PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,ul.Cmentarna 7 w Zabrzu w ramach rządowego programu Radosna...

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

29044/2012

Opis

Zabrze: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,ul.Cmentarna 7 w Zabrzu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 29044 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222556 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16, ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 0-32 271 28 66, faks 0-32 271 28 66 wew. 37.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,ul.Cmentarna 7 w Zabrzu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw na terenie placówki w ramach programu Radosna szkoła zgodnie z dokumentacją techniczną. Zabudowane urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe. Dokumentacja projektowa składa się z: a. projektu budowlano - wykonawczego b. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c. Przedmiaru robót Zakres zadania obejmuje również: organizację placu i zaplecza budowy ( socjalnego i magazynowego ), zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, obsługa geodezyjna od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta: wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat, wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania Powyższe koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, należy uwzględnić w kosztach ogólnych. Przed przejęciem frontu robót Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciową. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich. Na potrzeby budowy Wykonawca obowiązany jest zapewnić zaplecze socjalno - materiałowe odpowiadające obowiązującym przepisom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: przetarg nieograniczony
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo-Handlowa Łukasz Lurka, Żarnówka 349, 34-220 Maków Podhalański, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183593,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 209060,00
Oferta z najniższą ceną: 209060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 257551,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(inne)
Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul....
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH