szczegółowy zakres zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na każdym z placu zabaw tablicy informacyjnej, która powinna zawierać regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz napis
o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach realizacji projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki nr WND-POKL-09.01.01-20-265/1. Tablica powinna posiadać numery telefonów alarmowych oraz numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za stan placu zabaw. Wzór tablic zamawiający przekaże wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przykrycie piaskownicy, która zostanie zamontowana na placu zabawa w Przebrodzie. Przykrycie powinno być wykonane
z tkaniny zapewniającej ochronę przed wilgocią, deszczem oraz zniszczeniem. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi oraz dopuszczonymi do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone towary muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji min.: 36 miesięcy od dnia odbioru. Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. Jako równoważne Zamawiający uzna urządzenia
i materiały, których jakość jest zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami; dopuszczenia produktów opisanych przez Zamawiającego; o takim samym przeznaczeniu; tożsame tematycznie, które nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów; które mają wymiary/liczbę elementów wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust .5 /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ. Wszystkie materiały użyte do wykonania robot muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Z uwagi na to, że wynagrodzenie dla wykonawcy ma charakter ryczałtu zgodnie z art. 632 , §1 Kodeksu Cywilnego, tj. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru prac, przed złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. 3. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszelkich certyfikatów, atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Roboty budowlane - kody CPV: Kody CPV 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (roboty w zakresie kształtowania placów zabaw) 37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.21.22.21-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.12.00-0, 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Starym Folwarku i Przebrodzie na terenie gminy Suwałki
w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONSILIUM Doradztwo Techniczno-Inwestycyjne Tomasz Wiszniewski, ul. K.O. Falka 1A/4, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170573,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 209899,90
Oferta z najniższą ceną: 209899,90 / Oferta z najwyższą ceną: 281424,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Galewice
(łódzkie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH